پرش به محتوا

سرخوردگی ویاس دراسرائیل:خطر عظیم ترمیشود  – «الاخبار» – احمد مزارعی

سرخوردگی ویاس دراسرائیل:خطر عظیم ترمیشود

روزنامه «الاخبار» چاپ لبنان 

مترجم : احمد مزارعی، سی ام  مهرماه 1399

خبر گزاری فرانسه : درمورد اسرائیل ورفع منع تسلیحاتی ایران باید گفت که اشکار گردید که عمق حضور بین المللی ومنطقه ای ایران در درگیری مستقیم اراده ها دربرابر دشمنانش به اثبات رسید.

موضوع رفع منع بین المللی تسلیحاتی ایران را نباید درچهارچوب تنگ ترجمه کوتاه این اتفاقیه درنظر گرفت ویا حتی شکست اداره دونالد ترامپ دراقناع کشورهای عضو شورای امنیت با هدف محکم کردن طوق محاصره ایران ازنظر اقتصادی ونظامی . این تصمیم گیری شورای امنیت، علامت روشنی است براینکه نتایج یک مرحله کاملی از «بزرگترین فشارهای حداکثری«امریکا است که با شکست روبرو شد. ودرعین حال شروع تاسیس مرحله ای مهم است که اسرائیل را دچار وحشت از معادلات قدرت میان خود وجبهه نیروهای مقاومت درلبنان وفلسطین خواهد کرد.

اولین دلایلی را که میتوان دروضعیت تازه مشاهده کرد این است که سیاست «فشارحد اکثری» که امریکا بر علیه ایران اعمال نمود ، سیاستی که اسرائیل همه امید خودرا به ان بسته بود به اینکه میتواند درپرتو این سیاست حد اکثری فشار امریکا ، ازتهدیدات ایران بر علیه امنیت ملی خود نجات پیدا کند .چندی قبل ازاین در اوایل سال جاری«مرکزمطالعات امنیت ملی اسرائیل«درتل اویو ، مقدمات این شکست را اینچنین پیش بینی کرده بود ، این مرکز درارزیابی استراتژیکی سالانه خود شکست تل اویو را در امید بستن به سیاست تهاجمی ترامپ علیه ایران بدین شکل پیش بینی کرده بود: » نظام سیاسی ایران متلاشی نشد ، ایران نیزتن به تبعیت ازسیاستها امریکا نداد وامریکا نیز به تهاجم نظامی علیه ایران دست نزذ وهمه اینها درنتیجه پایبندی وایستادگی سرسختانه ایران در تصمیماتش بر روی مسئله هسته ای ، سلاح موشکی وسیاستهای منطقه ای خود بوده است.

وعلیرغم اینکه کشورهای عضو شورای امنیت توضیحات وتوجیهات گوناگونی برای همکاری نکردن با امریکا درمورد حفظ ممنوعیت تسلیحاتی برایران مطرح نمودند ، اما همه انها بر حقیقت ایستادگی ایران واینکه اگر این مصوبه منع تسلیحاتی ازایران برداشته نشود چه عواقب وخیمی برای جامعه بین المللی درپی خواهد داشت وبه زبان ساده به این معنا میشد که همه این کشورها برعلیه تعهدی که خودامضا کرده بودند برخا سته وبرخلاف ان عمل کرده بود ند واعلان علنی اینکه خواسته اند بطور جمعی ایران را ازحقوق حقه خود اشکارا محروم کنند (1)

کشورهای اروپائی دراین جریان کوشیدند تا با همکاری نکردن با امریکا موقعیت خودرا حتی برای اینده ای دور، دربازار اینده ایران تضمین کنند وبا به رسمیت شناختن برنامه هسته ای ایران معیارهای امنیت ملی اروپارا محفوظ نگهدارند، اما درعین حالی که از منافع خود دفاع میکنند ، تاکید میورزند که که انان خواستار تبعیت ایران از اروپا نبوده ویا درفکر ساقط کردن رژیم درایران نیستند. انها بدین شکل در عقب راندن تسلط تک قطبی امریکا سهمی به عهده میگیرند.

قبل از خروج ترامپ از برجام درسال 2018، سازمانهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اسرائیل دراینمورد به دولت هشدار داده بودند که این اقدام ترامپ موجب انقسام جامعه بین المللی در این مورد خواهد شد که به نفع دولت ایران تمام خواهد شد ، ارزیابی سازمانهای مذکوردران مرحله این بود که دولت ایران به خواسته های امریکا تن درنخواهد داد، ملت ایران نیز بر علیه دولت قیام نخواهند کرد ودولت امریکا هم وارد جنگ مستقیم علیه ایران نخواهد شد، امری که کشورهای بزرگ را دربرابر گزینه بسیار تنگی قرارخواهد داد تا برای مقابله با برنامه هسته ای ایران دچار تقسیم بندیهائی شوند ، بویژه اینکه برنامه هسته ای ایران همچنان دارای توانمندیهای ادامه وپیشرفت روزافزون را دارد.

ایران پس از رفع ممنوعیت تسلیحاتی علیه خود اقدام به معاملاتی بزرگ درزمینه سلاحهای بسیار پیشرفته خواهد کرد.

از نظر اسرائیل ، پایان منع تسلیحاتی ایران بتوسط شورای امنیت، بمثابه عمق حضورایران درعرصه منطقه ای وبین المللی درعرصه درگیری اراده ها ی مستقیم با امریکا میباشد، درمقابل محدودیت گزینه های واقعی وذاتی اسرائیل را هم دراین درگیریها درمقابله با جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشت

حقیقت این است که ایران توانست توانائیهای نظامی وموشکی خودرا تحت سخت ترین محاصره ها ی بسیار سخت اقتصادی وهمچنین فشارهای امنیتی ، سیاسی وروانی تکامل دهد ، ایران همچنین درهمین شرایط قادر شد تا توانائیهای علمی اقتصادی ، صنعتی وعلمی خودرا نیز توسعه دهد، از نظر تل اویو اینها همه به این معنی است که ایران ازاین پس خواهد توانست گامهای بزرگی به پیش بردارد که نه فقط تهدیدی برای اسرائیل است بلکه بهمراه ایران نیروهای مقاومت درمنطقه نیز تقویت خواهند شد.

درضمن مطالعاتی که کوشش شده دراین مسیراطلاعاتی بدست بدهد «مرکز مطالعاتی امنیت ملی«اسرائیل میباشد، صاحبنظران این مرکز مطالعاتی ترس خودرا پنهان نمیدارند از اینکه ایران بعد از برداشته شدن قیدوبندها ی تسلیحاتی گذشته ، ازاین پس از فرصت تازه بدست امده استفاده کند وبه قصد معامله وقراردادهای تازه ای با کشورهای روسیه ، چین وکره شمالی اقدام نماید.  درهمین رابطه یکی از متخصصان اسرائیلی امور ایران ، افرایم کام دراین مرکز مطالعاتی پیش بینی میکند که ایران ممکن است برای مدرنیزه کردن نیروی هوائی خود دست بکار شود، زیرا در زمینه دفاع هوائی ضعف بسیاردارد.اما این پیشبینی افرایم کام حتی از نظر شخص وی اعتبار زیادی ندارد زیرا ایران دارای منظومه ای ازموشکهای بسیار پیشرفته است که نقش بسیار مهمی در برقراری معادله عمق استراتژیک خود درمقابله با وحشت افرینی های امریکا داشته است (2) این توانائیهای موشکی ایران بطور جدی مانع شد که امریکا نتواند به ماجراجوئی علیه ایران دست بزند ، حتی این معادله قدرت ایران سهم عمده ای نیز در توانائیهای حزب الله لبنان داشت که توانست قدرت خودرا انچنان توسعه دهد که که اسرائیل با همه امکاناتش فکر هجوم علیه خودرا برای همیشه ازسر بدرکند.(3) بعید بنظر نمیرسد که با وضعیت تازه ای که برای ایران پیش امده ، کوشش نماید که منظومه نیروی هوائی خودرا توسعه وتحکیم ببخشد.

درمقابل ترسهائی که اسرائیلیها از قانونی شدن معاملات تسلیحاتی برای ایران بتوسط شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند، مرکز مطالعاتی مذکور گمانه ها وییش بینیهائی که تل اویو برروی انها تکیه دارد که تا چه حد ایرانیها ازاین فرصت پیش امده برایشان، درراه تقویت نیروی دفاعی هوائی خود بهره برداری کنند. مطالعات این مرکز دراین زمینه اینگونه تحلیل میکند که «روسیه ازنظر تاریخی علاقه چندانی به تقویت بنیه نظامی ایران ندارد، بارزترین نمونه ان موضوع فروش سیستم ضد هوائی «اس 300″ بود که روسها پس از هفده سال که ایران درخواست کرده بود، به ایران تحویل دادند«.اما همه اینها مانع از ان نمیشود که اگر ایران مایل باشد برای خریدن اسلحه وتقویت نیروی دفاعی خود سرمایه گزاری کلانی کند ، روسها به ایران اسلحه نفروشند. دراینجا باید گفت که عربستان واسرائیل بیشتر روی این موضوع تکیه دارند که ایرانیها منابع مالی کافی برای خرید اسلحه های پیشرفته برای تقویت بنیه دفاعی خودندارند، وهم اینکه این دوکشوروهم پیمانان منطقه ای انها به این موضوع نیز امیدوارند که شاید تحریم شرکتهای تولید اسلحه درکشورهای دیگرجهان از طرف امریکا ، مانع ازان شود که این شرکتها اسلحه های خودرا به ایران بفروشند، زیرا فروش اسلحه به ایران منافع منطقه ای وجهانی امریکا بویژه اسرائیل و عربستان را تهدید میکند.

مرکز مطالعاتی مذکور درچهارچوب بحث خود درمورد تهدیدهای اینده ایران برای اسرائیل ، اما این مرکز مطالعاتی درمورد مهمترین موضوعی که استراتژی امنیت ملی ایران را تشکیل میدهد سکوت کرده است وان این است که هدف اصلی ایران درمرحله اول اعتماد بر سیاست تحقق «خود کفائی» از انواع اسلحه ومنظومه های دفاعی میباشد تا بتواند نیاز خودرا دراین زمینه مرتفع سازد ، به این معنی که پیروزی تازه ایران درعرصه بین المللی ، به ایران کمک میکند که بتواند درپرتو ان به مواد وامکاناتی دسترسی پیدا کند که خود انواع اسلحه را تولید وتوسعه دهد، بویژه اینکه ایران هم اکنون 90% سلاحهای مورد نیاز خودرا که به ان نیاز دارد ، درداخل تولید میکند، وبهمین دلیل است که مرکز مطالعاتی مذکور دراسرائیل ، میگوید امکان دارد ایران ازاین پیروزی بیشتر درجهت همکاریهای دوجانبه با چین وکره شمالی وبه قصد گسترش دادن کیفیت اسلحه های خود استفاده کند ونه برای خریدن اسلحه ازان دوکشور.

باری به هر جهت ، مرکز مطالعاتی فوق الذکرمطالعات خودرا دراینمورد اینچنین خلاصه میکند که شرایط تازه امکان میدهد که ایران به کشور صادرکننده اسلحه تبدیل شود که دربرگیرنده خطرات بسیار بزرگی برای اسرائیل میباشد زیرا وضعیت تازه اجازه میدهد که ایران کیفیت جنگ افزارهای نظامی خودرا بالا ببرد، جنگ افزارهائی که دراختیار نیروهای هم پیمانانش درمقاومت لبنان وفلسطین وبطور مشخص همچون «حزب الله لبنان»  «حماس» و «جهاد اسلامی» قرار خواهد داد.

زیر نویسها از مترجم است :

1 – ودرانصورت ایران حق خود میدید که درمدت کوتاهی اولین بمب هسته ای خودرا ازمایش کند وهمه را دربرابر عمل انجام شده قراردهد، چند سال پیش رئیس «مرکز امنیت ملی اسرائیل» مقاله ای در مجله «نیویورکر«نوشته وتوضیح داده بود که «ایرانیها هرگاه اراده کنند درمدت چهارماه میتوانند یک بمب اتمی را ازمایش کنند ، زیرا انها چهار وسیله مورد نیازتولید وپرتاب یک بمب اتمی را دارند که عبارت است از : تکنولوزی تولید سریع اورانیوم، بدنه موشک، موتور پرتاب وپایگاه پرتاب.والبته این کاملا درست است ودشمنان ایران منفعت خودرا درکنار امدن با ایرانی قدرتمند دیدند که درمعاملات اقتصادی نیز ضرر وزیان نکنند.

2 – برای مثال همگان شاهد بودند که ایران بوسیله موشکهای نقطه زن خود توانست مرکز کنفرانس نیروهای تجزیه طلب ومزدوررا درکردستان عراق که برای نا امن کردن ایران وبمب گزاری وتخریب شهرها جلسه گذاشته بودند، بطور دقیقی بمباران کند. موشک درست به سقف سالن کنفرانس اصابت کرد،بر عکس موارد متعددی بوده است که موشکهای کروز امریکا درجنگ سوریه به خطای فاحش روبروگردیده که ذکر ان دراینجا نیازی نیست.وتوخود حدیث مفصل…….

3 – برای کسانیکه مایلند حجم عظیم شکست ارتش اسرائیل را درجنگ سی وسه روزه سال دوهزار وشش بر علیه حزب الله لبنان ، به درستی بدانند به این مقاله رجوع کنند:

(Hizbollah and the war Israel lost) نوشته : کریس هارمان از رهبران برجسته حزب کمونیست انگلستان، وی در این گزارش با مستندات فراوان خواری وذلت ارتش شکست خورده اسرائیل وفرارشان واینکه ملتمسانه درخواست اتش بس کردند را دران جنگ به تصویر میکشد.دراین جنگ قراربود حسن نصر الله وسایر رهبران حزب الله لبنان را به گوانتا نامو، زندان مخصوص امریکائیها درنزدیکی کوبا ببرند، «جل ا لخالق«.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: