سياسی, سرتیتر

غیر فعال کردن. « دولت سایه »


گاهنامۀ هنر و مبارزه

29 ژوئن 2020

« باز نشانی جهانی » Global Reset –

غیر فعال کردن. « دولت سایه »

پیتر کونیگ Peter Koenig

مرکز پژوهش های جهانی سازی. 19 ژوئن 2020

ترجمه حمید محوی

دربارۀ پیتر کونیگ :

 پیتر کوئینگ اقتصاد دان و تحلیلگر ژئوپلیتیک، و در عین حال کارشناس منابع آب و محیط زیست است. او طی بیش از 30 سال در بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت در سراسر جهان به علاوه در فلسطین در زمینۀ محیط زیست و آب کار کرده است. او در دانشگاه های ایالات متحده، اروپا و آمریکای جنوبی سخنرانی برگزار می کند. پیتر کونیگ پیوسته برای مرکز پژوهشهای جهانی سازی…

Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 21st Century, Greanville Post, Defend Democracy Press, TeleSUR, The Saker Blog, le New Eastern Outlook (NEO)

و دیگر سایتهای انترنتی مقاله می نویسد. او نویسندۀ کتاب : انفجار –داستان دلهره آمیز اقتصادی دربارۀ جنگ، تخریب محیط زیست و حرص و آز شرکتها1– داستان تخیلی بر اساس واقعیات و 30 سال تجربه در بانک جهانی در سراسر جهان. او به همکاری کریستوفر بلاک کتاب نظم جهای و انقلاب2 را نیز نوشته است.


می پندارید که در جهانی زندگی می کنید که به شما گفته اند دموکراسی بر آن حکمفرمائی می کند، و شما حتا می توانید به آن باور داشته باشید، ولی در واقع زندگی و سرنوشت شما در دستان تعدادی الیگارک خیلی ثروتمند، خیلی قدرتمند و خیلی ضد بشر قرار دارد. نام آنان می تواند دولت سایه یا به سادگی « هیولا  »3 و یا هر چیز تیره و تاریک نایاب دیگر باشد، اهمیتی ندارد که نامشان کدام یک از این جانوران باشد، هر نامی که داشته باشند تعدادشان کمتر از یک ده هزارم درصد است. در فقدان اصطلاح مناسبتر، فعلاً آنان را « افراد تاریکی ها » می نامیم.

این «افرادی که در تاریکی به سر می برند» در ادعایشان برای هدایت جهان هرگز برگزیدۀ هیچکس نبوده اند. ما نیازی به نامیدن آنان نداریم. شما کشف خواهید کرد که چه کسانی هستند و به چه علتی به شهرت رسیده اند، گرچه برخی از آنان کاملاً نامرئی اند. آنان کسانی هستند که ساختارها و سازمانهائی را بدون هیچ چارچوب قانونی به وجود آورده اند و کاملاً خارج از قوانین بین المللی عمل می کنند. آنان پیشگامان « هیولا » هستند. شاید چندین هیولا در رقابت با یکدیگر باشند ولی هدف یگانه ای را پی گیری می کنند : نظم نوین جهانی یا یک نظم یگانۀ جهانی.