سرتیتر

حدود درگیری روسیه وترکیه درسوریه کجا است – شارل ابی نادر – احمد مزارعی

erdogan-isis


حدود درگیری روسیه وترکیه درسوریه کجا است

نوشته :سرگرد شارل ابی نادر، متخصص استراتژی نظامی ، لبنان

مترجم:احمد مزارعی ، 3/2/2020


درچند ساعت گذشته اخباری منتشر شد مبنی براینکه نیروی هوائی روسیه یک قافله نظامی ترکیه که از گذرگاه مرزی شمال ادلب برای کمک به تروریستها وارد سوریه میشد مورد هجوم نیروی هوائی روسیه قرارگرفت، تروریستها ئی که درحال حاضر دریک درگیری سر سختانه بر علیه واحدهای ارتش عربی سوریه وهمپیمانانش مشغول نبرد هستند. ارتش سوریه تا کنون موفق شده است با گامهای استوار بر اغلب مراکز تروریستها در شهرکهای حلب جنوب غربی و ادلب جنوب شرقی تسلط پیدا کند.

احتمال دارد مجموعه ای از تروریستها که در خودروهای نظامی خود مورد هجوم قرارگرفته اندکه تنها راننده انها فقط ترکیه ای بوده است واینگونه نقل وانتقال تروریستها درشمال سوریه دائما جریان داشته والبته ترکیه همیشه به تروریستها بهمین طریقه کمک میکرده است.باید گفت که هواپیما هائی که این تروریستهارا مورد هدف قرارداه لزوما روسی نبوده اند بلکه احتمال دارد وابسته به نیروی هوائی سوریه وبه فرماندهی افسران سوری بوده است که هواپیماها البته میتواند ساخت روسیه بوده باشد.اما دراینجا بمباران تروریستها بنام روسیه نوشته شده است.ومهمتر وعلیرغم اینکه هویت خلبانان روسی ویا سوریه ای بوده اند ، اما بدون شک این عملیات با پوشش وموافقت روسیه انجام گرفته است.

خلاصه کلام ونتیجه اینکه این بمباران که با توافق روسیه انجام گرفته است ، ایا این اقدام به معنی دور شدن روسیه وترکیه از یکدیگرشده ودرحدی که همه تفاهمات مشترک درمورد سوریه ، بویژه توافقات استانه وسوچی به پایان میرسد ویا اینکه این حوادث اقداماتی میدانی که ضرورت جنگ پیش میاوردوبه پایان دادن مجموعه توافقات منجر نخواهد شد؟

درحقیقت این اولین باری نیست که ترکیه به تروریستها در ادلب کمک میکند ، درغالب درگیریها میان ارتش عربی سوریه وتروریستها ، ترکیه از طریق مراکز اطلاعاتی خودشان ویا بطور مستقیم ویا از طریق واحدهای لجستیکی، توپخانه وزرهپوشها ی خود به تروریستها کمک کرده اند، حتی بعد از قرارداد آستانه وسوچی این کمک ترکیه به تروریستها بطور بارزواشکاری ادامه داشته است. اما امروز تحولات میدانی واستراتژیکی متغیری وجود دارد که مقاومت جدی روسیه میطلبد تا مانع کمک ترکیه به تروریستها گردد. ازانسو شرایط خاصی برای ترکیه نیزوجوددارد که میطلبد ازروسیه بخواهد تا مانع فعالیتهای گسترده ارتش عربی سوریه درمنطقه شمال گردد. تحولات وشرایط خاص روسیه وترکیه را میتوان در شکل زیر خلاصه کرد:

از منظرمیدانهای جنگی

تنها نگاهی سریع ومجرد به نقشه سیطره واحدهای ارتش عربی سوریه وهمپیمانانش (1) از یکسوودرجهت دیگر به تسلط تروریستها ، میتوان به حجم پیشرفتهای جنگی واحدهای ارتش عربی سوریه ، بویژه منطقه عملیاتی نظامی فعلی که به دوقسمت اصلی تقسیم شده است پی برد. ، یکم درشهرکهای حلب جنوب غربی ودوم در شهرکهای ادلب جنوب شرقی ، میتوان به وضوح پیشرفتهای سریع ارتش سوریه وهمپیمانانش را شاهد بود. امری که این فکررا تداعی میکند که پیشرفتهائی اینچنین سریع منجر به ان خواهد شد که درمدت کوتاهی همه تروریستها ئی که در دو منطقه ادلب وشهرکهای حلب غربی وجود دارند، بطور کامل نابود شوند وواحدهای ارتش عربی سوریه مستقیما به مرز ترکیه برسند.

ترکها ازاین فعالیت وهجوم سریع ارتش عربی سوریه وهمپیمانانش دهشت زده شده بودند، زیرا بر روی مقاومت وایستادگی تروریستهایشان بسیار حساب باز کرده بودند

با نگاه عاقلانه ، انها با چشمان بازخود واز طریق نقاط مراقبت که دراطراف ودرون مناطق عملیاتی منتشر کرده بودند ، سقوط شهرکها ،روستاها ومراکزی که تروریستها برانها تسلط داشتند به شکلی دراماتیک میدیدند، امری که انهارا وادار نمود تا فریاد خودرا درمقابل روسها بلند کنند وتهدید نمودند که برضد ارتش سوریه وهمپیمانانش مستقیما وارد جنگ خواهند شد.

از نظر استراتژیک

اینچنین بنظر میرسد که ترکها به نیاز روسیه نسبت به خودشان وبه ائتلاف ویا شبه ائتلاف با انکارا بسیار حساب باز کرده اند که البته بعید بنظر نمیرسد، موسکو به این موضعگیری ترکیه وایستادگی انها درمقابل امریکا ، اروپا ویا پیمان ناتو ویا اینکه شاید ترکیه از هماغوشی با امریکا واروپا کنار بگیرد برایشان هدفی استراتژیک بود ه است به اضافه منافع اقتصادی روسیه که ترکیه میتواند درتامین ان از طریق خرید اسلحه های مدرن ویا ازطریق کامل کردن خط لوله گاز روسی ازطریق ترکیه نقش مهمی داشته باشد.

اما باید گفت که این محاسبه ترکیه درمورد نیاز روسیه بخود ، اخیرا با موارد تازه ای روبرو شد ه است که برای روسیه مهمتراز این رابطه اش با ترکیه میباشد

بنظر پوتین مانور ترکیه در بهره برداری از نیاز موسکو به خود ، با چند هدف درسوریه وخارج ازسوریه انجام میگیردوبطور مشخص درلیبی که ترکیه منافع اشکار ومشخصی درانجا دارد ، وان دفاع از جریان»حکومت وفاق»است وبهمین دلیل ترکیه تروریستها یش را از شمال سوریه به لیبی منتقل میکند وهدفش تقویت حکومت «سراج» ویا همان جریان «حکومت وفاق» میباشد درمقابله با»خلیفه حفتر» که دراساس مورد حمایت روسیه میباشد(2)،هدف استراتژیک ودورتر ترکیه دراین مورد ، تثبیت کردن ومشروع جلوه دادن قراردادهای اقتصادی خود با لیبی درتقسیم ابهای اقتصادی وخالص ان مناطق ، درشرق مدیترانه ، درمقابله با ائتلاف منابع گازی مصر ، یونان واسرائیل .

همه فعل وانفعالات فوق از نظر ترکیه مبنی بر نیازاستراتژیک روسیه به انها ونزدیکی شدن به روسیه ، همه درجهت تامین منافع خصوصی ترکیه میباشد . اینچنین بنظر میرسد که چه درپرونده سوریه ویا مسئله لیبی ، ترکیه نتوانسته است روسیه را قانع کند تا در موضوع سوریه با انها مدارا کنند ، هم اکنون روسیه از هرجهت برای منافع درازمدت خود تشخیص داده است که میان سوء استفاده های ترکیه از یکطرف واثبات صداقت خود نسبت به رابطه با دو همپیمان خود یعنی سوریه وایران ، بهتر است با کمک کردن به سوریه وازادسازی ادلب وتثبیت دولت سوریه در عملیات ازادسازی کامل شمال سوریه عمل کند ودراین مسیر به فریادها واعتراضات ترکیه وقعی ننهد.


(1) – منظور ازهمپیمانان سوریه کشورها ویا گروههای مقاومت دراین کشورها میباشد. حزب الله لبنان درروزهای گذشته به دفاع از سوریه ولزوم پاکسازی سوریه از تروریستها وازادسازی همه سرزمینهای سوریه از لوث وجود بیگانگان وترکیه پرداخت.

(2) توضیح مترجم – خلیفه حفتر بیش از یکبار به مسکو سفر کرده ومقادیر زیادی اسلحه نیز از روسیه خریداری کرده است، اردوخان چه ساده لوحانه میخواهد دولا دولا شتر سواری کند وپوتین را بفریبد.زهی ابلهی.