سرمقاله, سرتیتر

اخرین جنگ امریکا برای غارت خاورمیانه – وفیق ابراهیم – احمد مزارعی

توضیح مترجم:پس از انقلاب شکوهمند بهمن 57 ملت ایران ، ورهائی از استعمارودخالتهای  دویست ساله انها، کشورهای غربی ودرراس انها امریکا وناتو،درصدد برامدند تا اب رفته را به جوی بازگردانند. :»برژنسکی استراتژیست معروف امریکا وپس ازان رامسفلد مشاور پنتاگون با صدام دربغداد ملاقات کرده وطرحی برای تسلط برایران تهیه نمودند که بموجب ان ابتدا دولتی پوشالی تحت نام «کشورعربستان» بجای خوزستان تشکیل ونفت ان را میان دوکشورامریکا وعراق تقسیم میشد، تنگه هرمز نیز درکنترل عراق قرارمیگرفت ، به فوریت همه سلاحهای مدرن عربستان ازجمله هواپیماهای «اواکس» از پایگاههای امریکا درعربستان به بغداد انتقال داده شد وبیش از شصت کشورجهان پشتیبانی خودرا از صدام اعلام نمودند،درسحرگاه روز بیست ودوم سپتامبر1980، 154، هواپیمای عراقی به ایران حمله کرده وفرودگا هها وسایر مراکز زیربنائی کشوررا مورد هجوم قراردادند، درادامه همانروز یکصد هواپیمای دیگر وموج گسترده ای از بمبارانها ایران را

درخود گرفت وتانکهای عراقی…./

«کتاب «اسراروخفایا حرب العراقیه الایرانیه»نوشته حامد الحمدانی، تاریخنویس مشهورعراقیامارات متحده عربی نیزدرهمراهی با این سیاست امریکا وعربستان، تبلیغاتی گسترده برای «بازستاندن»جزایر سه گانه تنب…./به راه انداخت وبا تاسیس سایتی اینترنتی با نام  :»الجزر المحتله» (جزایر اشغال شده)ودعوت از «محققان وتاریخدانان عرب»مدعی شد که مناطق سنی نشین ساحل جنوبی خلیج فارس ازنظر تاریخی متعلق به امارات بوده وزمینه تشکیل دولتی تابع امارات را با کمک صدام ، امریکا وعربستان و…./ تدارک دید.

اما با انقلاب پر شکوه بهمن، شیر پر ابهت ایران ازقفس بردگی استعمارومزدوران محلی نجات یافته ومیرفت تا دوباره موقعیت وهیبت تاریخی چند هزارساله خودرا بازیابد و…./انچه که امروزدرمنطقه میگذرد و ایران درنقطه مرکزی ان قراردارد ادامه این روند تاریخی میباشد.


اخرین جنگ امریکا برای غارت خاورمیانه

نوشته دکتر وفیق ابراهیم، استاد تحقیقات استراتژیک دانشگاه لبنان

مترجم :احمد مزارعی، سایت المیادین،چهاردهم تیر1399


امریکائیها درحال حاضر تمام امکانات واوراق برنده خودرا بکار گرفته اند تا بر تمام مقدرات وثروتهای خاورمیانه تسلط پیدا کنند.این پروژه مستلزم ان است که دردرجه اول برایران تسلط کامل پیدا کنند ویا اینکه همه شریانهائی که با عراق وسوریه دارد قطع کرده وسپس لبنان را درکنترل کامل خود بگیرند.

تنها پس از اجرای برنامه های فوق است که امریکا میتوانند سه پروژه بزرگ خودرا بیکباره اجرا کرده ونفوذ منطقه ای وبین المللی خودرا قدرتمندانه تحکیم ببخشند.سه پروژه به ترتیب عبارتند از: پروژه د وباره سازی سوریه وعراق (1)، تسلط کامل بر منابع گازی دریای مدیترانه وسوم اجرای «معامله قرن«وپایان دادن به قضیه فلسطین ودرگیری تاریخی اعراب واسرائیل بر اساس تشکیل یک پیمان عربی – اسرائیلی که بتواند مانع نفوذ چین وروسیه درمنطقه شود.

اینچنین بنظر میرسد که منظورکلی پروژه امریکا از بازسازی دوهدف را دنبال میکند: اقتصادی ، که اقتصاد امریکا را بارونق بسیار بزرگی روبرو میکند وسیاسی – استراتژیک ، که رابطه میان ایران سوریه ، عراق ولبنان را قطع ودر حقیقت ایران را درچهارچوب دیوارخود زندانی میکند .

دراینجا امریکا هدف درازمدت دیگری را درمنطقه دنبال میکند وان این است که ازتمرکز ایران درساحل دریای مدیترانه ازجانب لبنان ودریای سرخ محروم میکند واز ناحیه ساحل غربی درمنطقه شهر بندری حدیده یمن وشط العرب عراق نیز محروم میگردد وبدین شکل تنگه هرمز از هرطرف بی فایده میشود. (2)

واما درمورد معامله قرن؟

این یکی از سیاستهای اصلی وپراهمیت امریکا است که دونالد ترامپ میکوشد با تمام امکاناتش انرا به اجرا دراورد، امریکا دراجرای این برنامه ازهیچ کوششی فروگزاری نمیکند ، نظامی ، اقتصادی ، ژئو پلتیک واگر بتواند برای این امرمهم از استخدام سلاح هسته ای نیزکوتاهی نمیکند.

این بخش دارای ابعاد بسیار روشنی میباشد ، امریکا میخواهد محرک اصلی سیاست واندیشه مقاومت وایستادگی را درلبنان ، سوریه ، یمن ودرادامه ایران را کاملامتلاشی کند وتنها خودرا یعنی امریکا ونفوذ گسترده اش را به تنهائی وبطور منفرد بر کل منطقه خاورمیانه وملل ساکن دران حاکم کند.این حاکمیت فردی امریکا در خاورمیانه بدان معنی است که ورود ونفوذ ارام چین بطور قاطعانه ای ازمیان رفته ودرحقیقت چین طرد میشود.

اما مورد سوم که برای تک قطبی بودن امریکا بسیاراهمیت دارد ومتعارف میباشد ، ابزارهای تک قطبی وقدرت متنوع امریکا است که باید رهبری آن همچون تحکم بر نظامیگری جهانی ، اموراستراتژیک، اقتصادی و همچنین انرژی در کنترل امریکا باشد، امریکائیهای قدرتمند از بعد از جنگ جهانی دوم درسال 1945، برهمه کشورهای تولید کننده نفت درجزیرت العرب تسلط پیدا کرده است، یعنی منطقه ای که بیشترین اهمیت را درتولید وهمچنین ذخیره نفتی دا شته اند واز سوئی قدرت استهلاک نیز داشته وتسلط کاملی بر مسلمانان جهان دا رند زیرا بر «حرمین الشریفین» درمکه ومدینه نیز اشراف دارند

درهمین دوره روسیه شوروی نیز با استناد به اینکه کشورش دارای منابع بزرگ گاز ومرتبه سوم نفتی جهانی را دارامیباشد بعنوان یک قدرت بزرگ جهانی  ظهور پیدا کرد.

ازاین نظر امریکائیها اصراردارند تا نفوذ روسیه را درسوریه کاهش داده ومانع ان شوند که ایران نتواند درساحل لبنان وسوریه که مشرف بر مدیترانه میباشد موقعیت خودرا مستحکم کند.(3)

اما همینطور که ملاحظه میشود پروژه امریکا که ابتدا با فروپاشی شوروی درسال 1990،اغاز گشت درسوریه مجبوربه عقب نشینی گردید ، واین عقب نشینی درنتیجه کمکهای همپیمانان سوریه یعنی ایران، روسیه وحزب الله لبنان بود، پروژه درعراق نیز باشکست روبروشد واینهم درنتیجه روابط این کشور با ایران وسوریه بود.امریکا همچنین نتوانست حزب الله را درلبنان شکست دهد ونقش داخلی حزب الله نیز درلبنان بسیار عمیق وگسترده شد، همچنین حزب الله توانست نفوذ خودرا درمنطقه بر اساس نیازمندیهای محور مقاومت منطقه ای برای مقابله با امریکائیها واسرائیلیها ومبارزه بر علیه تروریسم درمنطقه توسعه دهد.

برنامه توسعه طلبانه امریکا درمنطقه خاورمیانه نیز دچارشکست وعقب نشینیهای بزرگی گردید بطوری که کشورهای خلیج نیز نتوانستند با اسرا ئیل اعلام همپیمانی علنی کنند ، البته این همپیمانی بطور مخفیانه درحد فیلم وعکسبرداری وجوددارد ولی توان عملی شدن ظاهری را ندارد زیرا قدرت وتوان سیاسی واعتباری منطقه ای همچنان بشکل بارز وقابل ملاحظه ای دردستان دولت سوریه ، حزب الله وجنبش مقاومت فلسطین قراردارد.

نتایج این سیاست امریکائی برای بازگشت مجدد به منطقه خاورمیانه وتسلط بران بوسیله نیروی نظامی ، اکنون به روش جنگ اقتصادی وکشتن مخالفانش از طریق دادن گرسنگی به ملیونها نفرشهروندان این منطقه تغییر یافته است .

راه دیگر امریکا بازگشت به استفاده از قدرت ژئوپلتیکی این کشوراست بوسیله بکار گرفتن وملزم دانستن شرکتها وبانکهای امریکا ، اروپا، کانادا ، استرالیا،وبانکهای کشورهای اسیائی درسراسر جهان ، تا از جوانب مختلف اقتصادی ، زندگی وارسال پول وهر وسیله دیگری سوریه را درزیر تحریم همه جانبه خود قراردهند ، این سیاست تحریمی بین المللی امریکا بطور عملی شامل عراق ولبنان نیز میگردد(4) زیرا این دوکشور با یکدیگر هم مرز بوده ودارای روابط تاریخی درسطح اقتصادی واجتماعی میباشند وجدا کردن انان از یکدیگر امکان پذیر نیست.

این عملکرد تازه امریکا از تعریف وتفسیر واعمال سیاست تحریمی«قیصر» بر علیه سوریه ، عراق ولبنان بدیلی میباشد بجای پروژه امریکا که درسال 1990، اغاز گردید و با شکست روبروگشت ؟

ایا این قیصرتازه وامروزی امریکا میتواند بدیلی موفق دربرابر نمونه ای 1990باشد که باشکست روبرو گردید؟.

روابط ومناسبات بین المللی علی العموم نشان داده است که روسیه وچین کاملا مخالفان تحریمهای «قیصری» وشرایط امریکا هستند.، ازطرفی ایران اعلام داشته است که به تمام نیازمندیهای سوریه ازطریق ارسال ان با خطوط دریائی وزمینی پاسخ خواهند داد، ازطرف دیگر عراق نیز اعلام داشته است که ما برحسب سنتهای تاریخی خودرکمک به ازادیخواهان ازجمله سوریه ولبنان کمک خواهیم کرد.(4) عراق تاکید ورزیده است که درزمینه های اقتصادی ، برق وسوخت به کمک سوریه خواهد شتافت.

درنتیجه این همبستگیها روشن میگردد که با کمک بی شائبه به سوریه وکمک به حرکت تولید داخلی در این کشور، سوریه همان راهی را خواهد پیمود که ایران سالهای 1980، پیمود وتا به امروز میپیماید وتحریمهای ظالمانه قیصری امریکا نتوانست انرا از پا دراورد.

این مرحله ای بود که ایران توانست محاصره اقتصادی علیه خودرا تبدیل به فرصتی کند برای سازندگی بخشهای تولیدی، شامل خودکفائی درکشاورزی ، صنایع، تولید بهترین سلاحهای مدرن ودقیق برای دفاع ازمیهن ، تولید برق، ساخت بزرگترین رزمناوهای دریائی وماهواره وموشکهائی بالیستیکی که فضا را درنوردیدند.

سوریه نیز به نوبه خود سرسختانه واستوار ایستاده است 


زیرنویسها ازمترجم است:

1 درجنگ تخریب لیبی درروزهای پایانی جنگ بمدت دوهفته هواپیماهای دو کشور انگلستان وفرانسه مناطق اباد شهرهای لیبی را بوسیله بمباران خراب میکردند تا برای مقاطعه کاران ساختمانی اینده خودکار بیشتری فراهم کنند ، البته همه این جنایا ت را تحت عنوان حقوق بشر ونجات مردم لیبی انجام میدادند.امریکا همین سیاست تخریب دوکشورعراق وسوریه را درحقیقت برای ایجاد کار برای شرکتهای امریکائی انجام داد، مبارک ان ساده لوحانی که امید به برقراری ازادی ودموکراسی بوسیله امریکا رادرایران دارند.

2 ازاینجا باید به اهمیت کمک ایران به حوثیهای یمنی پی برد، دراینمورد این مقاله را بخوانید:

«چرا ایران باید به حوثی‌های یمن کمک نظامی کند: احمد مزارعی«

3 تنها راه برای اینکه ایران بتواند گاز خودرا مستقلانه به اروپا بفرستد ازطریق عراق شهر موصل– وسوریه شهر رقه ، طرطوس ومدیترانه است ، یکی از اهداف اصلی امریکائیها که بوسیله داعش موصل ورقه را به اشغال دراوردند این بود که دوخط لوله گازایران که باید ازهمین مسیر کشیده میشد متوقف کردند وتا کنون هم شهررقه دردست داعش است . یکی از شاهکارهای بزرگ تاریخی قاسم سلیمانی همین بود که با کمک به تشکیل حشد الشعبی موصل را ازاد وبرنامه بعدی وی ازادی شهر رقه بود تا مسیر لوله گاز ایران به اروپا هموارشود ، افسوسا….

4 اکنون لبنان سخت درزیر فشارتحریمهای «قیصری«امریکا میباشد تا نتواند به سوریه کمک کند بطوریکه اذوقه به مردم نمیرسد، دیروز جوانی بیست وسه ساله بعلت محرومیت خانواده اش از گرسنگی با یک گلوله به زندگی خود پایان داد ودرنامه ای برای مطبوعات نوشت «گناه خود کشی من به گردن گرسنگی است و…» .

 4 دولت عراق درروزهای گذشته هیئتی را برای کمک به لبنان فرستاده تا برای ارسال کمک ، سوخت وبرق هماهنگی کنند ، دولت عراق درخواست کرده که باهر وسیله ممکن ما امادگی داریم به لبنان کمک کنیم و…./

ایران نیز پیشنهاد کمک فوری ارسال سوخت وبرق ازهردو راه دریائی وزمینی به لبنان داده است وموضوع تحت بررسی میباشد.

https://wp.me/p1gf1m-SNT