رسانه ها

چین و روسیه در مسکو بیانیه مشترک منتشر کردند

وانگ یی وزیر خارجه چین با سرگی لاورف همتای روس خود 11 سپتامبر/21 شهریور در مسکو دیدار و دو طرف درباره مسائل مورد علاقه بین المللی و منطقه ای تبادل نظر و بیانیه مشترکی به منظور بیان مواضع مشترک دو کشور در برخی چالشهای مشترک پیش روی همه کشورهای جهان منتشر کردند.

مخالفت با سیاسی کردن موضوع کرونا در برخی کشورها

چین و روسیه از دولتها، سازمانهای اجتماعی، رسانه ها و شرکتهای همه کشورها می خواهند مشترکا با اطلاعات نادرست در مورد این موضوع مخالفت کنند.

دو کشور بر آنند کشورها در پوشش اخبار یا اطلاعرسانی باید بر حقایق متکی باشند و نباید در امور داخلی كشورهای دیگر مداخله كنند یا حملات بی دلیلی به نظامهای سیاسی و مسیرهای توسعه سایر كشورها انجام دهند.

حفظ حقایق تاریخی در ارتباط با جنگ جهانی دوم

چین و روسیه حفظ حقایق تاریخی در ارتباط با جنگ جهانی دوم را رسالت مقدس همه بشر می دانند و مشترکا با هر توطئه ای به منظور تحریف حقایق تاریخی، زیبا نشان دادن چهره نازیستها و نظامی گران و همکارانشان و زشت نشان دادن چهره کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم مخالفت می کنند و اجازه نخواهند داد تا در ارتباط با محتوای جنگ جهانی دوم موضوع منشور سازمان ملل و دیگر اسناد بین المللی مشابه تجدید نظر صورت گیرد.

مخالفت با زورگویی و ستمگری

چین و روسیه قاطعانه با یکجانبه گرایی، حمایتگرایی تجاری، زورگویی، ستمگری، تحریمهای یکجانبه بدون هیچ اساس حقوقی و مدیریت درازدستانه مخالفند.

در مورد امنیت بین المللی

چین و روسیه بر آنند ادامه دادن به طرز فکر جنگ سرد و دامن زدن به رقابت میان کشورهای بزرگ و تامین امنیت خود به بهای کاهش امنیت سایر کشورها با اصول روابط بین المللی منطبق نیست و به امنیت و ثبات استراتژیک جهان و منطقه آسیب می رساند.

دو کشور تاکید دارند حفظ نوعی همکاری و هماهنگی سازنده میان کشورها برای حل مسائل راهبردی جهانی حائز اهمیت زیادی است.

دو کشور از همه کشورهای عضو پیمانهای مربوط به خلع تسلیحات و منع گسترش سلاح هسته ای خواستند مفاد پیمانها را رعایت کنند.

در مورد موضوع حقوق بشر

چین و روسیه با سیاسی کردن پروسه بین المللی حقوق بشر و دخالت در امور دیگران به بهانه حقوق بشر مخالفت کردند.

در مورد مبارزه با تروریسم و افراطگرایی

چین و روسیه با نسبت دادن تروریسم و افراطگرایی به کشور، دین، نژاد یا تمدن خاص و اجرای سیاست «یک بام و دو هوا» در برخورد با مساله تروریسم مخالفند.

در مورد امنیت اطلاعات

دو کشور بر آنند باید از بروز درگیری میان کشورها ناشی از استفاده غیرقانونی از فناوری مخابراتی و اطلاعاتی جلوگیری کرد و سازمان ملل در مقابله با چالشها در زمینه امنیت اطلاعات جهان نقش کلیدی ایفا کند.

رادیو بین‌المللی چین