پرش به محتوا

اردوغان درباتلاق ادلب دست وپا میزند، از کجا شروع شد؟ – احمد مزارعی

erdogan_2020_02_28


اردوغان درباتلاق ادلب دست وپا میزند، از کجا شروع شد؟

نوشته : احمد مزارعی

29 فوریه 2020

ahmad_mazareieدرروزهای اخیر ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه وسایر گروههای همپیمانش توانستند بخشهای زیادی از سرزمینهای سوریه را ازاد کنند وهم اکنون این پیشروی وجنگ ادامه دارد ودرروزهای گذشته تعداد زیادی سربازان ترکیه کشته وزخمی شدند.

ترکیه از یکی دوماه پیش به تهدیدات شدید اللحنی علیه سوریه دست زد واینکه هزاران تانک وواحدهای توپخانه اماده کرده تا به سوریه حمله کرده وارتش این کشوررا یعنی سوریه از سرزمین خودشان اخراج کند، اما این تهدیدات اردوغان درپرتو شرایط وواقعیت منطقه ای وبین المللی وحوادثی که منطقه خاور میانه درده سال گذشته از سر گذرانده بمثابه کوبیدن بر طبل توخالی است، ودرصورت اقدام ترکیه به راه اندازی جنگ علیه سوریه به جز شکست ورسوائی نصیبش نخواهد شد واینکه تجاوز احتمالی ترکیه منجر به یک جنگ منطقه ای وشاید هم بین المللی خواهد شد، زیرا دراین جنگ ودراین منطقه منافع روسیه ، ایران وهمه کشورهای محور مقاومت درمیان خواهد بود وچین نیز بر علیه ترکیه موضعگیری خواهد کرد.البته باید گفت باشکستهای متعدد وتلخی که امریکا واقمارش از سالهای 2003 درعراق ، لبنان حزب الله ، سوریه ، یمن متحمل شده و همچنین نقش ومنافع مهم روسیه ، نه امریکا ونه ترکیه جرات نخواهند کرد دراین باتلاق عمیق واردشوند.

نقشه های شومی که بارسوائی وشکست روبروشده است

یکم: امریکا با لشکر کشی به عراق در 2003، وبا قراردادن چند کشوردرمحور شرارت یعنی عراق ، سوریه وایران هجوم خودرا برعلیه عراق اغاز کرد تا بعد ازان به سراغ ایران وسوریه برود وبویژه بر نفت وگاز عراق تسلط یابد که این هجوم پس از هشت سال با شکست کمرشکن امریکا روبروشد (1) قابل ذکر است که درطول  جنگ هشت ساله، ترکیه دربسیاری زمینه ها با امریکا همکاری جدی میکرد زیرا همپیمان امریکا بود. دراین دوره ترکیه ملیونها قطعه بتونهای اماده برای راهبندانها ، سنگرسازی،ایجاد پستهای نگهبانی واغیره اماده وبه عراق ارسال میداشت ، امکانات دیگر همچون ارسال مواد غذائی وهمچنین بازگذاشتن مرزهای خود برای سربازان امریکا درروزهای تعطیلی اخر هفته وخلاصه اینکه هماهنگی وکمکهای مهم وذیقیمت ترکیه به ارتش امریکا ، نقش مهمی درپیشبرد جنگ داشت ، بارزانی نیز کمتر از ترکیه نبود که عملکرد گذشته وکنون ان روشن است، دراین دوره هشت ساله ایران، سوریه ومیهن پرستان عراقی دست دردست یکدیگرتجاوزکاران فاشیست امریکائی را شکست داده و ازعراق اخراجشان کردند .جادارد همینجا اززنده یاد قاسم سلیمانی یاد کنیم که طراح استراتژیکی واصلی این جنگ مرگ وزندگی برای ملل استقلال طلب خاورمیانه بود.دردوره جنگهای پارتیزانی درعراق ، پترایوس فرمانده ارتش امریکا درعراق بارها از قاسم سلیمانی خواست که با وی ملاقات کند ، اما سلیمانی به هیچیک از درخواستهای پترایوس پاسخ نداد ومتاسفانه این عقاب بلند پرواز به شکل مشکوکی به قتل رسید.

 درهمین برهه جنگ اسرائیل علیه حزب الله لبنان در 2006 شروع شد که پس از سی و سه روز اسرائیل مجبور شد از طریق سازمان ملل درخواست اتش بس بدهد وبا خفت وخواری عقب نشینی کند. دراین جنگ گردان «گولانی«قدرتمندترین نیروی ضربتی اسرائیل شرکت داشت که شاخش شکست. قرار بود بعد از پیروزی اسرائیل ، حسن نصرالله وسایر رهبران حزب الله را به گوانتانامو برده وهمه شیعیان لبنان را به کردستان بارزانی خائن کوچ دهند، قبلا زمینی به مساحت دویست کیلومتر برای اسکان شیعیان لبنان تهیه کرده بودند.

ترکیه اردوغان وسودای «وکیل الرعایا» ی خاورمیانه شدنش

اساسا ترکها درسال پنجاه وچهار هجری بوسیله عبیدالله زیاد از امیران جنگ اسلامی به سامرای عراق اورده شدند، عبیدالله زیاد فرمانده سپاه مسلمانان درجنگش با قبچاق خاتون در ترکستان متوجه شد که ترکها جنگجویان خوبی هستند وبرای کشتار نامسلمانان ومسلمان کردن ملل تابعه توانائی زیادی درشمشیر زنی دارند، ازاین جهت ابتدا انانرا مسلمان کرده وترکمان به معنی «ترک ایمانی«یعنی نومسلمان میباشند.

درطول دوره اسلامی ترکها همیشه امور نظامیگری اسلام را بعهده داشتند وبسیار بیرحم بودند زیرا اساسا تفکرات قبیله ای ، مغولی ، غزنوی ، سلجوقی وسایر قبایل ترک زبان اسیای میانه وترکستان را نمایندگی میکردند ودرایندوره نیز امریکائیها اشتباه نکردند که برای تسلط بر خاورمیانه ، قتل وکشتار مردم سوریه وتجزیه این کشورها ، از ترکیه استفاده کنند «، ایرانیها دردوره اسلامی امور دیوانی وعربها امور قرانی اسلام را دردست داشتند.

قرارداد امریکائیها با شاخه جوانان اخوان المسلمین ترکیه

درسال 2002 ، امریکا قرادادی با شاخه جوانان حزب اخوان المسلمین ترکیه یعنی عبدالله گل ،اردوغان وداود اوغلوامضا نمود والبته ان سه نفر بر علیه معلم ومرشد خودشان «نجم الدین ارباکان» کودتا کردند . درحقیقت هدف تسلط بر گاز منطقه خاورمیانه واسیای میانه با کمک امریکا بود ، چندسال پیشتر ازاین ولیعهد قطر نیز با تبانی امریکا برعلیه پدرخود شیخ خلیفه کودتا ووی را به لندن تبعید کرد که هدف از دوکودتا تسلط کامل برگاز منطقه واخراج روسیه ازبازار جهانی گاز به نفع امریکا بود.

درتوافق امریکا وشاخه جوانان اخوان المسلمین ترکیه که حزب عدالت وتوسعه را تشکیل داده بودند تصمیم گرفته شد که یک خط لوله بنام نوباکو (2)از اسیای میانه به ترکیه گذرداده وسایر منابع گازی منطقه عربی خاورمیانه از جمله عراق وایران که امریکائیها فکر میکردند به اشغالشان درخواهد امد (خرنخریده برایش اخور بسته بودند) ، همه این گازها را درتر کیه انبار کرده وازانجا ازطریق بلغارستان به اروپا انتقال دهند وبدینوسیله روسیه را از اروپا اخراج کنند. دولت ترکیه از قبل این تخزین گاز وفعل وانفعالات ان مبلغ چهل ملیارددلار سالا نه دریافت میداشت. برهمین اساس بود که امریکا ارتباطات توریستی وسرمایه گزاریهای خودرا ازیونان به ترکیه منتقل نمود تایونان به ورشکستگی بیفتد وترکیه بتواند به راحتی کل قبرص را ببلعد.

مورد دیگر قراربود تا امریکا همه احزاب اخوان المسلمینی کشورهای عربی همچون عربستان ، قطر، امارات ، یمن ، وکشورهای شمال افریقا ازجمله مصر، تونس و…/ را وادارنماید تا از ترکیه که ازاین پس خلیفه مسلمین شده وقصدداشت درمسجد اموی حلب پیشنماز شود، دراین دوره اردوغان هر از چندی لباس عربی وچفیه، عقال وعبا میپوشید وخودرا درشکل امامان سنی قدیم درمیاورد ، اری قرارگذاشتند که احزاب اخوان المسلمین همه این کشورها از ترکیه تبعیت کنند که کمک بزرگی ازنظر اقتصادی به ترکیه میشد، از شروط دیگر ویا قول وقرارامریکائیها با اردوغان این بود که جنبشهای مقاومت درلبنان وفلسطین را نیز نابود کرده زیرا ازنظر انها وجود مقاومت درلبنان وفلسطین مانع غارت ازاد منابع گازی منطقه عربی میشد. درحقیقت سرنوشت منطقه بدست امریکا، ترکیه واسرائیل میافتاد. درمورد ایران توافق شده بود تا ترکیه با کمک احزاب اخوان المسلمین که اکنون درهمه کشورهای عربی درقدرت بوده ورهبرمذهبی واحدی بنام قرضاوی داشتند که مرکز تبلیغاتش دردوحه پایتخت قطر بود وبر علیه شیعیان تبلیغ مینمود درهمین دوره بود که اخوان المسلمین مصر چند نفر شیعه را درمصر ودر ملآ عام زنده زنده سوزاندند ومرسی رئیس جمهوروقت بطور ضمنی این عمل شنیع را تایید کرد، توافق جمعی انها این بود تا ایران را درمنطقه خلیج فارس منزوی کرده واجازه فعالیت ازاد تجاری ، کشتیرانی ، ارتباط با کشورهای عربی را نداده وعلی العموم تحرکات ایران را به طرق مختلف محدود وبه صفر برسانند وزمینه اضمحلال انرا از درون فراهم کنند.

«شورای ملی سوریه» با شرکت دوهزارنفر درشهر ادنا برگزارشد

امریکا با کمک ترکیه ، فرانسه ، امارات ، قطر ، عربستان سایر احزاب اخوان المسلمین درکشورهای اسلامی این شورا را برای سرنگون کردن حکومت سوریه وتشکیل حکومتی تازه زیر نظر امریکا وترکیه تشکیل دادند ، اولین جلسه شورا با شرکت دوهزارنفر عضو وخبرنگار بین المللی درهتل بزرگی در شهر ادنای ترکیه برگزار گردید . اولین رئیس این شورا شخصی بود بنام «برهان غلیون«که استاد جامعه شناسی دردانشگاه پاریس بود وبرای ریاست خود مبلغ بیست ملیون دلار از «شورای ملی…./ پول نقد دریافت کرد وجنگ تروریستی علیه سوریه اغاز گردید که کم وبیش همگی حوادث قتل وکشتار وتخریب وبمب گزاریهای شهرهای سوریه را شنیده ایم ، همه نیروهای غربی ، ناتو ، وهمه کشورهای عربی دست بدست هم داده تا دکتر بشار اسد رهبر سوریه را ساقط وقدرت را به اخوان المسلمین ویا درحقیقت امریکا وترکیه بسپارند.اکنون سال 2011، میباشد سراسر سوریه به یک پارچه اتش تبدیل شده وهرروز دهها وصدها انفجار سراسر سوریه را میلرزاند ، دونیروئی که با سرسختی تمام از همان ابتدا درکنار ملت سوریه ایستاده واجازه ندادند دمشق سقوط کند ، حزب الله لبنان وایران بودند.همه اپوزیسیون مزدور ایران وکشورهای عربی بر علیه دولت سوریه وارد جنگ شدند، سه سال بعد از شروع جنگ روسیه متوجه شد که با سقوط سوریه باید پایگاه دریائی خودرا از طرطوس جمع کرده وفرارکند لذا روسیه نیز به نفع سوریه وارد جنگ شد،(3) مقاومت اسطوره ای دولت سوریه «شورای ضد ملی سوریه» را به ورشکستگی انداخت ، چندی پیش نخست وزیر قطر حمد جاسم دریک مصاحبه تلوزیونی اعلام داشت که ما برای ساقط کردن دولت سوریه چهارده ملیارددلار هزینه کردیم . برهان غلیون ساقط شد، بجایش سیدا یک کرد خائن سوری اوردند، کاری از پیش نبرد ومهره های فاسد ومزدور یکی پس از دیگری ساقط میشدند ، بیش از ده مزدور رئیس ودرمدت کوتاهی ساقط شدند.اردوغان ارزوی پیشنمازی درمسجد امیه حلب دردلش ماند وحالا کم مانده که دیگر نتواند حتی درمسجد «ایاصوفیای» استانبول  نیز نماز برگزار کند.

طی این دوره محور مقاومت با شرکت ایران ، عراق ، حزب الله لبنان ، بخش عمده جنبش فلسطین، ویمن تشکیل شد وروسیه نفع خودرا دران دید تا درکنار این محور بماند وهم اکنون اینها تبدیل به قطب قدرتمندی شده اند که امریکارا درتما م جنگها وبرنامه هایش به شکست کشانیده اند.محور مقاومت شامل ایران ، سوریه ، عراق وروسیه هم اکنون دارای یک مرکزیت مشترک درعراق ودر وزارت دفاع عراق به کار مشترک میپردازند که از هر کشوری تعدادی عضو بطور دائم حضوردارند وامور مربوط به دفاع ازاعضاء وپیشبرد برنامه های مشترک منطقه ای خود را تنظیم میکنند.

اکنون جنگ با شدت تمام دراطراف استان ادلب ادامه دارد ، ارتش سوریه با پشتیبانی افرادی از گروههای محور مقاومت ونیروی هوائی روسیه بر طبق قرارداد استانه وسوچی میکوشند تروریستهای ترکیه را از منطقه پاکسازی کنند. ترکیه بیهوده درمنطقه ادلب دست وپا میزند زیرا نه امریکا ونه ناتو نه از نظر قانون مابین خود ونه از نظر توانائی نمیتوانند وارد یک جنگ درازمدت چریکی درمنطقه شوند ودیدیم که درروزهای گذشته ارتش ترکیه نزد یک به پنجاه نفر کشته وزخمی داد ، پاسخ روسیه این بود که برطبق قرارداد استانه وسوچی ما وظیفه داریم تروریستها را از ادلب واطراف ان خارج کنیم وسربازان ترکیه به این دلیل کشته شدند که خودرا درصف  تروریستها قراردا ده بودند وترکیه نیز به ما اطلاع نداده بود که سربازانش با تروریستها همراه شده اند.درحقیقت ترکیه حق اعتراض نداشت چون سربازانش با گروههائی همچون النصره  وجیش ترکستان و…/همراهی کرده بود که از نظر سازمان ملل وحتی ترکیه تروریست وغیر قانونی محسوب میشدند. ازانسو ترکیه تعدادی از تروریستهارا به لیبی انتقال داده که درانجا نیز تعدادی کشته دادند که درمیانشان نظامیان ترکیه نیز دیده میشدند واینها همه ترکیه را بعنوان پشتیبان تروریستها میشناساند.

این جنگ ممکن است مدت بیشتری بطول بینجامد اما ترکیه برنده این جنگ نخواهد بود وپیروزی ازان ملل استقلال طلب منطقه همچون کشورهای محور مقاومت ویمن خواهد بود.


۱  برای فهم بیشتر این جنگ به دومقاله زیر نوشته همین قلم مراجعه کنید:

اهداف استراتژیک آمریکا از جنگ در سوریه چیست؟ ،مجله هفته

اهداف استراتژیک آمریکا از جنگ در سوریه چیست؟ . مجله هفته

۲ نوباکو دراصل نام یکی از خدایان قوم بنی اسرائیل است که صهیونیستها انرا انتخاب کرده وقرارگذاشتند برروی شرکت گاز ونفتی بگزارند که کنترل عمده انرژی جهان را دراختیار انها قرار میداد، درگوگل توضیح کامل ان امده است.مثلی است که «گرگ به خیال میبره میش به خیال میچره«

برای اینکه حجم عملیات تروریستی درسوریا را بدانید به دومقاله زیر مراجعه کنید۳

 در سوریه چه میگذرد؟ : خانم دکتر نادیا خوست*٬ ترجمه : احمد مزارعی

بشار اسد شخصیتی اصلاح طلب بود وسوریه قربانی یک توطئه شد .

نوشته یک دیپلومات فرانسوی‬

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: