رسانه ها

همبستگی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با کارگران و مردم لبنان

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

تارنگاشت عدالت

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در همبستگی با کارگران و مردم لبنان پس از انفجارها

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، به نمایندگی ۱۰۵ میلیون عضو آن در سراسر جهان، حمایت و همبستگی بين‌المللی خود را با طبقه کارگر و مردم لبنان پس از انفجارهای فاجعه‌بار چهارم اوت در بندر لبنان که موجب تلفات جانی بی‌شمار و مجروح شدن هزاران نفر شد، ابراز می‌دارد.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با نگرانی تحولات پیرامون انفجارها را دنیال می کند و خواهان تحقیق برای مشخص کردن علت آن‌ها است

ما به مثابۀ یک جنبش سندیکایی جهانی رزمنده، استوار در کنار خواهران و براداران خود در لبنان ایستاده ایم و همدردی راستين خود را به خانواده‌های قربابنان ابراز نموده، آرزوی بهبود سریع مجروحان را داریم.

دبیرخانه

http://www.wftucentral.org/lebanon-wftu-in-solidarity-with-the-workers-and-the-people-of-lebanon-after-the-explosions/