گوناگون, سرتیتر

« کی می روید ؟ » – بازیگران ٌ ازنزار قبانی – حسن عزیزی


« کی می روید ؟ » *

کی می روید ؟

صحنه ی تآتر بر سرتان خراب شد ..

کی می روید ؟

مردم شما را در سا لن به باد ناسزا گرفته اند ..

وبه شما تف می آندازند .

فلسطین برایتان مرغی ست ،

که ازتخم گرانبها یش می خورید ..

وپیراهن عثمانی که با آن کاسبی می کنید .

خوش باشید !

مرزهای مان به دست تان ،

به کاغذ پاره ای درآمد ..

هزاران سپاس برشما !

* * *

جنگ ژوئن به پایان رسید ..

وجنگ های پس ازآن ، نیز . .

وما پاک وبه سلامت ایم ..

خبرها خوب ..

وحالِ ما – به لطف خدا بهتر از همیشه ..

گل های آراسته برمیزهای غذاخوری ،

هم چنان در بهترین وضع آرایش ..

قهوه ی تلخ با عطر هل ،

بسیار مطبوع ..

ماه کاشته شده درآسمان ما ،

باچهره ی تمام گِرد .. بسیار جذاب ..

وصدای فیروز از بهشت می رسد ، که :

ٌ ما برمی گردیم ٌ .

دشمن درلا به لای لباس مان جای گرفته ..

ٌ ما بر می گردیم ٌ .

به دومتری خانه ها رسیده ..

و ٌ ما برمی گردیم ٌ .

همه ی آن چه داریم بگوئیم ، این که :

ٌ بازگشت همگی بسوی خدا ست ٌ ..

* * *

جنگ ژوئن به پایان رسید ..

وحال واحوال مان – به لطف خدا –

در بهترین حال .

نویسندگان ما ، درپیاده رو های اندیشه ،

عاطل وباطل ، پرسه می زنند ..

از آشپزخانه ی سلطان می خورند ..

با شمشیر درازش گردن می زنند ..

وقرن هاست که ازاندیشیدن به دورند .

نه کشته می دهند .. نه به دارآویخته می شوند ..

ونه درمرزمرگ وجنون قرارگرفته اند .

نویسندگان ما ، درتعطیلی بسرمی برند ..

وخارج از تاریخ .. ساکن اند .

جنگ ژوئن پایان یافت ..

اما ، روزنامه های بامدادی ،

همان ست که بوده .

حروف بزرگ قرمزآن تغییری نکرده ..

وعکس های لخت وناپسند ، همان .

مردم زیر تازیانه ی مواد مخدر،

وحروف بزرگ قرمز ،

در حال سقوط اند ..

اما ، گوئی که چیزی رخ نداده .

چهره وچشم دربرابرمان یکسان می نمایند .

دادگاه های تفتیش عقاید بازگشته اند ..

همراه بازرسان شان .. ودون کیشوت ها شان که ،

هم چنان به نمایش ادامه می دهند .

مردم ازشدت گریه .. به خنده افتاده اند ..

وما هم به آن دلخوشیم ..

به جنگ راضی هستیم .. وبه صلح ، راضی ..

به گرما .. وبه سرما ، راضی ..

به نازائی .. وبه تولید مثل ، راضی ..

وبه هرآن چه در ٌ لوح محفوظ ٌ آسمان ثبت ست، راضی .

تمام آن چه داریم ، این ست که بگوئیم :

ٌ بازگشت همگی بسوی خدا ست ٌ .

صحنه ی تآترآتش گرفت ،

اما ، بازیگران همچنان زنده اند .

* – چکیده ای از قصیده ی ٌ الممثلون – بازیگران ٌ ازنزار قبانی .

ترجمه وخلاصه شده از حسن عزیزی . 01.08.2020