گوناگون, سرتیتر

آمارهایی از تبعیض سیستماتیک علیه سیاهپوستان امریک

سیاهپوستان به صورتی نظام مند در آمریکا از نظر اجتماعی زیان می بینند، از آموزش کمتری بهره می گیرند، ثروت کمتری دارند و خدمات بهداشت و درمانی ضعیف تری دریافت می کنند و عمر کمتری دارند. 

سیاهپوستان آمریکا این میزان بی عدالتی را در تمام طول عمر خود تجربه می کنند که نخستین مرحله آن، زمان جنینی است. زنان سیاهپوست، سه تا چهار برابر، بیش از زنان سفید پوست به علت عوارض ناشی از بارداری جان می سپارند. از هر صد هزار زن باردار سفید پوست فقط سیزده نفر جان خود را از دست می دهند در حالی که این میزان برای سیاهپوستان، 42 نفر به ازای هر صد هزار زن باردار است. 

نوزادان سیاهپوست نیز تقریبا دو برابر بیش از نوزادان سفید پوست می میرند. در حالی که دسترسی به خدمات بهداشت و درمان برای همه در آمریکا یکسان است باید ریشه این موضوع را در بنیان زندگی و قدرت مالی افراد جست و جو کرد. 

سیاه پوستان خانه دار، دو و نیم برابر، بیش از همتایان سفید پوست خود در طول زندگی، ناامنی غذایی را تجربه می کنند و از هر صد هزار سیاه پوستی که مسکن دارد، 21 نفر برای یافتن غذای خود دچار مشکل می شوند اما این میزان برای سفید پوستان تنها هشت نفر است. 

این نابرابری در نظام آموزش و پرورش نیز ریشه دوانده است. کمتر از یک سوم دانش آموزان سیاه پوست موفق می شوند تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی و بالاتر از آن ادامه دهند در حالی که این میزان برای دانش آموزان سفید پوست، نصف است. در واقع حدود 16 درصد اختلاف در میان دانش آموزان سیاه و سفید پوست در رسیدن به مدراج علمی دانشگاهی است. همچنین کمتر از 15 درصد کودکان سیاه پوست می توانند از خدمات پیش دبستانی با کیفیت بالا استفاده کنند که این میزان برای کودکان سفید پوست،24 درصد است.

همچنین دارایی های یک خانواده سیاه پوست، حدود یک دهم خانواده سفید پوست است که نشان می دهد یک خلاء تاکنون 153 هزار دلاری در متوسط دارایی سفید پوستان و سیاهان آمریکا در حال افزایش است. 

از سوی دیگر، امکان بیکار بودن سیاه پوستان بالغ در آمریکا دو برابر سفید پوستان است که این موضوع بر بیمه درمانی آنها نیز تاثیر دارد و امکان اینکه یک سیاه پوست بتواند بیمه درمانی داشته باشد، یک و نیم برابر کمتر است. این مساله بر پس انداز باز نشستگی این افراد نیز تاثیر دارد و یک سیاه پوست در زمان بازنشستگی احتمالا پس اندازی به اندازه 30 هزار دلار دارد که یک چهارم متوسط پس انداز بازنشستگی یک سفید پوست است. 

همه این کاستی ها در میان سیاه پوستان در مجموع موجب می شوند که آنها عمر کمتری داشته باشند. امید به زندگی در میان سفید پوستان و سیاه پوستان کاهش یافته است ولی همچنان به جای خود باقیست. در حالی که امید به زندگی در میان سیاه پوستان 72 ممیز دو دهم سال است که بیش از چهار سال کمتر از امید به زندگی یک سفیدپوست به شمار می آید که معادل 76 ممیز شش دهم سال است.

🚫@NowarNosanctions🚫

لینک مطلب در رویترز:

reuters.com/article/us-global-race-usa/the-race-gap-how-u-s-systemic-racism-plays-out-in-black-lives-idUSKCN24F1A0