پرش به محتوا

پیاده کردن نیروهای اسرائیلی درابوظبی واعلان جنگ علنی بر علیه تهران 

نوشته : محمد صادق حسینی،روزنامه «البناء» متعلق به ملی گرایان لبنان

ترجمه : احمد مزارعی، نهم سپتامبر 2020


پیاده کردن نیروهای اسرائیلی در پشت جبهه محور مقاومت وبطور دقیق درپانزده کیلومتری مرز جمهوری اسلامی ، با هدف عادی سازی روابط با امارات نبوده است زیرا این رابطه عادی ازقبل با امارات وسایر کشورهای مجلس تعاون خلیجی به غیر از کویت اساسا ازسالها پیش وجود داشته است……

هدف از این دخالت وقدرت نمائی وقیحانه درشکل وجوهر خود ، دراین لحظه تاریخی به منظور انتقال سطح درگیریها میان دو طرف از مرحله جنگهای اطلاعاتی ویا جنگ «نرم» وترورها دردهه های گذشته که درغالب مناطق امارات متحده عربی درهماهنگی با اسرائیل «سی ای ا»وسازمان امنیت ابوظبی وجود داشته است ، واخرین ان عملیات قتل مبحوح فلسطینی که مسئول رابطه میان ایران ومقاومت فلسطین اشغالی بود میباشد ، این ترور در سال 2010، دردبی وبا هماهنگی کامل ضاحی خلفان ، رئیس پلیس امارات انجام گرفت وتا مرحله کنونی که میان ایران واسرائیل جنگ اشکاری وجود دارد.

دراین رابطه یک منبع اگاه اروپائی که برمسائل منطقه بویژه موقعیت ایران اشراف دارد ، درچهارچوب تحلیلش بر قرارداد میان امارات واسرائیل اوضاع را اینگونه ترسیم نمود :

دراوایل ماه جون گذشته یک اطاق عملیاتی امنیتی مشترک از کشورهای امریکا ، عربستان واسرائیل درابوظبی تشکیل گردیده است.

اهداف تعیین شده برای این اطاق عملیاتی به قرارزیر است:

به اجرا دراوردن همه ان برنامه هائی که طی بیست سال گذشته امریکا ، اسرائیل وعربستان در عملی کردن ان بر علیه ایران شکست خورده اند ، پیش از پایان امسال وقبل از هنگامی که رئیس جمهور فعلی امریکا درماه یازدهم 2020، انتخاب وپست ریاست جمهوری را تحویل بگیرد.

اما هدف این اطاق عملیاتی بر حسب مسئولانی که درراس ان قراردارند دخالت درامورایران ازطریق ایجاد هرج ومرج سراسری وایجاد اعتراضات گسترده همراه با عملیات تخریب مسلحانه درداخل شهرها ، این عمیات بوسیله مجموعه هائی مسلح که بخشا درابوظبی تربیت شده ویا درحال اموزش میباشند انجام میگیرد که توضیح بیشتر انها درزیر خواهد امد.

نماینده امریکا (وزارت خارجه امریکا)دراین اطاق عملیاتی الیوت ابرامز میباشد که اخیرا وپس از استعفای ناگهانی برایان هوک به این سمت انتخاب گردیده است ، نماینده عربستان دراین اطاق عملیاتی بندر بن سلطان واز طرف امارات طحنون بن زاید انتخاب گردیده اند.

یاداوری : قابل ذکراست که بندر بن سلطان مسئول عملیات خارجی دراداره اطلاعات عربستان میباشد ، وی همچنین بر مجموعه تفاصیل وجزئیات این عملیات چه درزمینه افراد مجزا ویا سازمانها واحزاب اشراف دارد واداره سازمانهای تکفیری همچون القاعده ، داعش وغیره بر عهده وی میباشد.

درحالی که ترکی فیصل مسئول پرونده وروابط با شخصیتها ، سازمانها واحزاب دینی هستند که درحول محورسعودیه قراردارند وبرای مثال رابطه با سازمان»مجاهدین خلق» نمونه بارزی از مسئولیت ایشان است.

اما مربیان این عملیات تعدادشان 32 افسر است که که بیست نفر انها اردنی ، پنج نفر سعودی وهفت نفر افسر اماراتی میباشند، به اضافه چهار افسر وهماهنگ کننده امریکائی ، دو افسر اسرائیلی با رتبه سرگرد که اینها وظایف اطلاعاتی وبرنامه ریزی وجمع اوری اطلاعات برای اعضای مجموعه اول را پس از ورودشان به ایران برعهده دارند.

دربار پادشاهی عربستان وهمچنین دولت امارات همه مخارج اطاق عملیاتی فوق را از کانالهای مخصوصی میپردازند که هیچ ارتباطی با قسمتهای اداری این دودولت ندارد وبرای پرداخت مخارجاین عملیات هیچ محدودیتی ندارند .

باید گفت که این شیوه پرداخت مخارج عملیات از طرف دوکشور عربستان وامارات از دیر باز وبه دستور امریکا ادامه داشته .

همین منبع اروپائی اظهارداشت که این اطاق عملیاتی از اواسط ماه جون 2020، اموزش گروههای زیررا اغاز کرده است:

86، نفر جوان پاکستانی از قومیت بلوچهای پاکستان

102، نفرجوان ایرانی از قومیت بلوچهای ایران

71 نفر افغانی از ملیت تاجیک وهزاره از منطقه هرات

69، نفر ازجوانان عرب اهوازی

246، نفر ایرانی ازاعضای «مجاهدین خلق»که درکشورهای مختلف اروپائی ساکن بوده اند

هم اکنون این مجموعه ها مشغول گذراندن دوره های اموزشی نظامی هشت هفته ای درپایگاه هوائی شهرزاید ، واقع درجنوب غربی ابوظبی میباشند.

همچنین تعداد مشابهی همچون افراد بالا دراردوگاهی صحرائی که مخصوص همین عملیات در شرق امارات ودرشهرک «عصب» درنزدیکی جاده (65 E) ساخته شده، واموزش انها برای عملیات ویژه دراین مکان انجام میپذیرد.

اما درمورد چگونگی تمریناتی که این افراد درانجا انجام میدهند، همان منبع مطلع اروپائی چنین توضیح داد:

آ) اموزش برای استفاده از انواع اسلحه فردی، از تفنگهای تیر بار تا هفت تیر ، نارنجکهای دستی دفاعی وتهاجمی با عیارهای گوناگون . به اضافه اموزش برای استفاده از اسلحه تیربارمتوسط همچون مسلسل (P K S) ، ومسلسلهای سنگین از انواع گوناگون ان با عیار 23، میلیمتر

ب) اموزش درجهت بکارگیری پرتاب موشکهای ضد انواع زره پوشها بویژه (آر پی جی) وموشکهای «لاو»وسایر موشکهای ضد زره پوشهای گوناگون.

ج) دیدن اموزشهای لازم نه فقط درجهت بکار بردن وکاشتن انواع بمبهای انفجاری درکنار جاده ها ومنفجر کردن انها ازراه دور ، همچنین دیدن اموزش درجهت ساختن انواع این نوع بمبها با موادهای گوناگون که مورد استفاده چند جانبه دارد، برای شرایط درگیریهای ویژه که امکان رساندن اسلحه وذخیره کافی به این گروهها از خارج وجودندارد.

د)اموزش جهت اجرای عملیات زیر: ترور بوسیله هفت تیر ویا اسلحه بیصدا /عملیات تخریبی بدون استفاده اجرای عملیات انفجاری از طریق کاشتن مینهای زمینی ومنفجرکردنشان ازراه دور/عملیات تخریبی بدون استفاده از اسلحه ویژه در ایستگاههای انرژی ومراکز انتقال برق ، عملیات هجوم تخریبی بر علیه اهداف ثابت همچون پستهای نگهبانی ارتش ونیروهای امنیتی ویا مراکز وساختمانهای مهم وبیرون رفتن از محل این انفجارها با سرعت ورفتن بسوی نقاط امن تعیین شده ازقبل.

ه ) اموختن شنا کردن وهدایت کردن زورقهای سریع.

واما وظایف گروه دوم ، همه این اطلاعات بتوسط منبع اطلاعاتی اروپائی مورد اعتماد دراختیار ما گذاشته شده است.

گروه دوم عملیات زیررا میاموزد:

اجرای عملیات ویژه ازنوعی که ارتش اردن ان را بکار میگیرد، این نوع عملیات دراموزشها وتمرینهای نیروی «دلتا» ی امریکا وهمچنین نیروهای ویژه انگلستان کاربرد دارد.

برای توضیح بیشتر، اینکه این گروهها هنگامی مورد استفاده قرار میگیرند که انها به داخل ایران انتقال داده شده باشند، هنگامی که هرج ومرج وتفرقه گسترده شهرهارا فراگرفت ، اینان وارد عمل میشوند وبا هدف تاثیر گزاری مثبت ویامنفی برروی شهروندان به ایجاد انفجارات وکشتار مردم دست میزنند که خود موجب تقویت روحیه گروههای مخالف دولت وضد انقلابیون داخلی میگردند

همچنین اطلاعات غیر موثق صد درصدی دیگری بدست ما رسیده است که مجموعه دیگری که تعدادشان 120، ایرانی وپاکستانی میباشد مشغول اموزش وتمرین درشهر «مدینه محمد بن زاید» وابسته به ارتش اردن میباشند ، این شهر نظامی درتاریخ ماه سوم سال 2019، افتتاح گردید ودولت امارات مخارج ان را بطور کامل پرداخت نمود.

اما چگونگی انتقال مخفیانه این تروریستها به داخل ایران ، همان منبع اطلاعاتی تاکید ورزید که این انتقال ازطرق زیر انجام میگیرد:

ازطریق دریا ومرزهای ابی دریائی امارات، ازطریق مرز عراق ، منطقه شمال بصره ویا خانقین از طرف مرز غربی ایران.

اما از طریق مرز پاکستان – ایران ، انهائی که قراراست درمنطقه شرق وجنوب شرقی ایران به کارهای تروریستی دست بزنند ، ورودشان به ایران از طریق منطقه تفتان (Taftan) انجام میگیرد که ابتدا با هواپیما به فرودگاه (جوزاک juzzak ) دردوازده کیلومتر مرز ایران ا نتقال داده میشوند نه فرودگاه شهر تافتان که تنها سه کیلومتر با مرز پاکستان وایران فاصله دارد وهدف استفاده ازفرودگاه جوزاک این است که تروریستها را به شهرک میرجاوه (Mirjaveh) برسانند زیرا دراین شهر نقطه وصل واطلاعاتی وابسته به عربستان قراردارد.

عبور از مرز افغانستان – ایران ، طریقه ورود مجموعه تروریستهای افغانی به ایران بدین قراراست:

ابتدا انان را بوسیله هواپیما به فرودگاه هرات منتقل میکنند سپس انان را با کمک عناصر اطلاعاتی امریکائی که شهروندان محلی افغانستان میباشند به داخل ایران هدایتشان میکنند، انان سپس به نقاطی که مرکز تمرکزانان است در منطقه # سنگان (Sangan) / قاسم اباد (Qasemabad) ومنطقه مشهدریزه (Mashhad Rizeh).

# منطقه احمد اباد / تربت جام (Torbat e Jam)

مسلما تمام این اطلاعات دراختیار ایران میباشد ، همچنین همه نیروهای محور مقاومت نیز نیز اینها را میدانند وپرونده این خائنان وهمکارانشان را را دراختیار دارند واماده اند تا درموقع لزوم با انان تصفیه حساب کنند.

۱ دیدگاه »

 1. درود بر آقای مزارعی
  گویا این برگردان شما بیشتر دارای مصرف داخلی میباشد.
  آمریکا از این شگرد ها زیاد در مورد ایران بکار گرفته است و همانطور که نویسنده بدان اشاره دارد در همه آنها شکست خورده است. تنها نکته ای که واضح بدان اشاره نگردیده است، مصرف داخلی آن برای پسا انتخابات در خود آمریکا میباشد. ام.آمریکا در یمن از خونریزی و کشتارهای این چنینی کوتاهی نکرده و روزبروز آنرا بیشتر شدت میدهد. توگویی در پی رکوردی ویژه در کتاب رکورد های جهان است که نتیجه آن بر همگان روشن است. در ضمن سناریوی معرفی شده مانند فیلم‌های سیاسی/«علمی»/ اکشنیِ هالیوودی فقط در فراز اجتماعات صورت می‌پذیرد (گروهی «سوپرمن» متخصص، رئیس جمهوری که برای دفاع از حقوق بشربخطر افتاده است نجات میبخشد) و مردم در آن‌ها هیچ گونه شرکتی نداشته و فقط سیاهی لشگرانی جهت نابودی مانند دسته های ملخ میباشند. آمریکایی ها یکبار آنرا با دست صدام و خرده بورژوازی فراری ناخرسند از ببازی گرفته نشدن در ایران یعنی مجاهدین ضدخلق در عملیات فروغ جاودان قبلاً تجربه کرده است.
  اتفاقاً آن‌ها خوب میدانند که با وجود کشتار ننگین جمهوری اسلامی در هشتم آبان ماه سال پیش از حاشیه نشینان (زحمتکشان)؛
  درست بخاطر نفرت تاریخی و عمیق خلق های ایران از امپریالیسم فرتوت و فرزند خلفش که مصدق هم گولش را خورد یعنی امپریالیسم آمریکا که هرگز فراموش و بخشیده نخواهد شد، همان افراد اکثراً بصورت «امام حسینی» ها تو بخوان افراد ضد امپریالیست(یک به صفر به ضرر یا نفع آقای حمید محوی و نقش تاریخی دین در ایران که ایشان دنبال میکنند)، هیچ گونه شانسی ندارند(آمریکایی ها)
  شاید این مصرفی بویژه والا تر برای جلوگیری از پیش زمینه های انقلابی در ام.آمریکا باشد.
  طبق چامسکی که من در زیر می آورم، نظام سلطه آمریکایی بر مردم خودی، در حال کُلاپس(عکس انفجار، درهم ریزی از درون) میباشد.
  زیرا بکاربرد «گارد ملی» و ارتش همراه پلیس مخصوصا در کشورهای امپریالیستی، مسکن های موقت و برق آسایی میباشند که مصرف بیشتر کَمّی(دُز) آن برایشان کشنده میگردد. این امر را هم سپاه بخوبی مطلع است و تدارک عظیم «رزم آزمایش ذالفقار۲» را هم بهمین خاطر سامان داده است.
  حال ببینیم چامسکی طبق برگردان گروه الف چه گفته است گروه جهان الف، ۹ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۸ 3990609020:
  چامسکی: جهان در تاریک‌ترین برهه تاریخ خود قرار دارد
  فیلسوف و تاریخ‌دان مطرح آمریکایی ضمن تاختن دوباره به مواضع دونالد ترامپ در زمینه تهدید جنگ اتمی، تغییرات اقلیمی و وضعیت شیوع کرونا هشدار داد، جهان در تاریک‌ترین دوره خود قرار دارد.
  به گزارش فارس، نوام چامسکی، فیلسوف و تاریخ‌دان مطرح آمریکایی با هشدار درباره چندین بحران‌ شدید و همزمان در جهان شامل تهدید جنگ اتمی، تغییرات اقلیمی، همه گیری بیماری کووید-19، رکود اقتصادی و آشوب‌ها و اعتراضات علیه نژادپرستی در آمریکا اعلام کرد، جهان در تاریک‌ترین برهه تاریخ خود قرار دارد.
  وی در مصاحبه با پایگاه «هیل» هشدار داد، در برهه کنونی شاهد تلاقی بحران‌های شدید هستیم شامل تهدید جنگ اتمی، تغییرات اقلیمی، یک همه گیری رو به افزایش، رکود اقتصادی و ناآرامی‌های نژادی در ایالات متحده آمریکا».
  چامسکیِ 91 ساله ادامه داد:

  وی افزود: «کارشناسان ارشدی از قبیل ویلیام پری وزیر دفاع اسبق (آمریکا) که بدون اغراق باید او را آدم بسیار محافظه کار و مطلع در زمینه این موضوعات خواند، استلال کرده که تهدید (جنگ اتمی) در حال حاضر بیشتر از تهدید زمان جنگگ سرد است».
  ویلیام پری وزیر دفاع پیشین آمریکاپیشتر با انتشار یک یادداشت در پایگاه هیل درباره تهدید وقوع جنگ اتمی در نتیجه سیاستهای دولت ترامپ در خروج از معاهدات کنترل تسلیحاتی از قبیل معاهده منع آزمایش موشکهای دوربرد هشدار داده بود.
  چامسکی درباره وضعیت جاری در جهان در نتیجه همه گیری ویروس کرونا گفت: «ما با یک هزینه وحشتناک از این همه گیری بیرون خواهیم آمد اما از آب شدن یخ های قطب شمال بیرون نخواهیم آمد چرا که تاثیرات این موضوع دائمی است».
  وی افزود: «تنها چند دهه باقی مانده که ما خواه بتوانیم این موضوع را سازماندهی کنیم که آیا امکان بقای بشر روی زمین وجود دارد یا در برابر تهدید فاجعه زیست محیطی به شکست تن دهیم». *)
  این تاریخ دان مطرح پیش از این درباره رئیس‌جمهور آمریکا گفته بود: «ترامپ به شکل غیر قابل انکاری بدترین جنایتکار در تاریخ است. تاکنون چهره‌ای در تاریخ سیاسی وجود نداشته که تا این حد با اشتیاق، خود را وقف نابودی پروژه‌های زندگی نظام‌مند بشر در آینده نزدیک کرده باشد.
  نوام چامسکی
  *) {{اینجا چامسکی دچار زیادی روی گردیده است. محیط زیست را میتوان تا آنجایی بخطر انداخت که امکان وجودی(تاکید امکان وجودی) موجود زنده بخطر نیفتد، تغییرات کمی ضایعات از درجه‌ای که گذشت به عکس خود تبدیل گردیده و کلیه خودرو ها و نیروگاه های مضر و جو نابود کننده را همراه باکلیه بمب ها با قانون «تراز طبیعتNatur Gleichgewicht» از مصرف کننده طبیعت کم کرده و به تولید کننده آن اضافه مینماید. این همان قانون دوره های کهکشانی یعنی تعادل میان دوره ای میباشد که کلیسا سعی میکند در میان فضانوردان آنرا بخدا نسبت دهد.}}

  لایک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: