نشریات انتخابی, تیتر۱, سرتیتر

شماره پنجم نشریه راه نو منتشر شد

raheno_05_col


 

مطالب این شماره

فسادِ سرمایه و فساد در سرمایه داریبخش اول

نگاهی به دور جدید اعتراضات کارگران هفت تپه/

ضرورت مبارزهی توأمان با دو شرِّ عظیم


دریافت نشریه «راه نو»شماره ۵ از اینجا


دریافت نشریه «راه نو»شماره ۴ از اینجا


دریافت نشریه «راه نو»شماره ۳ از اینجا


دریافت نشریه «راه نو»شماره ۲ از اینجا


دریافت نشریه «راه نو» شماره ۱ از اینجا