گوناگون, سرتیتر

  « آن جا عروسی برپا ست » – محمود درویش

mahmod_darwish3_sw

   « آن جا عروسی برپا ست » *                

محمود درویش


 

        آن جا ، دومنزل دورترازما ،

جشن عروسی برپا ست .

درها را بازگذارید ،

واین تنها شادی را ازما نگیرید .

گلی که پژمرد ،

بهاررا حس نمی کند ،

وگریه سرمی دهد .

بلبلِ بیما ر، اگرنغمه سرنمی دهد ،

قناری سهم اورا به جا ی می اورد .

واگرستاره ای فروافتد ،

آسمان را آسیبی نمی رسد .

 

آن جا ، جشن عروسی ست .

پس ، درها را باز گذارید ،

تا هوای عطرآگین زنجبیل وهلو وارد شود .

[می گرید ومی خندد ، چون آب ..

 آب را مجروحی نیست ..

ونه شب را اثری ازخون جاری ]

می گویند :

عشق ، قوی ست ، هم چون مرگ !

می گویم ، اما :

میل به زندگی ،

قوی ترازعشق ست ومرگ .

پس ، همان به که ،

به مراسمِ تشییع جنازه مان نیا ندشیم ..

ودرجشن آوازخوانی

وشادی همسایه مان شرکت کنیم .

زندگی حقیقتی ست .. وامری بدیهی ،

هم چون گرد وغبار !


* – فرازی از مجموعه ی ٌ کزهراللوز او أبعد – چون شکوفه ی بادام یا فراتر ٌ ،

     ترچمه ای آزاد از حسن عزیزی .                        22.02.2020


لینک کوتاه: https://wp.me/p1gf1m-QR3