رسانه ها

پیروزیهای انصارالله و خشم عربستان – ترجمه: احمد مزارعی

yaman


پیروزیهای انصارالله ،عربستان ومزدورانش را درمنطقه خشمگین کرده است

شرح جزئیات مذاکرات موجودبرای تسلیم کردن استان نفتی مآرب در یمن به انصارالله بدون جنگ(1)

روزنامه البناء متعلق به ناصریستهای لبنان

ترجمه:احمد مزارعی،27مارچ 2020


پس از ازادسازی کامل استان «جوف»دریمن وانتشار عکس صدها تانک متعلق به نیروهای عبد ربه هادی منصورمزدورعربستان، که ازدرون تانکهای خود پرچمهای سفید رابه علامت تسلیم به نیروهای انصارالله درمناطق مختلف استان جوف بالا بردند این استان بدست انصارالله سقوط کرد ، نیروهای انصارالله پس از تسلط بر استان جوف اکنون دردروازه های استان مآرب قراردارند که مذاکراتی میان انصارالله ومسئولان استان مارب جریان دارد تا استان را بدون خونریزی به انصارالله تسلیم نمایند.

اطلاعاتی که بوسیله خبرنگاران ما بدست ما رسیده حاکی ازانست که درحال حاضر مذاکره میان یکی از بزرگترین قبایل استان مارب یعنی قبیله «مراد»وانصارالله جریان دارد تا استان را بدون خونریزی تسلیم نمایند، اخباری که بوسیله منابع موثق که درارتباط با مذاکرات قراردارند بدست ما رسیده است ، نشان میدهد که طرف مذاکره کننده از طرف حوثیها یکی از فرماندهان نظامی بنام «ابو علی الحاکم» میباشد. وطرف دیگر که نماینده قیبله مراد است ، شیخ این قبیله بنام «غالب الاجدع» میباشد. این مذاکرات بنا به درخواست غالب الاجدع باید تا حصول نتیجه کاملا محرمانه بماند وعلت ان موضوع کمک مالی بزرگی میباشد که این قبیله از عربستان دریافت داشته است تا با انصارالله بجنگد و حوثیها نتوانند استان مارب را به کنترل خود دراورند.

منابع مطلع ما میگویند قبیله مراد مایل است تا انصارالله وارتش یمن هجوم خودرا برای تسلط بر مارب بمدت شصت روز به تاخیر بیندازند تا شیخ قبیله مراد بتواند مسائل فیمابین خود وعربستان را سروسامان دهد، هدف انها این است تا درخلال اینمدت بتوانند مسئله مالی فیما بین خود وعربستان را حل کنند. اما پاسخ انصارالله چنین بوده است که حمله به استان مارب هیچگونه تاخیری را نمیپذیرد وهجوم نظامی به این استان از قبل برنامه ریزی شده ونمیتوان تحت هیچ شرایط ودستاویزی نه انرا به تاخیر انداخت ویا انرا ندیده گرفت، درنتیجه ضروری است که استان بدون هیچ قیدوسرطی تسلیم نامه بنویسد وفرمانده نظامی حوثی اقای ابو علی الحاکم ، ضمانت داده است که هیچ تعرضی درحق استان پیش نیاید ، همچنین فرمانده حوثیها ضمانت داده است که اسلحه های شخصی هیچکس نیز مصادره نشده اما هرگونه اسلحه سنگین ومتوسط درسراسر استان باید به انصارالله وکمیته های توده ای تحویل داده شود. انصارالله همچنین ضمانت میدهد که هیچیک از مسئولان استان ، فرماندهان ویا شیوخ مختلف قبایل که بدون درگیری تسلیم شده اند نیر مورد تغییر ویا تعرض قرارنخواهند گرفت. اما اگر قبیله مراد تصمیم به درگیری بگیرد هیچگونه ضمانتی برای هیچکس دراستان درکار نخواهد بود.

ازادسازی استان مارب دراین جنگ تحمیلی نوعی تغییر کیفی خواهد بود زیرا نفت شمال یمن دراین استان وجوددارد ، همچنین سقوط این استان بابی بسوی ازاد سازی استان شبوه خواهد گشت که بخش دیگر منطقه نفتی یمن دران قراردارد. بنا به نظر استعمارگران فرانسوی شرکتهای، نفتی یمن را متحد نمودند ازطرفی برای اینکه این استان اباد نشود ووابسته به نفت وعربستان باقی بماند ، قبیله مراد وشیوخ ان همیشه مانع از ایجاد مراکز توریستی ویا ابادسازیهای دیگر دراین استان میشدند. اگر اتفاقی میان حوثیها وقبیله مرادی به امضابرسد وباوجود شکستهای پی درپی که بر نیروهای وابسته به عربستان دریمن وارد شده است دورتازه ای از رفاه وامنیت واسایش برروی ملت یمن باز خواهد شد.

توضیح فشرده ای ازمترجم : زیدی ویا حوثیها نزدیک به هزارسال دریمن با استقلال زندگی کرده اند ، درسال 1960، جمال عبد الناصر با کمک یک جنرال نظامی یمنی بنام عبدالله سلال یمن را از امامیه به جمهوری تبدیل نمود پس از پنجسال جنگ داخلی ارتش عبد الناصر فرسوده واز یمن خارج شد ، جمهوریخواهان به رهبری عبدالله صالح مجبور شد با زیدیها صلح کند وهمه مراکز مذهبی وفرهنگی انان را ازاد وخسارت زیادی نیز به انان پرداخت کرد، اینبار درسال 2004، عربستان عبدالله صالح را وادار نمود تا با زیدیها بجنگد وبر منطقه شمال بخصوص شهر صعده که مشرف بر دریای سرخ است تسلط پیداکند ، طی چهار جنگ که تا سال 2011، طول کشید صالح وعربستان شکستهای فاحشی متحمل شدند ، دراین دوره جمهوری اسلامی نیز به زیدی ویا حوثیها کمک میکرد تا کنترل دریای سرخ وباب المندب را دردست داشته باشند تا امریکا نتواند کشتیهای ایران را دردریای سرخ وباب المندب متوقف کند واین جنگی است که تا به امروز با پیروزی انصارالله ادامه پیدا کرده است.

قابل ذکر است که از سالهای 2000 ، دولت سوریه ، حزب الله لبنان ، دولت عراق وایران ، هزاران جوان یمنی را درکشورهای خود پذیرا شده واموزشهای لازم را برای جنگهای امروز به انان اموزش دادند.


https://wp.me/p1gf1m-QWr