کوبا, گوناگون, سرتیتر

زنده باد مقاومت جهانی دربرابر استعمارامریکا – احمد مزارعی

usa_war_06


پیروزی ایران درمصاف با امریکا درمساله ونزوئلا مبارکباد

نوشته:احمد مزارعی، جمعه دوم خرداد


1399

بعد از موشکباران«عین الاسد«که هیبت امریکا فروریخت و انها متوجه شدند که ایران ترور را بی جواب نمی‌گذارد، ارامشی درجبهه طرفین بنفع ایران برقرار شد، درجریان عین الاسد سپاه خودرا اماده کرده بود تا درصورت عکس العمل امریکا همه پایگاههای امریکارا درمنطقه واطراف ایران منهدم کند واین تصمیم جدی بود و امریکائیها چون میدانستند دچار چه فاجعه ای میشوند دم بر نیاوردند.

دراستانه روز قدس ایران تصمیم گرفت پنج کشتی بنزین را برای کمک به ونزوئلا که همچون ایران درمحاصره است، بفرستد ، ونزوئلا درعین حال شریک تجاری ایران است وامریکا حق دخالت دراین رابطه را ندارد.

ایران همچنین تکنسینها وامکاناتی را برای تعمیر وراه اندازی پالایشگاههای ونزوئلا ارسال داشته که خود ضربه سختی بر سیاست تحریمی امریکا علیه ونزوئلا است.

ایران درمقابل این کمک خود به ونزوئلا مقداری طلا که درحال حاضر برای اقتصاد ایران بسیار ضروری است دریافت میکند وهم اینکه مقدار ی ماده معدنی «ثوریوم» بدست میاورد که همانند اورانیوم است ومیتواند درصنعت هسته ای ایران مورد استفاده قرار بگیرد.بعد از هفت روز اولین کشتی حامل بنزین ایران وارد منطقه جبل الطارق وارانجا به ابهای ساحلی ونزوئلا رسیده ونشان داد که تهدیدات امریکا که چند ناو وهواپیما برای بمباران کشتیهای ایران اماده شده بودند طبلی تو خالی است واگر این اتفاق میافتاد صدها کشتی وموسسات امریکائی تا دوهزار مایلی ایران درمنطقه خلیج فارس واقیانوس هند منهدم میشدند. امریکائیها جرات هیچ اقدامی نداشته وآچمزشدند.

پمپئو برای حفظ ابرو ی برباد رفته امریکا چند مسئول ایرانی را تحریم نمود تا بدینوسیله شکست مفتضحانه خودرا دربرابر ایران توجیهی حقیرانه کند.

کشاکش ایران امریکا یاداور درگیری مشابهی بود که درسال 1962، میان امریکا وروسیه بر سر استقرار کشتیهای حامل کلاهکهای اتمی روسیه دردریای کارائیب وبه دفاع از کوبا این سنگر ازادی وسوسیالیسم فرستاده بود..

درگیری دو کشور اتمی امریکا و روسیه دران زمان با این شرط به پایان رسید که درمقابل خروج کشتیهای اتمی روسیه از دریای کارائیب،امریکا متعهد شود که متعرض دولت سوسیالیستی کوبا نگردد وبدین وسیله امریکا مجبور شد بازی را ببازد.

عقب نشینی امروز امریکا دربرابر ایران بی شباهت به حادثه دریای کارائیب درگذشته نیست

انچه که اکنون میان ایران وامریکا بر سر مشکل ونزوئلا گذشت اتفاق مهمی بود که به نفع معادلات منطقه ای وجهانی ایران پایان یافت ونباید دراین امر ذره ای شک کرد وای به حال ایران وخفت وخواری که بعد ازان میبا بست تحمل میکرد اگر ایران طوق بندگی امریکا را میپذیرفت بدون ذره ای شک مانیز کشوری میشدیم همچون عراق سوریه لیبی افغانستان فلسطین و…./.

ساده لوحانی ادعا میکنند که چرا ایران درامور منطقه بویژه درفلسطین دخالت وازان دفاع میکند وروز قدس را گرامی میدارد:

سال (1870) دقیقا بیاد ندارم بارون روچیلد سرمایه دار معروف انگلیسی طی نامه ای به پاترسون نخست وزیر وقت انگلستان چنین نوشت ، نقل به معنی :

» ما باید دولتی درخاورمیانه تشکیل دهیم که اولا مسلمانان شمال افریقا را از خاورمیانه جدا کند وعلت نیز این بود که محمد علی پاشا نخست وزیر مصردرانزمان با ارسال هیئتی به سوریه درنظر داشت مسلمانان منطقه خاورمیانه را بر علیه استعمار انگلستان متحد کند.

دوم دولتی باشد که درضدیت کامل با مسلمانان باشد وبا راه اندازی جنگ وستیز منطقه را درعقب ماندگی کامل نگهدارد.

سوم منطه خاورمیانه درمسیری پیش رود که بتواند برای کارخانه های ما دراروپا مواد اولیه فراهم کند واز طرف دیگر بازار بزرگ فروش کالاهای تولیدی ما باشد واین رسالتی است که دولت اسرائیل انجام میدهد وراز دفاع غربیها از اسرائیل را باید دراین سیاست دید.دولتهای ملی عرب همیشه بهمین دلیل مبارزه با این پایگاه سیاسی ونظامی غرب را دردستور کار داشته واگر چه تا کنون موفق نشده اند ولی نه ملت فلسطین ونه دولتهای مستقل عربی از این سیاست شرافتمندانه خود عدول نکرده اند که باید گفت ایران نیز جزیی از اهداف اولیه دولت اسرائیل وغرب میباشد.

طرح پیدایش دولت اسرائیل ازانزمان ریخته شد وسالها بعد با وعده بالفور نخست وزیر بعدی انگلستان تشکیل دولت اسرائیل شروع بکار کرد ودرسالهای بعد مقدمه مهاجرت یهودیان را از سراسر جهان به سرزمین فلسطین اغاز کردند وازهمه مهمتر کشورهای غربی ازمیان طوایف مختلف مذهبی یهود شاخه صهیونیستی انرا انتخاب کرده ودرادامه با تشکیل رسمی دولت اسرائیل قدرت سیاسی را بدست صهیونیستها سپردند زیرا شاخه صهیونیستی یهودیان باور دارند خداوند حیواناتی را درشکل انسان افریده است تا درخدمت یهودیان قرار بگیرند زیرا یهودیان «شعب الله المختار» هستند واینکه یهودیان متعصب کلاه مخصوصی بر فرق سر میگذارند برای این است که خداوند بندگان .مخصوص ومنتخب خودرا ببیند وبه انها محبت کند بدنیست کتاب (تاریخ آئین یهود) را بخوانید.