رسانه ها

تهدید نماینده کنگره آمریکا توسط ایپاک – احمد مزارعی

trump_aipac


 

یک نماینده ایالتی امریکا برخورد غیر اخلاقی «ایپاک IPAC»علیه خودش را بخاطر دفاعش ازکودکان فلسطینی مورد انتقاد قرارداد

مترجم:احمد مزارعی ، 14 فوریه 2020

سایت تلوزیونی المیادین لبنان

ایا نماینگان منتخب درکنگره امریکا «شریر»تر از داعش هستند؟

نماینده کنگره امریکا «بتی مک کولوم McCollum»


نماینده کنگره امریکا از ایالت مینیسوتا ، بیتی مک کولوم طی انتشار بیانیه ای تهاجم خشونتبارلابی صهیونیستی راعلیه خود درامریکا ازطریق دستگاه پرقدرت خود «کمیته امور عمومی امریکا – اسرائیل»(ایپاک)مورد انتقاد قرارداده است وانهم به این علت که خانم بتی مک کولوم، از حقوق کودکان فلسطینی که درزندانهای اشغالگراسرائیلی بسر میبرند دفاع کرده است.

خانم مک کولوم اظهارداشت:»بصفتی عضو کنگره ومعاون رئیس کمیته فرعی ویژه دفاع در مجلس نمایندگان امریکا ، باوردارم که دفاع از ازادی وحقوق بشر یک امر اساسی برای امنیت ملی ودموکراسی کشور ما میباشد.

اما مبارزه سرسختانه بخاطر نهضت وصیانت از حقوق بشر وتحکیم کرامت انسانی ، با مخالفت ومقاومت جدی نیروهائی قرارخواهد گرفت که تصمیم راسخ دارند تا افراد ویا ساکنان منطقه ای را بطور کامل از انسانیتشان محروم کرده وبا روا داشتن اهانت به انها وتحقیرشان بر هیمنه وتسلط خود برانها ، وضعیت غیر عادلانه کنونی را حفظ کنند، بکار گرفتن فرهنگ تحریک وخشونت دردست اینان بمثابه سلاحی است تا بدان وسیله مخالفان خودرا ساکت کنند.

از بدشانسی این اخرین تجربه شخصی من با ایپاک (IPAC) کمیته عمومی امور امریکا اسرائیل، میباشد.

خانم مک کلوم ، سپس اضافه نمود «تصمیم ایپاک مبنی براستفاده از عکس من در اعلامیه های فیسبوک که بوسیله همینها حمایت شده است که «یهودی ستیزی» را بعنوان سلاحی برای تحریک وتهاجم برعلیه من وهمکارانم استفاده میکنند که برای تحکیم وحمایت از حقوق بشر کودکان فلسطینی کوشش میکنیم ، کودکانی که درزندانهای نظامی اسرائیل به بند کشیده شده اند، بلی اینها این عمل انسانی مارا تبلیغ خشونت مینامند»

خانم مک کولوم ، سپس چنین ادامه داد که موضوع بدینجا پایان نمییابد . بر اساس نمایندگی «تلگراف»یهودیان وعریضه ایپاک که با اعلامیه تحریک امیز طرفداران انها ارتباط دارد چنین گفته میشود:»مهم این است که ما ازهمپیمانان اسرائیلی خود دفاع کنیم ، بویژه که انها با تهدیداتی از طرف ایران ، حماس، حزب الله وداعش واحتمالا کسانی که درهمینجا درکنگره حضور دارند وشرورتر از انها میباشند، باید دفاع کنیم».(منظور»ایپاک» خانم مک کولم درکنگره میباشد که که از نظر صهیونیستها «شریر»؟میباشد. مترجم).این نماینده کنگره امریکا براین باور است که انتشار این عریضه » دعوت به کار نیست بلکه این نامه دعوت به خشونت است»وسپس میپرسد:»ایا نمایندگان منتخب درکنگره امریکا «شرور تر از داعش هستند؟.

مک کولوم سپس تاکید نمود:»من از پایبندی خودم به صلح، عدالت ، برابری وحقوق انسان فلسطینی واسرائیلی عقب نشینی نمیکنم . خواستار ان هستم که یهودیان، مسلمانان، مسیحیان وهمه مردم درامن وامان بوده وقادر باشند تا با داشتن فرصت وامید درامریکا ، اسرائیل وفلسطین به زندگی مشغول باشند».

خانم مک کولوم، درپایان انچنین بیان کرد:»ایپاک مدعی است که از جمهوری خواهان ودموکراتهای امریکا تشکیل شده است اما با بکاربردن کلمات خشونتبار ، درحقیقت خودرا درمجموعه خشونت طلبان قرارمیدهد.ایپاک درخلال بکار بردن یهود ستیزی وخشونت به عنوان سلاح برای ساکت کردن گفتگوی سالم با دیگران، درحقیقت ایپاک دموکراتها وجمهوریخواهان امریکا را به تمسخر میگیرد واصول اساسی مناسبات اساسی ودموکراتیک ما را درامریکا تحقیر میکند.

امیدوارم دموکراتها بفهمند که در اینجا چه چیزی دربوته ازمایش است وانچنان موضعی بگیرند که دفاع از صلح وحقوق بشر به معنی شرارت محسوب نگردد ، بلکه اقدامی صلح امیز به حساب اید.