سرتیتر

اقدام ماقبل آخر تاریخ جهان، یا زیر پرچم مقابله با کروناویروس

هشدار! هشدار! هشدار!

نخبگان جهان آرزوی کشتار (تدریجی) هفت میلیارد انسان را در سر میپرورانند. یاران همتی!

مترجم

اقدام ماقبل آخر تاریخ جهان، یا زیر پرچم مقابله با کروناویروس

والنتین کاتاسانوف

(VALENTIN KATASONOV)

پروفسور، دکتر علم اقتصاد، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه،

مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه

مترجم: ا. م. شیری

تلاش در روح ضد اتوپیایی

به باور من، نگرانی جهانی ناشی از پدیدههایی مانند شیوع کروناویروس، عبارت است از ادامه برنامه انجام وظایف نخبگان جهانی، که بموقع خود در گزارشهای باشگاه رم منعکس شده است. همه این وظایف مختلف را میتوان در چهار گروه دستهبندی کرد:

١ــ کاهش جمعیت جهان و رساندن آن تا سطح «مناسب» یک میلیارد نفر؛

٢ــ غیرصنعتی کردن اقتصاد («ایجاد جامعه پساصنعتی»)؛

٣ــ فرسایش حاکمیت دولتها؛

۴ــ ایجاد دولت جهانی در ویرانههای دولتهای ملی برای مدیریت مستقیم جمعیت جهان.

در نگاه اول، تصمیمات اتخاذی دولتهای کشورهای مختلف برای مقابله با کروناویروس روند جهانیسازی را ١٨٠ درجه بسط میدهد. این را میتوان انزواگرایی نامید، اما چنین «انزواگرایی» فقط برای مدت معینی برقرار میشود.

وظایف جدید نخبگان جهانی، که انجام آنها در پشت پرده مقابله با کروناویروس پنهان میشود، کدامها هستند؟ پایان دادن به لیبرالیسم که در طول دهههای اخیر در جهان کاشته شده، یکی از آنها است. گفتگوها پیرامون حقوق و آزادیهای بشر پس از حادثه ١١ سپتامبر سال ٢٠٠١ به تدریج متوقف گردید. نمایش غمانگیز تحت عنوان «حمله تروریستها به برجهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک» نقطه آغاز سازماندهی «مبارزه علیه تروریسم بینالملل» در آمریکا و در سراسر جهان بود. هیستری- پاندمی با هدف ادامه و اتمام روند حذف بقایای دموکراسی و آزادی که بعد از ١١ سپتامبر سال ٢٠٠١ آغاز گردید، براه افتاد. هیچ شهروندی نباید مطمئن باشد، که حامل و قربانی کروناویروس نیست. دولتها بمنظور تأمین «خوشبختی و امنیت» جامعه، باید با فرض بر این که هر شهروند حامل ویروس قاتل است، اقدام نمایند. جمعیت باید تحت کنترل کامل باشد.

اول- کنترل سلامتی. انجام آزمایشهای اجباری منظم. ثبت همه اطلاعات پزشکی در باره هر شخص در بانک متمرکز اطلاعات. تعیین تعلق شخص به این یا آن گروه با استفاده از این دادهها (کاربرد سامانه رتبهبندی اجتماعی، شبیه همان سامانه که در چین ساخته میشود).

دوم- کنترل حرکت. اعمال محدودیتها و ممنوعیتها بر نقل و انتقال نه تنها در مرزها، حتی در داخل کشور نیز محتمل است.

سوم- نظارت بر ارتباط انسان با افراد دیگر.

چهارم- کنترل رفتار انسان در حین کار و در زمان پس از کار، برای کسب اطلاعات در این باره، که چه میخورد، به چه چیزی علاقمند است، به کدام اشیاء دست میزند.

نصب میکروفونها و دوربینهای مداربسته به کنترل انسانها کمک خواهد کرد. علاوه بر وسایل فنی سنتی، از لوازم مختلف، «وسایل هوشمند» (خودرو، تخچال، دیگر لوازم خانگی و غیره)، تصویرگرهای حرارتی، پهبادها، حتی میکروچیپهای کاشته شده در بدن انسان نیز استفاده خواهد شد. «عامل کروناویروس» میتواند کاشت میکروچیپ در بدن انسان را اجباری کند، دولتها در صدد پوشش صد در صدی جمعیت با این وسیله فنی کنترل خواهند بود.

مهمترین مؤلفه سیاست مقابله با ویروس باید «انزوای مؤثر» باشد.

یک- خودتجریدی داوطلبانه. هر عضو آگاه جامعه باید در پناهگاه خود پنهان شود.

دو- انزوای اجباری یا قرنطینه اجباری.

سه- انزوای اجباری ناقضان قرنطینه. زندان بهترین مکتب برای آنهایی خواهد بود، که علاقمند به زندگی تحت موازین وضعیت اضطراری نیستند. انزوای بینالمللی نیز معیار خواهد بود. ورود به کشور و خروج از کشور بشدت محدود خواهد شد.

مسئله پیشگیری از بیماریهای ویروسی مطرح خواهد شد و آن شامل دو نکته اساسی خواهد بود:

نکته اول– جوانان مبانی زندگی سالم را فراخواهند گرفت. تقریبا شاید پس از این هیستری پاندمی، مبانی زندگی سالم به موضوع اصلی تبدیل بشود؛ به خاطر این نیز تدریس زبان مادری، ادبیات، ریاضیات حذف خواهد شد. به دانشآموزان در باره ویروسها، تاریخ جهانی پاندمی تدریس خواهد شد، هنر جدایی از محیط خارج در عمل تلقین خواهد شد.

نکته دوم– از واکسیناسیون و مایهکوبی برای پیشگیری استفاده خواهد شد. ما عادت کردیم، که این کار داوطلبانه است. اما در جامعه دوره کروناویروس آنها اجباری خواهند بود.

در اینجا به موضوع اصلی برمیگردم. اختراع و تولید واکسنها اکنون تحت نظر نخبگان جهانی صورت میگیرد. همچنین واضح است، که واکسنها و مایههای تلقیحی در آزمایشگاههای تحت نظر و مدیریت بنیاد بیل و ملیندا گیتس تولید میشود. میلیاردر بیل گیتس که ما بعنوان پایهگذار شرکت مایگروسافت میشناختیم، امروز دیگر با تجارت رایانه ارتباط ندارد. او اکنون بعنوان «کنشگر اجتماعی» شناخته میشود که «نگران سلامتی جمعیت جهان است» و معتقد است که جمعیت فوقالعاده زیادی در کره زمین زندگی میکند. حتی پارسال مدارکی دال بر این پیدا شد، که «بیل گیتس هزینه امکان شیوع بیماری واگیر در جهان را تأمین میکند». و احتمال دارد برای کاهش جمعیت دنیا تا میلیارد طلایی، کروناویروس نه، بلکه «پادزهر» آن، واکسن مناسب در نظر گرفته شده است.

طبق اطلاعاتی که من دارم، نخبگان جهانی به ویروسهای گزینشی، از نوع تسلیحات قومی برای قتل «غریبهها» و بیتأثیر برای «خودیها» اتکاء میکنند. شاهزاده فلیپ مدتهاست که خواب ویروسها بمثابه ابزار نابودی انسانهای «نامطلوب» را میبیند (او دوک ادینبورگ است). این همسر ملکه انگلیس که در سال ٢٠٢٠ نود و نه ساله شد، بعنوان قهرمان سرسخت باصطلاح فاشیسم سبز شهرت دارد. شاهزاده به طبیعت وحشی بسیار علاقمند است و از انسان که به عقیده او طبیعت را تهدید میکند، متنفر است. در سالهای ١٩٨١ تا ١٩٩۶ شاهزاده فلیپ مقام ریاست بنیاد طبیعت وحشی را بر عهده داشت. او حتی در کتابی که نوشت، اذعان کرد، که علاقمند است در فرایند بعدی «تناسخ» به ویروس قاتل اکثریت جمعیت جهان تبدیل شود (شاهزاده بریتانیا به آن بسیار باور دارد). طبیعتا، شاهزاده دقیق میداند، که چه کسانی «نامطلوبند» و باید کشته شوند. با این وجود، این خطر منتفی نیست که این ویروس قاتل مانند بومرانگ بسوی آدمهای «عاشق طبیعت» و متنفر از انسان «وحشی» برگردد.

به این ادعا که کروناویروس بمثابه سلاح کشتار مستقیم نوع بشر ایجاد شده، من باور نمیکنم. من بر این مسئله که واکسن این ویروس وجود دارد و به همت مدعیان نجات بشریت بزودی مثل دیو از شیشه بیرون خواهد جهید، کاملا باور دارم. این واکسن باید هفت میلیارد انسان «اضافه» را نابود سازد و پس از آن در دنیا فقط «یک میلیارد انسان مناسب» مورد نظر عاقلان باشگاه رم باقی بماند.

و در ادامه باید مرحله پایانی اقدام ماقبل تاریخ جهان به روی صحنه بیاید. مرزهای بین کشورها که موجب ایجاد توهم حاکمیت ملی و انزواطلبی شدهاند، فیالفور برچیده خواهد شد. پردههای پشت صحنه فرو خواهند افتاد، دولت جهانی در صحنه ظاهر خواهد شد و پس از آن زندان جهان مرکب از بندها و سلولهای انفرادی متعدد، که در زیر پرچم مقابله با کروناویروس ایجاد شده، پدیدار خواهد گشت. نظم نوین جهانی «کاملتر» از آنچه که جرج اورول در ضد تخیل «١٩٨۴» به مردم نشان داد، مستقر خواهد شد.

اما خواننده میپرسد: چرا اقدام ماقبل آخر؟ آری، برای اینکه ظهور دجال آخرین صحنه نمایش تحت عنوان «تاریخ جهان» خواهد بود، که رئیس دولت جهانی را به تخت مینشاند و ساکنان زندان جهان را برای سجده بر او بعنوان خداوند عالم فرامیخواند. صحنه غمانگیز ماقبل آخر در آخرین کتاب کتاب مقدس، در مکاشفه یوحنا رسول (آخرالزمان) مجسم شده است.

… این تلاش من در روح ضد اتوپیایی ممکن است باعث ایجاد ترس شود، اما ضد اتوپیها نیز به بمنظور اعلام هشدار نوشته میشوند. ضد تخیل بدترین گزینه داستان است، منتها ما نباید آن را از نظر دور بداریم.

منبع:

https://www.fondsk.ru/news/2020/03/18/predposlednij-akt-mirovoj-istorii-ili-pod-flagom-borby-s-koronavirusom-50383.html

https://eb1384.wordpress.com/2020/04/16/

٢٨ فروردین- حمل ١٣٩٩


ebrahim shiri


مجله هفته لازم می داند این نکته را یادآوری کند که انتشار مقالات نشانه تایید آنها از سوی مجله هفته نمی باشد و تنها برای تشویق فرهنگ بحث و گفتگو و انعکاس نظرات مختلف صورت می گیرد.

۱ دیدگاه

  1. ناظر says

    هر روز مردم عادی از این بیماری می‌میرند، بار اصلی بحران بر دوش زحمتکشان است، نخبگان چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مثل همیشه در کاخ‌های شهری و بیلاقی خود در قرنظینه و به دور از مردم عادی به زندگی همیشگی خود ادامه می دهند، تنها دغدغه شان این است که این بیماری چرخ تولید را برای آن ها متوقف یا آهسته نکند، حاضرند میلیون ها نفر را برای بازکردن هرچه زودتر بنگاه‌ها به کشتن بدهند، آگاهی طبقاتی مردم براساس تجربه خودشان رو به ارتقا است، میدان وسیعی برای فعالیت افشاگرانه کنشگران سیاسی درباره نولیبرالیسم، امپریالیسم، سرمایه‌داری، ریختن مضمون مردمی در واژه‌هایی مانند استقلال، میهندوستی، مردم دوستی؛ بازتات دستاوردها و تجربیات دولت‌های سوسیالیستی و صدها مبحث و مقوله مرتبط با منافع زحمتکشان پیش امده

    آنوقت برخی از دوستان به دنبال تنظیم بهترین تئوری توطئه هستند.

    ما می‌خواهیم مترجم پاورقی‌های «ساینس فیکش»، یا شرلوک‌هلمز سیاسی باشیم یا یک کنشگر سیاسی جانبدار زحمتشکان و مدافع منافع آن‌ها؟

    دوست داشتم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.