گوناگون

سفره از هرچه – جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

zanan_faghr

سفره از هرچه

سفره از هر چه و هر لقمه ی نانی خالی ست

چندری نه که توان سق زد و سگ سانی زیست

رمق و رُست نه در کس اگر از بیگاری ست

دست ِ سرمایه و سود است که در طراریست!

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)