سرتیتر

آیا امریکا درعراق علیه نیروهای مقاومت اقدام نظامی خواهد کرد؟ – احمد مزارعی

نوشته : احمد مزارعی، 13، فروردین 1399

درروزهای اخیر امریکائیها شایع کرده اند که بزودی پایگاههای نیروهای مقاومت را درعراق همچون حشد الشعبی ، نجبا، عصائب اهل الحق ونیروهای بدر وابسته به هادی العامری را بمباران خواهند کرد.

سئوال این است که چرا این تصمیم خودرا علنی کرده وایا درپس این تبلیغات علنی اهدافی سیاسی نهفته است که امریکائیها میخواهند باراه انداختن جنگ روانی به ان اهداف دست یابند؟

وانگهی مگر امریکائیها این تجربه تلخ شکست دردناک گذشته خود چه درسال 2003 که به قصد اشغال عراق وبا بیش از چهارصد هزارنیرو، ملیونها قطعه جنگ افزار نظامی وپشتیبانی سازمان ملل ودهها کشور جهان به عراق حمله کردند وشکست خوردند بیاد ندارد؟ ویا جنگ مجدد انها در سال 2014، واینبار بوسیله داعش واشغال بخشهای وسیعی از خاک عراق شامل موصل ، فلوجه واستان الانبار، که بازهم شکست خوردند وهمه توطئه ها وفشارهای سیاسی ، روانی واقتصادی انها نتوانست ملت عراق را به زانو دراورد بلکه این امریکا بود که درهمه این اقدامات خود ناکام ماند . حال باید دید که امریکا بازهم به این اقدامات عبث خود دست خواهد زد؟ با درنظر گرفتن اینکه امروز گروههای مقاومت درمنطقه با یکدیگر متحد شده ودرطی جنگهای گذشته تجربیات فراوانی اندوخته ونیروهایشان دهها برابر افزایش یافته است.

امریکا از این جنگ روانی درشرایط فعلی اهدافی چند را دنبال میکند که یکی از انها به نخست وزیری رساندن شخصی بنام عدنان الزرفی وابسته به امریکا میباشد که شانسی برای این وظیفه ندارد زیرا ائتلاف شیعه عراق با ایشان مخالف است ، دراین راستا دوحزب بارزانی وطالبانی نیز با نخست وزیری اقای زرفی مخالفند زیرا تا کنون چنین بوده است که پست نخست وزیری عراق متعلق به شیعیان بوده است زیرا انان اکثریت را در پارلمان دارند وبدون موافقت انها اقای زرفی نمیتواند انتخاب شود.

اینکه کردها مخالف این شخص میباشند نه به این علت که انها خواستار همکاری با ائتلاف شیعه ها هستند ومخالف همکاری با امریکا ، نه اینگونه نیست. بلکه به این علت که انها به خوبی میدانند که اکثریت ووزن سیاسی شیعیان درعراق وملاحظات سیاسی ایران را دراینگونه موارد نمیتوان ندیده گرفت وبرای حفظ منافع درازمدت خود درعراق دست به ماجراجوئی لحظه ای دراین زمینه نمیزنند ، لذا هردو جریان کرد اعلام کرده اند که نخست وزیری درعراق سهمیه شیعیان است واقای عدنان زرفی باید مشکل خودرا دربغداد حل کند واجازه ندادند که وی برای ملاقات با سران کرد به اربیل وسلیمانیه برود.

ازموده را ازمودن خطاست

امریکائیها شانس خودرا درانواع جنگهای منظم کلاسیک نظامی ، جنگهای گسترده تروریستی ، فشارهای اقتصادی ، سیاسی وتبلیغاتی نه فقط درعراق بلکه درسوریه ، لبنان وایران را با شدت تمام ازموده وبجز شکست نصیبشان نشده وهمه اینها درزمانی بوده است که این کشورها ازکمکهای روسیه وچین هم برخردار نبوده اند ، اکنون که معادلات منطقه ای وجهانی تا حد زیادی بنفع ملل منطقه بهم خورده وچین وروسیه با حربه «وتو» وسایر کمکهای لجستیکی درکنار این کشورها قراردارند، امریکا تا چه حد میتواند دراین ماجراجوئیهای خود پیروز شود؟

حال فرض براین میگذاریم که امریکائیها پایگاههای مذکوررا که اکنون نیروهای مقاومت انها را البته وصد البته تخلیه کرده اند بمباران کردند ، ایا این دلیلی بر شکست ان نیروها میشود وامریکائیها میتوانند بدون دغدغه وبا خیال راحت به بغداد بروند واقای زرفی را که عروسکی مسلوب الاراده دردست انها است به کرسی حکومت بنشانند وبا خیال راحت به تقسیم غنائم سیاسی واقتصادی غارت ثروتهای عراق بپردازند ؟ باید گفت که : زهی خیال باطل ، «شتر درخواب بیند پنبه دانه» و…./

دیروز محمد محی الدین سخنگوی حزب الله عراق اعلام داشت که ما امادگی کامل داریم تا همه نقشه های امریکارا باشکست روبرو کنیم والبته این زبان حال همه گروههای مقاومت عراق است ، رهبر گروه «الحکمه» وابسته به اقای حکیم نیز همین نظرراردارد که البته این گروهها همگی متحد وامادگی دارند تا درراه ازادی وسربلندی وطن خود مبارزه کنند وباید مطمئن بود که امریکا دراین ماجراجوئیهای خود طرفی نخواهد بست وبجز شکستهای سنگینتری نصیبش نخواهد شد.

هیئت حاکمه فعلی عراق از پشتیبانی اکثریت ملت عراق برخردار است ، برنامه های اقای عبد المهدی که پیشینه کمونیستی دارد درجهتی بسیار مهم واستراتژیک است که دران نجات عراق از وضعیت فعلی وتبدیل ان به کشوری پیشرفته وخودکفا است، قرارداد استراتژیکی چهارصد ملیاردی با کشور چین ، طرح خرید سلاحهای روسی بویژه اس چهارصد وقرارداد تامین برق عراق با شرکت زیمنس المان ومخالفت وی با بستن قرارداد با شرکت جنرال الکتریک امریکا ، کوشش درجهت راه اندازی اتوبان استراتژیکی از چین تا لبنان ومدیترانه که از ایران نیز میگذرد، اینها اقدامات بسیار مهمی است که مورد حمایت اکثریت میهن پرستان عراقی است وضربه هائی کاری به سیاست امپریالیسم امریکا است که با خیال باطل وواهی خود میخواهد عراق را در»پوست گردو»جا بدهد.

با اطمینان باید گفت که توطئه های امریکا برای عراق جدی ویا پوچ وتبلیغاتی درهر جهت کار نخواهد کرد ودولت وملت عراق ودر پیشاپیش انها گروههای مقاومت درنهایت بر همه مشکلات موجود غلبه خواهند کرد .خاورمیانه دردنیای تازه ای متولد شده وتبدیل به محوری قدرتمند شده وبا ارتباطش با روسیه وچین وبسیاری کشورهای استقلال طلب جهان بویژه درامریکای لاتین ، میرود که صفحه روشن وپر افتخاری را درتاریخ منطقه ورق بزند وچنین باد.