رسانه ها

قاآنی و نخست وزیر بعدی عراق

ghaani_solimani


اقای ، «زرفی» کاندید امریکائیها برای نخست وزیری عراق ، با ضربه قاانی سقوط کرد:

مصطفی کاظمی رئیس دستگاه امنیتی کشور، نخست وزیر اینده عراق خواهد بود

روزنامه الاخبارلبنان هیجدهم فروردین 1399

مترجم:احمد مزارعی  


مصطفی کاظمی ازپشتیبانی شیعیان عراق ، نیروهای ملی واقلیمی این کشوربرخرداراست  (خبرگزاری فرانسه)

مصطفی کاظمی مجددا و قدرتمندانه در مقدمه عرصه سیاست کشورعراق قرارگرفت.ارکان اصلی «بیت شیعی عراق»  کاظمی را برای کاندیدای نخست وزیری بجای «عدنان زرفی» که با یک ضربت خرد کننده قاانی ساقط شد ، انتخاب نمود.برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز به نوبه خود درلحظه ایکه زرفی خروج رسمی خودرا از کاندیداتوری نخست وزیری اعلام نماید  به فوریت حکم کاندیداتوری مصطفی الکاظمی را برای منصب نخست وزیری در پارلمان ، اعلام خواهد نمود.

 نخست وزیر موجود یعنی اقای «عدنان زرفی«همچنان بر ماندن در پست نخست وزیری خود وبر طبق مقررات «قانون اساسی» اصراردارد وبرای اقدام عملی نخست وزیریش سیا هه ای نیز اماده نموده تا در پارلمان به رای گذاشته بدون اینکه بداند آیا دررای گیری پارلمانی رای میاورد یانه واین در حالی است که موضعگیری «بیت شیعی» چند ساعت پیش طی جلسه ای که داشتند قرار گذاشتند به شخصیتی رای بدهند که مورد توافق انها است ، یعنی مصطفی کاظمی ، اعضای «بیت شیعی» امروز جلسه ای دردفتر رهبر «ائتلاف فتح«منظور «ائتلاف پارلمانی که که گروههای پشتیبان حشد الشعبی میباشند«دراین جلسه هادی عامری از پشتیبانان اصلی ائتلاف وحشد الشعبی ، رهبر «ائتلاف دلت القانون«نوری مالکی، رهبر «جریان حکمت وطنی«عمار حکیم، درکنار گروههای دیگر شیعه ، گروه «سائرون» که از پشتیبانی مقتدی صدر برخردار است، مقتدی صدر خودش حضورنداشت ، اما پیام داد که از توافق جمعی شیعی حمایت میکند . اما «ائتلاف نصر«به رهبری نخست وزیر سابق حیدر عبادی ، دراین جلسه شرکت نمیکند واز کاندید خودش عدنان زرفی حمایت مینماید ومخالف هر اقدامی است که خارج از مقررات قانون اساسی باشد.اما درعین حال با جمع حرکت میکند.

اما انچه که از جلسه «بیت شیعی«وحضور رهبران انها بدست امد این بود که همگی توافق کردند تا رئیس مرکز اطلاعات عراق، مصطفی کاظمی را برای منصب نخست وزیری کاندید نمایند.این توافق نتیجه یک دیدگاه جمعی وکامل بود که دراین مرحله انتقالی با تایید وحمایت «فضای شیعی«درمجموع بدست امد واز اینجا بسوی یک «فضای ملی«، یعنی تحقق توافق دوگروه مهم «سنی» و«کردی» عراق نیز دربر دارد.

این کاندیداتوری دردرجه اول همزمان و هماهنگ با معیارهای مرجعیت عالی دینی، «ایت الله علی سیستانی» بود ودرمرحله دوم ، بدون اینکه طرفی بخواهد خودرا برطرف دیگر برتر بداند به انجام رسید. همچنین درمرحله سوم این توافق مورد حمایت نیروهای اقلیمی وبین المللی نیز بود که خود میتواند عنصر مهمی برای برقراری ارامش دراین مرحله انتقالی باشد که وظیفه اصلی ان اجرای انتخابات پارلمانی زودرس درمدت زمانی که بیشتر از یکسال نباشد.


https://wp.me/p1gf1m-R8J