گوناگون, سرتیتر

خصوصی سازی آب جنایت است – پیتر کونیک – حمید محوی

wasser_ab


گاهنامۀ هنر و مبارزه

13 آوریل 2020

خصوصی سازی آب جنایت است

پیتر کونیک

Par Peter Koenig et Kla TV

مرکز پژوهش های جهانی سازی، 11 فوریه 2020


اقتصاد دان سوئیسی پیتر کونیک 1 طی 30 سال در بانک جهانی و دیگر بانکها برای کمک به کشورهای در حال توسعه کار کرده است. او به ویژه در طرح هائی در زمینۀ آب در چندین کشور روی قاره های مختلف شرکت داشته است. او با افکار آرمانی خواستار شرکت در مبارزه علیه فقر بود. در آغاز چنین حرکتی ممکن بنظر می رسید، ولی از سال 80، بانک جهانی چهرۀ واقعی خود را نشان داد. بانک جهانیهمیشه ابزاری بوده در دست شمار اندکی از خاندانهای بانکی که غالباً آنان را الیگارشی مالی آمریکائی می نامند. بانک جهانی به اصطلاح « توافق واشنگتن » را برقرار کرد که کشورها را ملزم می ساخت که برای دریافت وام خدمات اجتماعی مانند بهداشت همگانی، نظام آموزشی و تأمین آب را خصوصی سازی کنند. پیتر کونیک این فرآیند را جنایتکارانه تلقی می کند زیرا دسترسی به آب جزء حقوق انسانهاست.

لینک تلویزیون (پاراگراف بالا محتوای پیغام تلویزیونی ست)

https://www.youtube.com/watch?v=nB2EDZO8upU

لینک متن اصلی :

https://www.mondialisation.ca/la-privatisation-de-leau-est-criminelle/5641514

ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/ 13 آوریل 2020

1 مترجم : نام پیتر کوئینگ یا کونیک در تلویزیون آلمانی و سایت مرکز پژوهسهای جهانی سازی به شکل مختلف نوتشه شده Koenig و König در ترجمه های پیشین نام او را به شکل کوئینگ در اینجا بر اساس تلفظ روزنامه نگار تلویزیون پیتر کونیک نوشته ام.


https://wp.me/p1gf1m-Rgu