رسانه ها

درجبهه های جنگ ادلب چه میگذرد؟ – احمد مزارعی

syriya army


درجبهه های جنگ ادلب چه میگذرد؟

نوشته : احمد مزارعی،دوم مارچ 2020


روزپنجم ماه جاری قراراست اردوغان وپوتین با یکدیگر ملاقات کنند ، طرفهای درگیر در جبهه های جنگ هرکدام میکوشند مراکز استراتژیکی مهمی را اشغال کنند تا درمذاکرات دست بالا داشته باشند.

درهفته های گذشته ارتش سوریه با کمک غیر مستقیم ایران ، حزب الله وسایر اعضای محور مقاومت موفق شدند دو شهراستراتژیکی نیرب وسراقب را از دست تروریستها خارج کنند واین ضربه سختی به سیاست اردوغان بود ، مجددا در سه روز گذشته ارتش ترکیه به کمک تروریستها شتافت وموفق شدند مجددا شهر نیرب وسراقب را به اشغال خود دراورند ، ترکیه دراین جنگ اخیر ادعا کرد که دو هلی کوپتر ارتش سوریه را ساقط کند که ارتش سوریه این ادعا را تکذیب ومدعی شد که تنها یک پهباد این کشور ساقط شده است، طی جنگ روزهای اخیر که سوریه دو شهر استراتژیک مزبور را ازدست داد وتعدادی سربازان سوریه ، نیروهای حزب الله وافراد جبهه مقاومت کشته شدند به این علت بود که روسیه بنا به دلایلی که جای شرحش دراینجا نیست، پشتیبانی هوائی نکرد ، اما درهمین چندروز بود که سوریه اسمان منطقه ادلب را برروی هواپیماهای ترکیه قفل نمود وبیش از شش پهباد ترکیه را ساقط کرد .درطی روزها گذشته که درگیری دراوج خود بود میان نیروهای ایرانی درسوریه، روسیه ودولت ایران مذاکراتی بسیار فشرده ودر پشت پرده جریان داشت زیرا این جنگ دردرجه اول با تروریستها بود ولی ترکیه بنا به عوامل گوناگونی ازانها حمایت میکرد وپیروزی تروریستها درباز گرداندن مجدد دوشهر استراتژیک مذکور درحقیقت با دخالت مستقیم ارتش ترکیه انجام گرفت واین درحالی بود که تعدادی از پایگاههای ترکیه با دهها سربازدرمحاصره نیروهای سوریه ومحور مقاومت قرارداشت ولی انها متعرض سربازان مذکور نشدند، اما جبهه مقاومت تکرارا به ترکیه ورسانه های ترکی پیام دادند که ما خواستار جنگ با دولت ترکیه وسربازان انها نبوده بلکه هدف ما جنگ با تروریستها وازادی شهر ادلب است که بخشی از خاک سوریه محسوب میگردد.همچنانکه درپیش گفته شد هدف اردوغان این بود که به طریقه ای درمذاکراتش با پوتین درروز پنجم ماه جاری دست بالا را داشته باشد واگر سراقب دردست تروریستهای ترکیه باقی میماند امتیاز بزرگی برای ترکیه به حساب میامد ، اما….

ارتش سوریه مجددا موفق شد در یکی دوروز گذشته شهر سراقب را باز پس بگیرد وهم اکنون با تجهیزات کامل بسوی «جبل الزاویه» درحرکت است

بنا به گزارشی که درسایت تلوزیون المیادین امروز صبح منتشر شده است ، ارتش سوریه موفق گردیده امروز دوشنبه شهر سراقب را باز پس بگیرد

با این حساب درروز پنجم مارچ که مذاکرات میان پوتین واردوغان اغاز میگردد ، اردوغان دستش خالی است زیرا سراقب که شهری استراتژیک است بتوسط سوریه باز پس گرفته شده است.

خبرگزار تلوزیون المیادین ، سائر سلیم :

توپخانه ارتش سوریه مراکز تجمع گروههای تروریستی را که بوسیله ارتش ترکیه حمایت میشدند درنزدیکی شهرک قمیناس مورد هدف قراردادند، این هجوم باعث قتل وکشتار تعدادی از نیروهای دشمن گردید که بنا به گفته تشکیلات تروریستها ارتس ترکیه بوسیله هلی کوپترکشته وزخمیها را ازمیدان تخلیه نمود.

ارتش سوریه امروز دوشنبه صبح موفق شد تسلط کامل خودرا بر شهر سراقب درمنطقه شرق ادلب تحکیم ببخشد ، این شهر طی روزهای گذشته بوسیله گروههای مسلحی که از طرف ارتش ترکیه و پهبادهای انها حمایت میشدند ، به اشغال تروریستها درامده بود.

توپخانه ارتش سوریه تجمعات تروریستهارا که از طرف ارتش ترکیه حمایت میشدند درزیر ضربات متمرکز وفشرده خود گرفت که باعث کشته وزخمی شدن تعدادی ازانان گردید.

ارتش سوریه دراین هجوم خود از امکانات گوناگون واحدهای جنگنده برای مقابله با تجاوز مشترک تروریستها وارتش ترکیه ، در جهت باز ستاندن مناطقی که باید ازتروریستها پس میگرفت استفاده نمود.وبدینسان امروز دوشنبه شهر مهم سراقب مجددا درکنترل ارتش عربی سوریه قرارگرفت.