تاریخی, سرتیتر

چرا ایران باید به حوثیهای یمن کمک نظامی کند – احمد مزارعی


مقدمه : دنیای امروز همچنانکه درگذشته دنیائی است که اصول اساسی اخلاقی، سیاسی وفرهنگی میان کشورها همه بر پایه قدرت وتوانائی نظامی ومالی بنا شده است، تکرارمکررات وملال اور ی از قبیل حقوق بشر ، روابط سیاسی بین الملل ، دپلوماسی ، حقوق عمومی وفعل وانفعالات گوناگون آن همه وهمه تنها با حضور قدرت نظامی واقتصاد میتواند اعتبار داشته باشد که از

این نظر ایران توانسته است خودرا از همه قدرتهای جهانی بی نیاز کند.اگر ایران درزمان جنگ جهانی دوم قدرت فائقه نظامی منطقه بود متفقین به سادگی نمیتوانستند میهن مارا به اشغال خود دراورده وانهمه فجایع را برملت ما تحمیل کنند.انگلستان همانگونه که رضاشاه را به قدرت رسانید بهمین سادگی وی را خلع وازایران تبعیدش نمود.


تنگه باب المندب گلوگاه بازرگانی وکشتیرانی  ایران دردریای سرخ یمن است.

یمن قبل از اسلام ساتراپ نشین (تحت الحمایه) ایران بود، سیف ابن دی یزن، پادشاه یهودی یمن سالانه به تیسفون پایتخت ساسانیان درنزدیکی بغداد میامد وتعهدنامه سالانه خودرا تجدید وامضا مینمود که ازجمله تعهدات حاکم یمن این بود که از منافع بازرگانی ساسانی در دریای سرخ حمایت کند،سالها قبل از اسلام میان ایران وبیزانس بر سر جمع اوری مالیات از ساکنان جزیرت العرب درگیری وجودداشت ویکی از علل ضعف وسقوط هردو امپراتوری همین جنگهای غارتگرانه بر علیه ملل ستمدیده منطقه جزیرت العرب بود.

ضعف نیروی نظامی ایران 

یکی از خدمات بزرگ دکتر محمد مصدق ملی کردن صنعت نفت ایران بود که برای اولین بار توانست استعمار انگلستان را درمراجع بین المللی محکوم وکنترل استخراج وتجارت نفت را خود بدست بگیرد.در این مرحله ایران اولین کشتی نفت خام خودرا برای فروش بسوی ابهای بین المللی وبه قصد اروپا فرستاد. کشتی میبایست پس از خروج از تنگه هرمز وارد دریای عمان شده ، ازانجا وارد تنگه باب المندب وپس از گذر از دریای سرخ وارد کانال سوئز واز انجا وارد ابهای دریای مدیترانه واروپا شود.

بر کشتی نفت ایران درتنگه باب المندب چه گذشت؟

استعمارانگلستا ن ازسالها قبل دردهانه باب المندب یعنی ورودی دریای سرخ پایگاه نظامی دریائی داشت ورفت وامد کشتیهای بازرگانی را کنترل میکرد لذا به اسانی توانست کشتی حامل نفت ایران را با نفت ان مصادره وبه کنترل خود دراورد واجازه ندهد ایران از حق تجارت ازاد خود دردریاهای ازاد استفاده کند . مصادره کشتی نفتی ایران ضربه سهمگینی بر علیه سیاستهای اقتصادی واستقلال طلبانه مصدق بود. اما این ضربه نیز نتوانست ملت ایران ورهبرش دکتر محمد مصدق را ازپای دراورد، مصدق توانست با انتشار اوراق قرضه ملی وکمک مردم به حکومت وسیاست استقلال طلبانه خود ادامه دهد.

اینبار هردو استعمار انگلستان وامریکا دست به دست هم داده وبا استفاده از نیروهای مرتجع داخلی وترفندهای گوناگون از جمله اوباشان وچاقوکشان شهر تهران به رهبری شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ ، مصدق را سخت درتنگنا قرارداده وحکومت ملی وی را بوسیله کودتای معروف وننگینی که در روز بیست وهشت مرداد 1332، اتفاق افتاد سر نگون کردند.

شاه خائن ووطنفروش دراین توطئه وجنایت استعماری درکنار امریکا ، انگلستان وبر علیه مبارزات ملت خود ایستاد ویدینوسیله صفحه تاریک وننگینی بر تاریخ نکبتبار خاندان مزدور پهلوی افزود.

پس از استقرار جمهوری اسلامی از اولین اقدامات حکومت تازه این بود که با تمهیداتی اجازه ندهد استعمارگران از طریق تنگه باب المندب دوباره مارا خفه کنند ، لذا دولت ایران با برقراری ارتباط با یمن وحوثیها زمینه استقرار نیروی نظامی خودرا دردهانه تنگه باب المندب فراهم اورد ، خلاصه اینکه به مسلح کردن حوثیها دست زد زیرا محل سکنی واستقرارحوثیها دریمن شهر ساحلی «صعده«میباشد که مطلقا بر کشتیرانی دریای سرخ وباب المندب اشراف دارد ، جمهوری اسلامی برای این منظور جزیره ای نیز ازدولت اریتره که انسوی دریای سرخ ومشرف بر با ب المندب میباشد اجاره نموده ونیروهای موشک انداز خودرا درانجا مستقر نمود، قابل ذکر است که اسرائیلیها نیز توانستند با اشاره امریکا درهمین منطقه جزیره ای را اجاره کنند تا مگر بتوانند با ایران معادله ای برقرارکنند، اما قیاس قدرتمندی ایران واسرائیل دران منطقه ونزدیکی تاریخی واتحاد مذهبی ایران وحوثیها دربرابر اسرائیل ،بیشتر شبیه «فیل وفنجان» میماند ، زیرا ایران با مسلح کردن حوثیها به سلاح موشکی وانهم درست درشهر صعده دروسط دریای سرخ ، بمثابه ریختن اب پاکی روی دست اسرائیلیها وامریکائیها بود که امروز شاهد ان هستیم، قابل ذکر است که نیروی دریائی مدرن وقدرتمند ایران همیشه یکی دوکشتی مسلح در نزدیکیهای با بالمندب نگهداری میکند تا به استعمارگران امریکائی«کورباش ودورباش» بدهد. درادامه ایران با اوردن صدها دانشجوی یمنی دردانشگاههای نظامی سپاه پاسداران ایران واموزش انها به علوم وتکنولوژی مدرن زمینه پیروزی جنگ فعلی را برای ایران ویمن فراهم اورد.از سوئی دیگر تعدادبسیار زیادی از دانشجویان یمنی نیز به اردوگاههای حزب الله لبنان ، دانشگاههای سوریه وعراق اورده شده ودوره های نظامی وتکنولوژیکی از سر گذراندند که امروز مستقلانه دریمن والبته با ارتباطات الکترونیکی، امریکا وعربستان را زیر ضزبات خود قرارداده اند.

اگر تمهیدات بالا فراهم نشده بود امریکا اینبار راحت وبدون دغدغه میتوانست از گلو مارا خفه کند وبه تجزیه وتخریب ایران دست بزند ، ازسالها قبل از انقلاب بهمن امریکا واسرائیل وبوسیله نظریه پرداز معروفشان «برنارد لویس» بر این باور بودند که ایران کشور بزرگی بوده وباید انرا تجزیه نمود تا برای سیاستهای غرب خطر افرین نباشد طرح انهارا تحت گزارشی به زبان انگلیسی  blood border by:ralph peter)) میتوانید مطالعه کنید که دراین طرح ایران پس از تقسیم به شکل یک سیب زمینی کج ومعوج درمیاید وبه شش قسمت تقسیم شده است.امریکائیها هنوز ازاین طرح نا امید نشده ومزدورانی تجزیه طلب دراروپا وامریکا هنوز روی صندلی انتظار درنوبت نشسته اند.

زنده باد میهن عزیزمان ایران

زنده باد مبارزه استقلال طلبانه ایران وملل منطقه بر علیه استعمارگران امریکائی.


نوشته:احمد مزارعی یکشنبه چهارم خرداد 1399