رسانه ها

بهانه تراشی آمریکا علیه چین با هدف حفظ هژمونی نظامی در جهان

روزنامه «چاینا دیلی» در گزارشی با این عنوان که «آمریکا نمی تواند با تصویر سازی چین به عنوان یک تهدید، اهداف کثیف خود را محقق سازد»، نوشت آمریکا با استفاده از حیله های جدید تلاش می کند تا برای تئوری خود مبنی بر تهدید بودن چین، در سطح جهان خریدار پیدا کند؛ یکی از تازه ترین حیله هایی که آمریکا علیه چین به راه انداخته است، اغراق درباره قدرت نظامی چین است.

با این وجود، در حالی که آمریکا راه های جدیدی برای فروختن تئوری بی اساس خود مبنی بر تهدید بودن چین را پیش گرفته، اما محور تمام تلاش های آمریکا علیه پکن، بی اعتبار کردن چین بوده است.

چاینا دیلی با اشاره به اینکه طرح اتهامات مضحک علیه چین چیزی جز بهانه جویی آمریکا برای استفاده از کارت بازی «تهدید چین» جهت مداخله در امور داخلی این کشور و از جمله تایوان نیست، نوشت کلیشه هایی که سیاستمداران آمریکایی برای حمله به چین استفاده می کنند، چیز جدیدی نیست و واشنگتن در حالی مدعی است که چین خطرناک و یک تهدید نظامی است که این نکته را به خوبی می داند که شکاف بزرگی بین قدرت نظامی آمریکا و چین وجود دارد.

برای مثال، اگرچه چین دومین بودجه بزرگ نظامی در جهان را داراست اما آمریکا در صدر این فهرست قرار دارد و 40 درصد از کل بودجه نظامی جهان متعلق به آمریکاست که این مقدار، معادل کل بودجه نظامی 10 کشور بعدی در فهرست دارندگان بیشترین بودجه های نظامی جهان است.

در این گزارش آمده است که آمریکا پیشرفته ترین و بیشترین تعداد ناو و بیش از چهار هزار کلاهک هسته ای دارد؛ آمریکا با بحران تراشی درباره موقعیت نظامی اش در جهان، جاسوسی و نظارت علیه چین را آغاز کرد.

آمریکا با اغراق در زمینه اندازه و قدرت ارتش چین در تلاش است تا اذهان را از توجه به استراتژی های توسعه صلح آمیز چین منحرف کند و با دروغ گویی نوسازی نظامی چین را زیر سوال ببرد و چین را به دلیل هر کاری که انجام می دهد، یک تهدید نشان دهد.

بر این اساس، آمریکا همواره تلاش کرده است تا به وجهه بین المللی چین صدمه بزند و چین را از جامعه بین الملل دور کند و کشورهای دیگر را مجبور کند تا از پیشرفت چین جلوگیری کنند و مانع از همکاری های جهانی با این کشور شوند.

چاینا دیلی نوشت با اشاره به اینکه سیاست «آمریکا اول» در سال های اخیر قدرت نرم و رهبری جهانی آمریکا را تضعیف کرده است، نوشت از طرف دیگر، واکنش ضعیف آمریکا به همه گیری ویروس کرونا نیز مشکلاتی را برای دموکراسی و حقوق بشر این کشور رقم زده است و این در حالیست که آمریکا مدت های طولانی به حقوق بشر و دموکراسی اش می بالید.

آمریکا به دنبال این است که با به تصویر کشیدن چین به عنوان یک تهدید امنیتی، خودش را ناجی جهان معرفی کند و کشورها را با خود همراه سازد و ارتباطش با متحدان واشنگتن را تقویت کند تا از این طریق هژمونی جهانی خود را حفظ کند و دموکراسی به سبک آمریکایی را پیش ببرد.

چاینا دیلی نوشت به لطف حقه هایی که دولت آمریکا علیه چین به کار گرفته است، چین امروزه به یک دشمن خیالی برای ارتش آمریکا تبدیل شده است و سیاستگذاران آمریکایی از این حقه برای افزایش بودجه نظامی اشان سوء استفاده می کنند و احزاب آمریکایی و نهادهای دولتی در این کشور با سوء استفاده از این حیله ها، به دنبال جلب کمک های بیشتر مالی و سیاسی جهت مقابله با پیشرفت صلح آمیز چین هستند؛ آنچه از همه بیشتر اهمیت دارد، این است که آمریکا با بازی با «کارت تهدید چین» می تواند کشورهای دیگر را به خرید تسلیحات آمریکایی ترغیب کند.

همانطور که از اظهار نظرات بی اساس آمریکایی ها درباره توسعه چین پیداست، آمریکا صراحتا در قبال چین دچار قضاوت تبعیض آمیز شده است در حالیکه باید به حقایق احترام بگذارد و از سوء استفاده از چین به عنوان بهانه ای برای حفظ هژمونی خود دست بردارد.

رادیو بین‌المللی چین