پرش به محتوا

ضربه های استراتژیک برسیاستهای عثمانی نوین درسوریه ویمن

erdoghan


ضربه های استراتژیک برسیاستهای عثمانی نوین درسوریه ویمن

نوشته : دکتر ابراهیم وفیق، استاد علوم استراتژیک دانشگاه لبنان

مترجم: احمد مزارعی،سوم فوریه 2020


همزمان شدن ازادسازی بخشی استراتژیک ازاستان ادلب درسوریه،ومیان ازادسازی منطقه «نهم» یمن نشاندهنده قدرت درونی وناپیدا وپا فشاری این دوکشور در راه ازادسازی سرزمینهای اشغال شده خود میباشد، این اقدامات جسورانه دوکشورنشانی از جنبه سنتهای میهن پرستانه انان میباشد. اما از دیدگاه عمیق تر بنظر میرسد که دوکشور یمن وسوریه اصراردارند که تهاجم ترکهای عثمانی را که درحال توسعه درکشورهای عربی میباشد،متوقف سازند. این مقاومتهای دوکشور درحالی رو به پیشروی وموفقیت میرود که با عقب نشینی عربستان وامریکا درکشورهای عربی همراه است زیرا این دو بیش ازاین قادر نیستند به گروههای تروریستی داعش، هیئت تحریر شام، وتشکیلات النصره که درحال فروپاشی هستند کمکهای بیشتری کنند.

تهاجم گسترده بر علیه یمن درسال 2015، وسوریه در سال 2011، هردوطرحهای سیاسی واحدی بودند که درچهارچوب محوراصلی امریکا میگنجید که محتوایش دارای خصوصیتهای کشورهای عربستان  – امارات – اسرائیل وترکیه را در برداشت.

اما انچه را که باعث متلاشی شدن این وضعیت شد ، شکست تروریسم داعشی ووابستگانش همچون هیئت تحریر شام والنصره درمیدانهای جنگی سوریه از یکطرف وعقب نشینی ائتلاف عربی علیه یمن که از طرف اخوان المسلمین حمایت میشد ازطرف دیگر دریمن بود.ترکیه با استفاده از وارد اوردن ضربت بر محور عربستان وامارات درسوریه ووادارشان به عقب نشینی ، خود به تنهائی جای انان را اشغال نمود واستانها ومناطق وسیعی را در منطقه شمال غربی سوریه با کمک اخوان المسلمین وترکمانهای سوریه که انها را درارتش ترکیه ادغام کرده بود ، به خود ملحق ساخت.

درموردعملکرد ترکیه در یمن ، حزب اخوان المسلمینی اصلاح یمنی توانست با استفاده از کمکهای تسلیحاتی واموزشی ترکیه ، تبدیل به نیروی ضربتی ترکیه در منطقه اطراف عدن ،استانهای جوف ، حضرموت ، نهم ومناطق متفرقه بیشتری درجنوب یمن گردد.

با گذشت زمان اشکار گردید که اردو خان درنظر دارد باقدرت وزور گوئی، منطقه مهم ادلب را برای خود حفظ کند، ترکیه دراین مورد وعده هائی را که دراوائل سال 2019، ودرقرارداد «سوچی» باروسیه نوشته بود ومتعهد شده بود تا تروریستهای خودرا از ادلب خارج کند، زیر پا گذاشت وهمچنان در نگهداری انها درادلب اصرارورزید.(1)

از طرف دیگر ترکیه دریمن بنا را براین گذاشت تا با استفاده از ضعف عربستان وامارات ، هجوم خودرا درمنطقه ساحل غربی یمن اغاز کند وبتواند تحول بزرگی درجنگ ایجاد کند ، هدف نهائی ترکیه این بود تا عربستان وامارات را ازمیدان جنگ یمن اخراج وخود کنترل سراسر یمن را بدست بگیرد.

با این محاسبات طرح ترکیه عثمانی – اخوان المسلمینی اینچنین بود که تسلط کامل خودرا برادلب درسوریه از یکطرف، وساقط کردن صنعا پایتخت یمن، از طریق تسلط بر منطقه «نهم» ، یمن را نیز بطور کامل بدست اورد ویا «ببلعد».

درمورد سوریه ، سازمانهای اخوان المسلمینی تروریستی وابسته به ترکیه بیکباره تهاجم خودرا به شهرکهای اطراف حلب وادلب اغاز کردند وکوشیدند مراکز ارتش سوریه را که دراین مناطق منتشر بودند، تحت کنترل خود بگیرند .

دراین شرایط روسها که ضامن اجرای قرارداد سوچی واخراج تروریستها از ادلب واطرافش بودند، دچار شگفتی شده ، به فوریت با انتشار اطلاعیه هائی ترکیه را متهم نمودند که تعهدات خودرا نقض کرده است.

دراین موقعیت ارتش عربی سوریه که از قبل برای دفاع از سرزمین سوریه اماده شده بود وارد عمل شده وبه حمله متقابل بر علیه تروریستها دست زد واین اقدام ارتش سوریه نشاندهنده این بود که انان برای ازاد سازی سوریه از قبل برنامه ای دقیق دردست داشته ونه اینکه بیکباره به عکس العمل موضعی دربرابر تروریستها دست زده باشند.

انچه را که ارتش سوریه دراستان ادلب انجام داد ، بمثابه دستاوردی استراتژیک میباشد که با پیشرفتی ظفرمندانه بسوی دومین بزرگترین شهر استان ادلب یعنی «معره النعمان» حرکت کرد وبا موفقیت بران تسلط یافت.درکنار این پیروزی بزرگ به بیش ازسی قریه نیزدست یافت وهم اکنون بسوی شهر سراقب درحرکت است ، ارتش سوریه دراین مسیر پیروزمندانه خود چند مرکز دیده بانی ومراقبت ترکیه را درمناطق ازادشده محاصره ومنزوی نموده ورابطه انهارا باسایر مراکز دیده بانی ومراقبت ترکیه که هنوز درمناطق اشغال شده بتوسط ترکیه اخوانی قراردارند ، قطع نموده است.

درگیری فعلی ضربت هولناکی را بر برنامه ترکیه اخوان المسلمینی وارد اورد ، زیرا ارتش سوریه توانسته است اتوبان حلب – ادلب – حماه – حمص – دمشق را تا مرز اردن که به m 5 ، معروف است ازاد سازد.

این پیروزی منجر به ارتباط پیدا کردن بخشهای زیادی از ملت سوریه با یکدیگر شده که درنتیجه فعالیتهای تروریستهارا متوقف میکند واز طرف دیگر موجب رونق اقتصادی این منطقه میگردد وعاملی میشود تا برنامه اخوان المسلمینیها ی عثمانی بطرف ماورای حلب وبطرف شمال منتقل گردد که ازان پس تروریستها مجبور خواهند شد بسوی اجزای دیگری از ادلب اشغالی که هنوز دراشغال میباشند، حرکت کنند.

قابل ذکر است که هم اکنون ارتش سوریه همچنان هجوم خود را بسوی شهر سراقب که چند کیلومتر بیشتر باقی نمانده است ادامه میدهد که خود نیز بمثابه یک پیروزی استراتژیک محسوب میشود زیرا نتیجه اش این خواهد بود که اتوبان m4که حلب را به ادلب ولاذقیه که درساحل دریائی سوریه قراردارد،مرتبط میسازد. این پیروزی برای دولت سوریه دستاوردهای زیادی را دربرخواهد داشت، ازجمله اینکه همه مناطق بزرگ کشوررا بیکدیگر مرتبط میسازدودرنتیجه منجر به خفه کردن طرح اخوان المسلمینی ترکیه دراین مناطق خواهد شد ودرادامه طرح تروریستی عربستانی – وهابی – داعشی نیز دراین مناطق به سرنوشت طرح شکست خورده ترکیه دراین مناطق خواهد پیوست.

یمن دراین روزها ودراین مرحله

درمورد یمن باید گفت که طرح عثمانی اخوانی تصمیم گرفت که ضربه ای خرد کننده بر نیروهائی که در جنوب کشوریمن عمل میکنند با کمک نیروی هوائی امریکا واردکنند والبته هدف نهائی واصلی ساقط کردن صنعا پایتخت یمن واشغال ان بود . این طرح با یک هجوم ناگهانی اغاز شد، هدف اولیه برای ورود به صنعا منطقه «نهم» دربیست کیلومتری شرق پایتخت یمن یعنی صنعا بود، اما نتیجه این هجوم ناگهانی برای نیروهای اخوان المسلمینی ترکیه وامریکا بسیار فجیع وهولناک بود.

علیرغم اینکه مهاجمان بیش از چهل وپنجهزار اخوانی ومزدورکه در شانزده گردان وبیست گروهان وگردان گرد هم امده واز پشتیبانی نیروی هوائی ائتلاف بین المللی وهمچنین نیروهای عبد ربه منصور هادی برخردار بودند ، اما با وجود همه اینها ، ارتش دولت صنعا پایتخت یمن به همراهی با نیروهای»کنگره توده ای»ونیروهای «انصارالله»، تهاجم اخوانی را متوقف کرده وهزاران نفررا کشته وزخمی نموده وبسیاری را به اسارت گرفتند.

توضیحات فوق بخش مستقیم موضوع بود ، اما انچه که اهمیت بیشتری دارد ضد حمله ای میباشد که بتوسط انصارالله ، ارتش یمن، وسایر ائتلافات انجام گرفت وموفق شدند منطقه نهم را بطور کامل ازاد کرده ومساحتی درحدود دوهزار وپانصد کیلومتر به کنترل خود گرفتند وجنگ را به استانهای جوف – حضرموت کشانیده ومدیریت منطقه جوف، صرواح – محزر – مارب – وحزم الجوف وسراسر نهم جبال البیاض  – یام – خلق والصفنه را درکنترل گرفته وجنگ همچنان ادامه دارد.

این پیروزی درعملیات «بنیان المرصوص»به چه معنی میباشد؟

از منظر نظامی ، دورکردن منطقه جنگی ودرگیریها از صنعا ، پایتخت بود، بویژه که نجران نیز چند ماه پیش ازاد گردید بود وهم اکنون با ازاد شدن منطقه «نهم» وبازکردن جبهه های تازه ای بر علیه نیروهای عثمانی – اخوانی وبرنامه های عربستان  – امریکا ، درمناطق تربض که حاوی مخازن عظیم زیر زمینی نفتی میباشد بدست ارتش یمن می افتد. حجم این مخازن نفتی زیرزمینی،بیش از منابع نفتی عربستان است .

با کسب این پیروزیها ، یمنیها امکان مییابند از بخشهای ازادشده کشور خود در ساحل غربی حفاظت کنند، باید گفت که ازادشدن منطقه «نهم» بمثابه نوک سرنیزه ای است در پیکار برای ازادسازی سراسریمن.

از نظر عملیاتی ، روشن میسازد که این عملیات قدرتمند نظامی دریمن وسوریه همچون ضربه هولناکی است بر برنامه منطقه ای عثمانی – اخوانی . این ضربه ای خرد کننده بر «مرکز الراس»عثمانی – اخوانی ، بود که بوسیله ارتشهای سوریه ویمن وبا توانائی مافوق تصوری اعمال گردید.

این دوارتش تا ازادی کامل کشورشان از همه انواع برنامه های استعماری که به ژئو پلتیک امریکا ارتباط دارد ودرخدمت رژیم صهیونیستی میباشد، ارام نخواهند گرفت .

توضیح زیر نویس از مترجم (1) با حمله ارتش سوریه وازادسازی بخشهای زیادی از استان ادلب ، اردوخان به روسیه اعتراض نمود که این اقدام دولت سوریه نقض قرارداد «سوچی»میباشد اما روسیه با پاسخ نسبتا دندان شکنی که :»شما مدتها است این قرارداد رانقض کرده ودست تروریستهارا درکشتار مردم وارتش سوریه باز گذاشته اید»و…../

حقیقت این است که ارتش سوریه تصمیم قاطعانه دارد تا ازادسازی کامل ادلب به جنگ ادامه دهد ورهبر حزب الله نیز با قاطعیت تمام از این تصمیم دکتر بشار اسد حمایت کرده است. البته محور مقاومت درسایه نیز ساکت نمی نشینند

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: