رسانه ها

بخشی از سخنان مقتدی صدردرمراسم امروز

بخشی از سخنان مقتدی صدردرمراسم امروز :

اگرامریکا خروج ازعراق را نپذیرفت،برخوردما با انها بمثابه دولتی اشغالگرخواهد بود

سایت تلوزیون المیادین لبنان

ترجمه:احمد مزارعی، 24 ژانویه 2019
مقتدی صدر تاکید ورزید که حکومت عراق باید با همه کشورهای همسایه قرارداد عدم تجاوز امضانماید که براساس احترام متقابل واحترام به حاکمیت ملی عراق باشد، هیچکس وهیچ ارگان رسمی وغیررسمی درعراق نباید با هیچ طرف خارجی ارتباط برقرار کند مگر از طریق ارگانهای رسمی دولتی وبا موافقت قبلی.(1)

مقتدی صدر: «امریکا درصورت عدم پذیرش خروج ، ما با انها بمثابه دولتی اشغالگرودشمن عمل خواهیم کرد».

مقتدی صدر دربیانیه رسمی خود چنین تاکید ورزید:

«اگرنیروهای ا امریکا ازعراق خارج نشوند، اقداماتی دردست داریم که به ان عمل خواهیم کرد، ازجمله این اقدامات ، بستن تمامی پایگاههای امریکا درسراسرخاک عراق».وی سپس چنین ادامه داد:» مهمترین چیزی که برای ما اساسی میباشد، همانا حفظ سیادت ملی سرزمین عراق است، واین امر تحقق نمییابد مگر با خروج تمامی نیروهای بیگانه ازخاک عراق».

«اقدامات دیگر ما برعلیه نیروهای اشغالگرتعطیل نمودن همه فضای عراق برروی هواپیماهای نظامی واطلاعاتی انها وهمچنین لغو همه اتفاقیه های امنیتی ، درنبود یک توازن بین المللی، زیرا این اتفاقیه ها درشرایط اشغال کشورعراق به امضا رسیده است».

درادامه این بیانات مقتدی صدر اظهارداشت: » رئیس جمهورامریکا دونالد ترامپ، نباید با ما با نگاه از بالا ، خود بزرگ بینی وخشمگینانه برخورد کند وگر نه ما نیز مقابله به مثل خواهیم کرد»، وی سپس اینگونه اضا فه کرد:

» اگر برخورد امریکا با ما از موضع برابری باشد ما نیز با انها بمثابه دولتی که اشغالگر نیست برخورد کرده وگرنه انهارا دشمن میدانیم».

هم اکنون پایتخت عراق شاهد تظاهراتی ملیونی است که تمام طیفهای وسیع کشور عراق واز تمام استانها دران شرکت داشته وهمگی خواستار اخراج نیروهای امریکائی از کشور هستند.

توضیح زیر نویس از مترجم است :

دررزمان رژیم شاه ، امریکا واسرائیل بطور دائم از طریق خاندان بارزانی ،درا مور عراق دخالت کرده واشکارا با ارسال اسلحه وماموران امنیتی از طریق مرزها ایران به جنگ داخلی درعراق دامن میزدند، اما اکنون باوجود دولت مستقل ایران امریکا واسرائیل نمیتوانند بر علیه دولت فعلی عراق دست به اقدامات دشمنانه بزنند .

اما برای روشن شدن وضعیت دردوره گذشته این مقاله مفصل زیر را بخوانید تا به نقش امریکا واسرائیل وچگونگی دخالتهای اشکارانها را درعراق گذشته پی ببرید. اکنون با وجود دولت ایران بارزانی ویا سایر مزدوران امریکا واسرائیل نمیتوانند همچون سابق عمل کنند ودولت فعلی عراق از این نظر وضعیت کاملا مغایری نسبت به گذشته دارد واینک مقاله:

استراتژی اسرائیل درکردستان، ترجمه :احمد مزارعی ، مجله هفته