رسانه ها

شیلی قانون اساسی پینوشه را دفن می‌کند

منبع: ردگلوب
تارنگاشت عدالت
 
ده‌ها هزار نفر در خیابان‌ها و میادین شهرهای بزرگ شیلی جشن می‌گیرند. در همه‌پرسی روز یکشنبه، اکثریت قریب به اتفاق مردم به جایگزینی قانون اساسی از زمان دیکتاتوری پینوشه با قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند. این امر قرار است از طریق کنوانسیون قانون اساسی اتفاق بیفتد، که اعضای آن نه منصوب شده به وسيلۀ کنگره، بلکه کاملاً از سوی مردم انتخاب می‌شوند – شیلیایی‌ها در این مورد نیز باید رأی می‌دادند.

همان‌طور که مرجع انتخاباتی (Servel) پس از شمارش تقریباً ۷۰ درصد از مراکز رأی‌دهی اعلام کرد، ۷۸٫۰۱ درصد به قانون اساسی جدید و فقط  ۲۱٫۹۹  درصد عليه آن رأی دادند.