سرتیتر

زنان، طبقه و سیاستھای ھویتی، تاملاتی دربارۀ فمینیسم و آیندۀ آن

zanan_jahan


زنان، طبقه و سیاستھای ھویتی

تاملاتی دربارۀ فمینیسم و آیندۀ آن


به انگیزۀ تجدید عھد و میثاق با پیکار جھانی زنان کارگر؛

» رزمندگان طبقۀ کارگر«

علیه تبعیض طبقاتی و جنسیتی

نویسنده: خانم مارتا جیمنز، پرفسور علوم اجتماعی دانشگاه ایالت کلرادو و نویسندۀ کتا ِب

» مارکس، زنان و بازتولید اجتماعی سرمایھداری«

به ھمراه جستاری به قلم دانشجوی پزشکی؛ از پیشتازان مبارزات دانشجویی – کارگری

ترجمه: آناھیتا اردوان


دریافت مطلب از اینجا