سياسی, سرتیتر

آیا سوریه به مصالحه جزئی که روسها میخواهند تن ، درخواهد داد ؟ – لیلی نقولا – احمد مزارعی

assad_putin


ایا سوریه به مصالحه جزئی که روسها میخواهند تن ، درخواهد داد ؟

نوشته : خانم نقولا لیلی نقولا(1)، استاد مسائل استراتژیک لبنان

مترجم: احمد مزارعی ، سایت المادین لبنان ،16، سپتامبر 2020


روسها امید دارند که مصالحه ای ولو جزئی – پیش ازخروج ترامپ ازکاخ سفید درسوریه انجام دهند، انها میدانند که انتخاب مجددش وی را از بسیاری قیدوبندها ازاد خواهد کرد.

شکی نیست که بازدید هیئت عالیرتبه روسیه در هفته گذشته به ریاست معاون نخست وزیر روسیه ، یوری بوریسف وباحضور وزیر خارجه روسیه سیرگی لاورف، به اضافه تعدادی از مسئولین سیاسی، اقتصادی ، نشان بارزی است درسیاست عمومی سوریه ، پس از هشت سال یعنی از سال ،2012، که رابطه اینچنینی قطع بود .

واقعیت این است که علیرغم حضور نظامی روسیه درمیدانهای جنگی سوریه وبازدیدهای پوتین از دمشق ، اما بازدید هیئتهای مهم اینچنینی روسی به سوریه بعد از بیانیه ژنو در سال 2012، متوقف شده بود این بیانیه نوعی انتقال قدرت رادرسوریه تحت عنوان «نقشه راه«پیشنهاد نمود که دولت سوریه وپشتیبانانش ومخالفان هرکدام نظرات خاصی دراین مورد داشتند.

امروز که تغییرات نظامی مهمی در میدانهای جنگی اتفاق افتاده است ودخالت نظامی مستقیم روسیه درانجا واز طرفی عقب نشینی نظامی امریکا درجغرافیای سوریه و اکتفا کردن ترامپ تنها به «بهره برداری از نفت«، میتوان بازدید هیئت عالیرتبه روسیه را ازدیدگاه غیر نظامی درشکل زیر ترسیم نمود:

یکم –بنظر میرسد اعضای تشکیل دهنده هیئت روسی امیدوارند که بتوانند درزمینه های اقتصادی ، انرژی ، تجارت وفرهنگ واموزش درسوریه سرمایه گزاری کنند، همچنانکه انها توانستند از حضور نظامی خود درمیدانهای نظامی سوریه، 75% از جغرافیای سوریه را ازاد کنند وبه دولت سوریه بازگردانند، بنظر میرسد زمانی که حضور نظامی روسیه درسوریه کمتر نیاز باشد حضور این کشور درزمینه های دیگر توسعه خواهد یافت (البته با حفظ پایگاههای نظامی روسیه برای برقراری حفظ موازنه خود در خاورمیانه).

دوم – روسها امیدوارند تا به مصالحه ای ولو جزئی در سوریه قبل ازخروج دونالد ترامپ ازکاخ سفید دست یابند ، انها میدانند که بازگشت ترامپ به کاخ سفید برای دوردوم از بسیاری قیدو بندهایی که وی دردور اول ازانها میترسید رها خواهد شد ودوباره به ارمانهای دور اول خود بازخواهد گشت، ازجمله درمورد فشار اوردن برروسها برای گرفتن امتیازاتی در پرونده سوریه، از این نظر پیروزی ترامپ به مصلحت روسیه میباشد که میتوانند با وی درپرونده های گوناگون به مصالحه کاملی دست یابند و دست انها در پرونده سوریه واروپای شرقی باز خواهد شد.(2)

اما اگرترامپ ازکاخ سفید خارج شد و جو بایدن جای وی را گرفت ، درانصورت امریکا کوشش خواهد کرد تا سیاست دوره اباما را را درمورد روسیه اعمال کند، به این معنی که فشارهای خودرا درزمینه های مختلف بر روسیه وسوریه افزایش دهد ، سیاستی که اباما تحت عنوان «استراتژی فرسوده کردن» به منظور کوشش درجهت غرق کردن روسیه در باتلاق سوریه سالها ادامه داد علیرغم اینکه موفقیتی بدست نیاورد.

اما تسویه ومصالحه جزئی که مورد نظر روسها میباشد ومایلند قبل از انتخابات امریکا به ان دسترسی پیدا کنند ویا لااقل قبل از بیستم ژانویه 2020، یعنی  زمان تحویل گیری ریاست تازه درکاخ سفید، عبارت است از بقای ارتش روسیه درسوریه وخارج شدن همه نیروهای بیگانه ازجغرافیای سوریه ازجمله نیروهای ایران وترکیه .(3)

درماه می گذشته نماینده امریکا درپرونده سوریه جیمس جفری ، درخواست کرد تا نیروهای بیگانه ای که قبل از 2011 ، درسوریه نبوده اند ، ازجمله نیروهای ترکیه ،ایران وامریکا از سوریه خارج شوند غیر از نیروهای روسیه ، واین مطمح نظر روسها میباشد که تا قبل از خروج ترامپ ازکاخ سفید نیروهای مذکور ازسوریه خارج شده باشند.

اخیرا بعضی رسانه ها فاش ساختند که پیشنهادی دراین زمینه از طرف لاورف وزیر خارجه روسیه به بشار اسد رئیس جمهور سوریه داده شده است که بموجب ان ایرانیها وهم پیمانانشان درمقابل خروج نیروهای امریکائی ازسوریه انها نیز ازسوریه خارج شوند

دراین طرح میتواند منافعی درزمینه نظامی برای دولت سوریه دربر داشته باشد، اما واقعیت سیاست، تجربیات و اگاهیهای میدانهای نظامی وسیاسی واختلافات منافع نیروهای بین المللی ، وهمچنین درسهای اموخته شده از تاریخ نشان میدهد که کشورهای بزرگ معمولا هنگامی که منافعشان تامین شد همپیمانان خودرا قربانی میکنند ، اولا ضرورت دارد که دولت سوریه بویژه درشرایط کنونی هیچکدام ازهمپیمانان خودرا رها نکند ،زیرا همچنان بخشهائی از جغرافیای سوریه دراشغال است ودولت سوریه برای ازادسازی انها نیاز به همپیمانانش دارد . ودو م،برای حفظ خود، زیرا سوریه دراستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2021،  قراردارد

1 – خانم نقولا از طرفداران سرسخت سوریه وهمه جنبشهای ملی واستقلال طلبانه میباشد وهمیشه درهمین راه قلم میزند، غالب مسیحیان لبنان احساس نزدیکی زیادی با علویهای سوریه دارند وهمیشه درمبارزات ودرگیرهای لبنان نگاه مسیحیان لبنان بسوی سوریه است.

2 – این طرح بیشتتر اسرائیلی میباشد ، یهودیان دردولت روسیه نفوذ زیادی دارند ، نزدیک یک ملیون یهودی روس دراسرائیل زندگی میکنند ، اما این طرح مرده به دنیا امده است، مقاله ای درمورد وزن ونقش یهودیان روسیه وموقعیت پوتین درانجا ، درمجله هفته منتشر شده میتوانید بخوانید.

3 – ترکیه تنها با جنگ ومقاومت از خاک سوریه بیرون خواهد رفت، همینطور امریکا، پوتین  درمورد ترکیه دچار اشتباه فاحشی شده است که فکر میکند با دادن امتیازات اقتصادی ترکیه را وادار به نرمش خواهد کرد، امریکا، ترکیه واسرائیل متحدا در جنگ علیه سوریه و تضعیف سوریه واشغال ان با تمام توانشان میکوشند وذره ای عقب نشینی نمیکنند مگر با مقاومت مسلحانه وباید منتظر بود که دیر ویا زود این مقاومت اغاز شود.بشار اسد تحت هیچ شرایطی ولو رشوه های اقتصادی بزرگ، تن به برنامه اسرائیل وامریکا نخواهد داد.وروسها نیز دیر ویا زود به این اشتباه فاحش خود پی خواهند برد.