رسانه ها

نخست‌وزیر جدید عراق و اخراج آمریکائی‌ها


انتخاب نخست وزیر عراق

صاحبنظران عراقی :از حکومت «علاوی نخست وزیرتازه»خواسته شده است تابه اخراج امریکائیها از عراق پایبند بماند وکوشش کند تا قرارداد با چین راکه عبد المهدی امضا نموده است به اجرا دراورد

روزنامه «المراقب العراقی»دوم ژانویه 2020

مترجم:احمد مزارعی


درروزهای اخیر، به اتفاق گروههای بزرگ سیاسی عراق وکمک سایر نیروها تاثیر گزار ، پرونده انتخاب نخست وزیر تازه ، به پایان خود رسید وجانشین عبد المهدی انتخاب شد و هم اکنون مرحله تازه حکومتی اغاز شده است تا فضای مناسبی را برای اجرای انتخابات زودرس فراهم اورده وتصمیمات پارلمان را بویژه درمورد پایان دادن به حضور امریکا ازسرزمین عراق اقدام نماید، این امر بویژه ازاین نظر مهم است که مجموعه ای از تجاوزات بتوسط نیروهای امریکائی درعراق انجام گرفته وبطور مشخص اقدام به بمباران مراکز حشد الشعبی وترور دو فرمانده شهید مقاومت قاسم سلیمانی وابو مهدی المهند س میباشد که درنزدیکی فرودگاه بغداد بارزترین این تجاوزات است.

صاحبنظران امور سیاسی عراق تاکید میورزند که اقدام به انتخاب نخست وزیر تازه دراین جهت حرکت میکند تا ریشه های هرگونه توطئه را برعلیه عراق وخواسته های شریرانه که امریکا درنظر داشت دراین کشوربه اجرا دراورد بخشکاند، صاحبنظران تاکیدا براین نظرند که اگر حکومت تازه خواستار موفقیت خود باشد باید دو مطلب مهم را درراس کار خودقراردهد وان دویکی اخراج نیروهای امریکا ازعراق ودوم حرکت درجهت اجرای قراردادهائی که عبدالمهدی درماههای گذشته با چین امضا نموده است.

ازطرفی دیگر بنا به نظر یکی از تحلیلگران سیاسی عراق اقای موید العلی درتصریحاتی که با روزنامه «المراقب العراقی» داشت اظهار نمود:»اقدام به پایان بردن انتخاب محمد توفیق علاوی به نخست وزیری عراق به معنی گذر از یک بحران جدی وحقیقی درکشوربود که ازماهها قبل ادامه داشت، همچنین این اقدام به معنی پایان دادن به ابعاد دیگری از خرابکاریها بود که ما ترس از وقوع ان داشتیم که بتوسط گروههای مخرب به اجرا دراید».(1)

این تحلیلگرهمچنین افزود» خواست عمومی از نخست وزیر این است تا بر اساس برنامه «نقشه راه»که بتوسط مرجعیت وگروههای مهم سیاسی تنظیم شده وان اینست که زمینه را برای انتخابات زودرس فراهم اورده وکوشش شود تا این انتخابات درکمال شفافیت ونزاهت به اجرا دراید».

این تحلیلگر سپس ادامه داد»درمورد اقدامات اجرائی که حکومت تازه باید به ان مبادرت بورزد، متوقف ساختن وازمیان بردن دخالتهای بیگانگان درامور عراق است وهمچنین اجرای اخراج نیروهای امریکائی از خاک عراق برای اماده نمودن تمهیدات وپیش زمینه های یک نهضت دربخشهای مختلف خدماتی کشور».

اقای موید العلی روی این موضوع نیزتاکید ورزید»اهمیت ایجاد یک نهضت دربخش مهم زیر بنائی درخلال حفظ وعملی کردن قراردادی که بتوسط عبد المهدی با چین به امضا رسیده است وضرورت بهره برداری از این قرارداد بطور کامل».

وی روشن ساخت»پرونده اخراج نیروهای امریکائی ازعراق تصمیمی است که حکومت تازه ملزم به اجرای ان است زیرا بوسیله اکثریت پارلمانی به تصویب رسیده است وباید در موقعیت فعلی به اجرادراید ، بویژه اینکه ملیونها نفراز فرزندان عراق باحضوراین نیروها مخالفت وانرا تقبیح کرده اند».

اقای موید العلی صحبت خودرا اینگونه به پایان برد»مرحله تازه باید شاهد برنامه ریزیهای ریشه ای برای از بین بردن فساد گسترده درادارات دولتی باشد»

یاداوری میشود که نمایندگان پارلمان به انتخاب اقای محمد توفیق علاوی وبه تشکیل دولت اینده اش خوش امد گفته وبر کمک وهمکاری با وی تاکید کردند.

قابل ذکر است که محمد توفیق علاوی دریک گفتار ویدیوئی که دررسانه های عمومی «تویتر»منتشر شده ، درمورد انتخابش به نخست وزیری چنین توضیح داده است که به اتفاق تعدادی ازگروههای سیاسی ودرراس انها دو ائتلاف الفتح وسائرون (متعلق به هادی عامری ومقتدی صدر) به کار پرداخته است. همچنین «روزنامه «المراقب العراقی» به وثیقه ای دست یافته است که دران اقای علاوی نخست وزیر تازه در سند نخست وزیری خود پذیرفته است که به چند مورد پایبند بماند که مهمترین انها متضمن موارد زیر است : اقدام درجهت پایان دادن به حضور نیروهای امریکائی درعراق وهمچنین ادامه کار درجهت اجرای قرارداد میان عراق وچین که بتوسط اقای عبد المهدی به امضا رسیده است.

(1) درمرحله وجود خلآونبودن نخست وزیر قانونی فرصتی بود که امریکائیها میتوانستند از طریق مزدورانشان کشوررا به اتش بکشانند ، برای نمونه چندروز پیش نماینده مقتدی صدر ایت اله عبیدی دریک برنامه تلوزیونی اعلام داشت که بر طبق تحقیقاتی که ماداشته ایم کردها از پشت بامها به ترور وکشتار تظاهرکنندگان دست میزده اند وخبر دیگری که نیروهای مسلح گارد ریاست جمهوری اقای برهم صالح به کشتار بیگناهان تظاهرکننده دست میزده تا اتش فتنه را دامن بزنند. حتی دردوره ریاست جمهوری طالبانی نیز یک روزنامه نگار خوشنام عراقی بتوسط گارد محافظ طالبانی به قتل رسید که برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت رسوا ، بین طرفهای گوناگون توافقاتی انجام گرفت تا از تعقیب پرونده دست بردشته شود .