رسانه ها

پیام همبستگی با حزب کمونیست لبنان

منبع: شبکه همبستگی

تارنگاشت عدالت۶ اوت ۲۰۲۰  حزب کمونیست ونزوئلا همبستگی خود را با حزب کمونست لبنان اعلام می‌کندبه حزب کمونیست لبنان  حزب کمونیست ونزوئلا تسلیت‌های قلبی خود را به خانواده‌های قربانیان و همبستگی کامل خود را با هزاران مجروح و مردم متأثر از انفجار در بندر بیروت، که میزان خسارات انسانی و مادی آن هنوز معلوم نیست، ابراز می‌دارد.

ما هم‌چنين، همبستگی خود را با رفقایمان در حزب کمونیست لبنان اعلام می‌داريم، که مردم لبنان و به ویژه رزمندگان کمونیست‌شان را به سازماندهی ارايه حمایت به هزاران خانواده‌ای که این تراژدی هولناک بر آن‌ها تأثیر نهاده است و به مشارکت داوطلبانه در اقدامات کمک اجتماعی در میان بازگشت دوبارۀ همه‌گیری کووید-۱۹ در کشور فراخوانده است.

ما از درخواست حزب کمونیست لبنان از دولت لبنان برای انجام یک تحقیق سریع و شفاف برای تعیین حقیقت چیزی که اتفاق افتاد و تعیین مسؤولیت علل این فاجعه که کل جامعه بین‌المللی را سوگوار کرده است، حمایت می‌کنیم
ما از درخواست حزب کمونیست لبنان از دولت لبنان برای انجام یک تحقیق سریع و شفاف برای تعیین حقیقت چیزی که اتفاق افتاد و تعیین مسؤولیت علل این فاجعه که کل جامعه بین‌المللی را سوگوار کرده است، حمایت می‌کنیم.

ما هم‌چنین از اعلام چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۰ از جانب حزب کمونیست لبنان، به مثابۀ یک روز همبستگی انساندوستانه و اجتماعی با مردمی که این تراژدی هولناک بر آن‌ها تأثیر نهاده است، حمایت می‌کنیم.

ما هم‌چنین از اعلام چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۰ از جانب حزب کمونیست لبنان، به مثابۀ یک روز همبستگی انساندوستانه و اجتماعی با مردمی که این تراژدی هولناک بر آن‌ها تأثیر نهاده است، حمایت می‌کنیم.

ما اطمینان داریم که دلاوری و توان مردم لبنان با شجاعت و عزت بر این لحظه دشوار فايق خواهد آمد.

بخش روابط بین‌الملل حزب کمونیست ونزوئلا