پرش به محتوا

مشابهت میان جنگ حلب و جنگ استالینگراد – احمد درزی – احمد مزارعی

assad_syria


مشابهت میان جنگ حلب وجنگ استالینگراد

نوشته :احمد درزی، نویسنده سوری ، سایت المیادین

مترجم:احمد مزارعی،20 فوریه


جنگ حلب جنگی است که نتایجش ابعادی بسیار گسترده خواهد داشت ، وشبیه جنگ استالینگراد است، این جنگ اثراتی بسیار بزرگ بر طرح دراز مدت ترکیه بطور کامل بر جای میگذارد، بویژه اینکه حلب بمثابه گوهری برتاج «رویاهای ترکیه عثمانی» میباشد.

جنگ حلب تبدیل به دروازه ای برای همه برنامه های متضاد گردیده است

شهر حلب ازاهمیتی استراتژیک برخردار است که نمیتوان نمونه ای برای ان یافت. اینکه حلب  قدیمی ترین شهر مسکونی تاریخ بوده وعمرش به دوازده هزار سال میرسد، از طرفی موقعیت استراتژیکی ان بیشترین اهمیت را درجهان دارد وتنها میتوان انرا با استانبول موازی دانست ، این شهر نقطه تلاقی اساسی تمدنهای جهان قدیم وراههای مبادله بازرگانی است.پس از کشف منطقه «راس الرجا صالح»(1)، وافتتاح کانال سوئز، نقش بازرگانی شهر حلب محدود گردید ، زیرا نیروهای دریائی تازه اروپائی ، برراههای سیاسی واقتصادی دریائی جهان قدیم وراههای خشکی ان درقلب جهان که دارای تمدنی پنجهزار ساله بود بودند،تسلط پیدا کردند، اضافه براین ، نیروهای تازه غربی بویژه انگلستان،دردوقرن نوزدهم وبیستم موفق شدند ازنظرسیاسی کل منطقه را از یکدیگر تفکیک کنند.

علیرغم همه اینها ، اما حلب توانست اهمیت استراتژیک وارزشمند خودرا حفظ کند وبا تحولات تازه ای که درعرصه جهانی بویژه دراسیا به وجود امد وسه کشور قدرتمند روسیه ، چین وایران درعرصه جهانی ظاهر شدند ودرهمراهی با ان بازگشت نقش پر اهمیت راههای حمل ونقل زمینی سریع وارزان قیمت واستفاده از راه اهن، حلب مجددا به موقعیت مهمی ارتقا پیدا کرد وتبدیل به نقطه ای استراتژیک مابین سه قاره اسیا، افریقا واروپا گردیده است.

با ظهور وضعیت تازه ، امریکا، «اسرائیل» وترکیه به اهمیت موقعیت حلب پی برده لذا کوشیدند درصورت توان دمشق را ساقط کرده وسوریه را بطور کلی به ترکیه ملحق کنند که درانصورت نه فقط سوریه بلکه خواهند توانست سراسر منطقه عربی ازجمله کشورهای عربی شمال افریقا را درکنترل خود بگیرند ومحاصره ایران را نیز کامل کرده وانرا درجهت منهدم کردنش از داخل پیش ببرند، پس ازان نوبت به ساقط کردن چین میرسید که از طریق همکاریهای تعاونی وازراه ایران میتوانست بسوی عراق ،سوریه واروپا حرکت کند ، ومافوق همه اینها میتوانستند طرح «اوراسیا» راکه بوسیله روسیه پیش برده میشود نیز ساقط کنند.

اعمال وپیشبرد این برنامه وسیاستها ، زمان نسبتا زیادی دراختیار امریکا قرارمیدهد تا تسلط خودرا به تنهائی برجهانیا ن اعمال کرده ونظام تک قطبی وبدون رقیبی را برای خود حفظ کند.

از اینجا است که اهمیت جنگ حلب مشخص میشود زیرا تبدیل به دروازه ای برای ورودهمه برنامه های متضاد گردیده وشدت درگیریها که حول وجود وبقای دومحور اساسی منطقه ای میباشد خودرا در این جنگ ظاهر ساخته است.درگرماگرم این درگیریها سوریه گزینه دفاع ازخود را به عنوان یک دولت مستقل ، دراتحاد با ایران ، وروسیه از نظر نظامی ، سیاسی واقتصادی، وبا چین تنها از نظر سیاسی درمقابله با محور امریکا ووابستگانش در منطقه همچون ترکیه ، اسرائیل ، قطر وعربستان درپیش گرفت وبخوبی پیش برد.

این جنگ از نظر نتیجه گیری ویا به نتیجه رسیدنش ، جنگی است دراز مدت وبسیار شبیه جنگ استالینگراداست ، پیامدهای این جنگ در درجه اول بربرنامه های ترکیه درمنطقه بطور کامل تاثیرات منفی بسیاری خواهد داشت، بویژه اینکه حلب از نظرترکهای عثمانی «گوهر تاج امپراتوری» انها میباشد، این جنگ اثرات بسیار مهمی بر موقعیت ترکها دراستان ادلب خواهد داشت ومعنویات وارمانهای انهارا منهدم خواهد کرد وعملیات ارتش سوریه وهم پیمانانش را در تعقیب وشکست مجموعه گروههای تروریستی اسان خواهد نمود وانهارا بسوی مرزهای ترکیه فراری خواهند داد که درنتیجه موجب فشار بزرگی بر اردوغان وحزب حاکم وی خواهد داشت. ووی را به دنبال راه حلی سوق خواهد داد که راه خروجی برای خود پیداکند بویژه اینکه امریکائیها از کمک به وی بطور جدی ناتوانند ووی را درمقابله با اتحاد محور سوری – ایرانی – روسی ، تنها رها کرده اند.

وضعیت تازه اردوغان را وادار خواهد کرد تا با متوسل شدن به موسکو وتهران وبا کمک انها از درخت سوریه پائین بیاید واین برای اردوغان بسیار گران تمام خواهد شد تا به واقعیت تن دردهد وبه اسانی همه مناطقی را که ازسوریه اشغال نموده است پس بدهد واز گروههای تروریستی دست برداردوبا سوریه بر سر یک میز مذاکره نشسته وبه سوریه ومرزهایش بعنوان یک دولت مستقل اعتراف کند.(2)

 ازسوئی شکست ترکیه دراین جنگ اثرات عمیق وهمه جانبه ای برروابط امریکا – روسیه، وایران – امریکا خواهد داشت که درسالهای اینده شاهد ان خواهیم بود ، پیروزی سوریه در این جنگ شکست منطقه ای امریکارا سرعت خواهد بخشید زیرا این جنگ برای امریکا بمثابه مادر همه جنگها وبسیار استراتژیک است .نتایج مهم واولیه این شکست درشمال سوریه ظاهر خواهدشد ، امریکا دراین منطقه هیچ راهی بجز خروج از شمال سوریه وتخلیه مناطقی را که دراشغال دارد نخواهد داشت ، این وضعیت اثرات زیادی دررابطه میان امریکا وترکیه برجای خواهد گذاشت وباعث اضطرابات ، درگیریهای سیاسی وتهدیدات گوناگون خواهد شد که شکاف میان انهارا عمیق تر خواهد کرد، هر چقدر شکاف میان امریکا وترکیه بیشتر شود باعث تاثیر منفی برروی رژیم صهیونیستی خواهد داشت که همیشه درانتظار ان است که جنگ مجددی درسوریه به راه بیفتد وبتواند با کمک به گروههای تروریستی وایجاد گذرگاههای امن برایشان درمنطقه مرزی با سوریه اتش نا امنی را درسوریه شعله ور نگهدارد.

هم اکنون اسرائیلیها درنگرانی روز افزونی بسر میبرند(3) زیرا میدانند که محور مقاومت امکانات نظامی خودرا برای رودرروئی با انها بطور کامل اماده کرده وموانعی که بر سر راهشان بود درحال متلاشی شدن است ، موانع عبارت بودند از، یکم اینکه فضای استراتژیک برای جنگ درمنطقه فراهم نبود ودوم حضور گروههای تروریستی درادلب که نقطه ضعف ارتش سوریه وهم پیمانانش به حساب میامدند وهواپیماهای اسرائیلی میتوانستند گذرگاههای امنی را برای ورود تروریستها به دمشق فراهم کنند.

اما بعد ازاینکه امریکا به تروردو شخصیت معروف ایرانی وعراقی یعنی قاسم سلیمانی وابو مهدی المهندس دست زد فضای استراتژیکی جنگی فراهم گردید ومیتوان گفت این دوترور همانند اسیر شدن دوسرباز اسرائیلی درسال 2006 بود که اسرائیل با بهانه قراردادن ان جنگ گسترده ای را برعلیه حزب الله لبنان به راه انداخت که البته به شکست اسرائیل منجر شد. با وجود فضای موجود وهمچنین نزدیک شدن ازادی ادلب ودرنتیجه نابودی تروریستها ، همچنین با بمباران دوپایگاه مهم نظامی امریکا یعنی عین الاسد دراستان الانبار عراق وان دیگری دراربیل واماده شدن مقاومت عراق برای اخراج امریکائیها ، زمینه برای وارد اوردن ضربه به اسرائیل نیز فراهم خواهدشد.

پس از ازادی حلب که بطور کامل درروزهای گذشته اتفاق افتاد میتوان گفت که همه معادلات گذشته تغییر کرده است ازجمله اینکه مسیر نیروهای روبه رشد اسیائی بسوی تحکیم دستاوردهای تازه هموار خواهد شد واینده دولت سوریه وتسلط کامل برهمه سرزمینهای اشغال شده اش نیز تامین خواهد شد.همه تحولات رو به رشد موجود باعث ان خواهد شد تا نظام اقلیمی وبین المللی دیگری با دیدگاهها ئی تازه واینبار بر اساس پایه های کشورهای دنیای قدیم یعنی چین، عراق ، ایران ، سوریه وروسیه شکل خواهد گرفت.

توضیحات زیرنویس :

یک – نقطه ای دریائی نزدیک شهر کیپ تاون درافریقای جنوبی است که بوسیله پرتقالیها کشف وراه تجارت دریائی تازه ای را برای اروپائیها با هندوستان باز نممود.

 

دو – بنا به پیشنهاد ایران وروسیه وموافقت سوریه قرارداد مرزی «اضنه»که درگذشته نیز میان سوریه وترکیه برقرار بوده است ، میتواند مجددا به مشکلات مرزی ترکیه با سوریه پایان دهد متن قرارداد اضنه درسه ماده زیر:

1 – همکاری دوکشورترکیه وسوریه برای مبارزه با تروریسم وقطع هرگونه کمک از طرف دولت سوریه به کردها وتعطیل کردن اردوگاههای انها درسوریه ولبنان.

2 – درصورت وارد شدن خسارت به دولت ترکیه درنتیجه درگیری ازطرف دولت سوریه ، ترکیه حق گرفتن خسارتهای خودرا دارد.

3 – درصورت بروز درگیری با چریکها ،دولت ترکیه حق دارد تا پنج کیلومتر وارد خاک سوریه شده وتروریستهارا تعقیب کند.

 

سه – درهفته های اخیر سخنگوی ارتش اسرائیل تهدید کرد که ما برای فشار برایران نیروهایشان را در سوریه مورد حمله قرارخواهیم داد.

وزارت خارجه ایران طی یک بیانیه رسمی به اسرائیل التیماتوم داد که اولا ما بنا به دعوت رسمی دولت سوریه دراین کشور بسرمیبریم، لذا درصورت اقدام اسرائیل به هر تجاوز احمقانه ای علیه نیروهای ایرانی درسوریه، ما پاسخ قاطعی را به انها خواهیم داد .

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: