رسانه ها

جنگ تجاوزکارانه امپریالیستی امریکا علیه ملل استقلال طلب خاورمیانه

«عصبت الثائرین» عراق پیام واخطاری همراه با تصویر(عکس سفارتخانه ) برای امریکا فرستاد ، این پیام واخطار چیست؟

مترجم : احمد مزارعی، 15، فروردین 1399


«عصبت الثائرین» عراق پیامی همرابا ویدیوئی ازمجتمع ساختما نهای سفارت امریکا درعراق برای ایالت متحده امریکا با این محتوی فرستاد :

«این سفارتخانه شر زیر نظر ما ودر تیررس موشکهای ما قراردارد، واگر اراده کنیم میتوانیم انرا تبدیل به پودر کرده وشما بخوبی از ضربات ودقت موشکهای ما ا گاهی دارید».

دراین پیام سازمان «عصبت الثائرین»برروی عملیاتی تاکید ورزید که درماه گذشته درعراق به ان دست زد وطی ان «اردوگاه تاجی» که مقرامریکائیها میباشد مورد اهداف موشکی انها قرارگرفت»

درهمان زمان سازمان «عصبت الثائرین» تاکید ورزید :» این عملیات اولیه خود ، بخشی از سلسله عملیاتی است که که در پاسخ به عمل تروریستی امریکا درقتل رئیس هیئت حشد الشعبی ابومهدی المهند س وفرمانده نیروی گردان قدس در سپاه پاسداران ایران قاسم سلیمانی وهمراهانشان درمحیط فرودگاه بغداد ، دراوایل سال جاری به ان دست زده است»وسازمان تاکید کرد که انها:

«مسیری تصاعدی را درپیش خواهند گرفت که پایانش خروج نیروهای اشغالگر امریکا از خاک عراق خواهد بود».

قبل ازاین یعنی درروز پنجشنبه گذشته سازمان ما اداره رئیس ترامپ را از درگیر کردن خود درهر گونه عمل دشمنانه وتجاوز کارانه برعلیه ملت عراق وگروههای مقاومت ان بر حذر داشت.

گردان ما دربیانیه ای دراینمورد افزود:

«ما ماهیت طبیعت مجرمانه ترامپ را درک میکنیم»ودرهمان بیانیه افزود که قیام ما درمسیراین جنگ:»بنا به امر واجب دینی ما میباشدو نه به درخواست این ویا انطرف دیگری که بنا به امری ساده نظر میدهند»

گردان حزب الله تاکید ورزید «اگر نیروهای اشغالگر امریکائی به خروج خود ازعراق بطور کامل ادامه بدهند ما به کشتار انها دست نخواهیم زد».گردان حزب الله افزود :» انچه که این اوباشان نمیفهمند همانا روحیه شجاعانه مجاهدین وپایبندی دینی انها است که نمیتوان انرا همسان با قتلهای از پیش برنامه ریزی شده یکسان دانست».