ناشنال اینترست:ایران آمادگی ورود به جنگ بزرگ آینده درخاورمیانه را دارد

iran pasdar


سایت ناشنال اینترست:

 ایران امادگی ورود به جنگ بزرگ اینده را درخاورمیانه دارد


نوشته: جوناتان روهه *

مترجم:احمد مزارعی، هیجدهم ژانویه 2019

Iran Is Ready for the Next Great War in the Middle East


تهران اماده است تا ازهرجهت که انتخاب کند ویا از جهت های محتلفی درزمانی واحد تهاجم خودرا اغاز کند.

جوناتان روحی، نویسنده وتحقیقگر مرکز «ناشنال اینترست» درامریکا توانائیهای نظامی ایران را بررسی کرده است

جوناتان روحی ، مینویسد:درگیری بزرگی درافق خاورمیانه به چشم میخورد وایران درراهی درست وبسوی پیروزی درجرکت است.تهاجم نظامی وناگهانی ایران درماه سپتامبر گذشته به مرکزنفتی ارامکو متعلق به امریکائیها درشهر بقیق عربستان وعدم پاسخدهی اشکاربه این هجوم،خود نمونه کوچکی از چگونگی اقدامات تهران درجهت کسب برتری استراتژیک بر ایالات متحده امریکا ومتحدانش درمنطقه میباشد.

ایران با استفاده از سیستم موشکهای دقیق ودوربرد خود وهم پیمانانش درمنطقه ، این امکان را دارد که ضربات فلج کننده وای بسا فاجعه بار بر علیه اهداف حیاتی واستراتژیک درسراسر منطقه واردکند.ایران این اقدامات خودرا بوسیله سه عامل تحقق میبخشد: سلاحهای پیشرفته ، توسعه ونفوذش درمنطقه وسوم اینکه دشمنانش درمنطقه عمق استراتژیک ندارند.

ودهشت اور اینکه ایران چگونه توانسته است با وجود اینهمه تحریمهای شدید ونیروهای نظامی کلاسیک وسنتی وهمچنین بودجه دفاعی بسیار محدود ونداشتن اسلحه اتمی،اما قادر شده است با جایگزین کردن برتریهای تهاجمی واشکار ، از طریق تولید موشکهای بسیار دقیق بالستیک وهواپیماهای بدون خلبان ، برتری اشکار خودرا درمنطقه تضمین نماید.

همچنین ایران اگرچه هواپیماهای قدرتمندی که بتواند بمبهای اتمی پرتاب کند ندارد ، اما پیشرفتها ودسترسی ایران به موشکها ی بالستیک وقدرت دقت وتخریب این موشکها با برد کوتاه برای دشمنانش نگران کننده است . همچنین ایران موشکهای بالستیکی ضد کشتی را تولید میکند که دارای سیستمهای هدایت شوند ه وقدرت مانور دارد.

ایران دارای موشکهای کروز نیز میباشد که که ندیده وکم اهمیت گرفته میشود واین درحالی است که این موشکهای کروز ایران دارای اهمیت زیادی میباشد.موشکهای کروز ایران توا نائی پرتاب وتهاجم زمینی زیادی دارد ، همچون کروزهائی که در انهدام «بقیق» ومرکز ارامکو بکاررفت واین موشکهای کروز ایران میتواند خاور میانه را بطور کامل درزیر پوشش خود بگیرد. ایران همچنین کروزهائی با برد طولانی ضد کشتی (A S C M)تولید میکند که میتوان ازروی سکوهای متحرک زمینی ویا ازدرون قایقهای دریائی سریع پرتاب نمود . پنتاگون بر روی این نوع کروزها نام «کشتیهای اصلی» وابسته به ناوگان خلیج فارسی ایرانی نهاده است.ایران همچنین کروزهائی را تولید نموده است که میتواند بوسیله زیردریا ئیها یش شلیک شود.

هواپیماهای بدون خلبان ایران ، بخش سوم قدرت سه گانه ایران را تشکیل میدهد.ودربسیاری مناسبات به این نوع هواپیماها «ذخیره مرد فقیر» گفته میشود، اما ایران وهمپیمانانش از این هواپیما درعملیات انتحاری استفاده میکنند وغالبا به کلاهک جنگی نیز مجهز میشود. واخیرا ایران اقدام به تکمیل ودقیقترکردن دقت این اسلحه دست زده وهمانند نمونه های غربی که به ان دست یافته است آنرا تکامل داده است.درنتیجه این برتریها ی بدست امده ، هواپیماهای بدون خلبان ایران وموشکهای «دارای قدرت عمل جمعی»درهنگام عملیات ، میتواند حتی در مقابل ضد هوائیهای بسیارپیشرفته مقاومت نماید.

ازسوی دیگر تهران اقدام به صدوراین اسلحه ها به سراسر منطقه نموده است. حزب الله لبنان وحوثیهای یمن دارای انبارهائی از سلاحهائی با دقت بسیار عالی وموشکهائی با برد کوتاه وموشکهای کروز با برد طولانی ضد کشتی ، وهمچنین هواپیما های بدون خلبان که ایران دراختیار انها قرار میدهد، ایران همچنین میکوشد تا مجموعه های حزب الله را اموزش بدهد تا بتوانند هزاران موشکی که سیستم هدایت شونده ندارند ویا گلوله های توپخانه های سنگین را به موشکهای دقیق ودارای سیستم راداری ویا هدایت شونده مجهز کنند ، ایران درهمین حال اقدام به مجهز کردن همپیمانان منطقه ای خود درسوریه وعراق به موشکهائی با برد کوتاه وهواپیماهای بدون خلبان مینماید.

هم اکنون برای ایران امکان زیادی فراهم شده است که کشورهای خلیج را از ایران ، عراق ویمن مورد هدف قراردهد، واسرائیل باید منتظر باشد که از کشورهای لبنان، سوریه ، عراق وحتی یمن مورد ضرب قرار بگیرد ، حتی برای ایران این امکان وجوددارد که نیروهای امریکائی را ازسواحل ایران مورد هجوم قرار دهند.این نیروی کمربند مانند قدرت مستحکم ونامحدود ی را تشکیل میدهد که ایران میتواند از ان برعلیه دشمنانش وتا مسافتهای زیادی استفاده کند. به اضافه اینکه ایران این امکان رادارد که تهاجم خودرا از نقطه ای شروع کند که خود انتخاب کند ویا تهاجم را نه ازیکطرف بلکه ازجهتهای مختلف وهمزمان اغاز کند با داشتن توانائی دفاع وعکس العمل واستفاده از مدار 360 درجه.

این تهدید چند جانبه ایران دشمنانش را مجبورمیکند که کوششهای مشترک خودرا بطور دقیق تری متمرکز کنند : سالهای زیادی سعودیها وامارات دریمن غرق شده اند. وامروز اسرائیل نیز جنگ را درجبهه های چندی اغاز کرده است.

تحکیم عمق استراتژی ایران باعث متزلزل شدن نیروی دشمنانش میگردد که بطورعملی درتعداد ی اقدامات کوچک از هدفهائی بغا یت مهم خلاصه شود با سلاحهای تازه وگسترش منطقه ای خود، ایران نفوذ استراتژیکی مهمی را کسب مینماید زیرا با این اقداماتش هدفهای منطقه ای را در گروگان خود نگهمیدارد.

درحال حاضر شصت هزار سرباز امریکائی درخاورمیانه حضور دارند ، اما درنقاط گسترده ای درعراق وتعداد دیگری پایگاه هوا ئی ودریائی در خلیج فارس ویا درکشتیهای جنگی متمرکزند ، همچنین همپیمانان منطقه ای امریکا نیز درخلال چند پایگاه هوائی ودریائی بسر میبرند.

عربستان ، امارات واسرائیل درحال حاضر تنها بر دو بندر اعتماد وتسلط دارند، نفتکشها عظیم وکشتیهای باری بخاطر مسئولیتهای اقتصادی که دارند باید با احتیاط وکند حرکت کنند ، ایستگاههای تولید برق ، پتروشیمیها وکارخانه های تصفیه اب شیرین که البته بسیار اندکند ، بطوریکه تنها بمباران مرکز اصلی تصفیه اب عربستان ، به قطع ابرسانی کشور برای مدت یکسال منجر خواهد شد.درمورد امارات باید گفت که تمرکز پروژه های بزرگ همچون اسمانخراشها وفرودگاهها درانجا اهدافی بسیار نزدیک ، بزرگ ، شکننده ودردسترس خواهند بود.

سالهای زیادی است که حوثیها بوسیله موشک وهواپیماهای بدون خلبان بطور دقیق ، ساختمانهای حکومتی ، پایگاههای نظامی ، فرودگاهها ، لوله های انتقال نفت خام ، مراکز تصفیه وانتقال انرژی ، به اضافه کشتیهای نفتکش وبازرگانی دریائی امریکا ونیروهای دریائی امریکا ونیروهای دریائی همپیمانان امریکا درمنطقه حیاتی»باب المندب» (1) با دقت تمام مورد هدف قرارمیدهند.

اخیرا شاهد بودیم که یک برج دیده بانی وایستگاههای یک فرودگاه عربستان را بمباران کردند ، درحقیقت کوشش ایران در پرتاب موشکهای دقیق ودور بردوهواپیماهای بدون خلبان به این معنی نیست که انها نمیتوانند اهدافی همچون شهرها وپایگاههای نزدیکش را مورد هدف قراردهند ، بلکه مهمتر این است که انها این امکانرا نیزدارند تا هدفهای زیر بنائی همچون مراکز فرماندهی نظامی ، اشیانه هواپیماها ، بنادر وچهارراهها واتوبانهای سریع السیر ، برجهای سرمازا ، قصرها وسفارتخانه ها راهم مورد هدف قراردهند.

دراین روند گسترده، باید گفت که که نفس اهمیت تهاجم ، به منطقه بقیق ویا ارامکو بسیار بیشتر از خود نفت است . تنها در هفده دقیقه فقط، هیجده هواپیمای بدون خلبان وهفت موشک کروز که از مسافت چهارصد مایل ازشمال شرقی عربستان ودرپروازها ی مسافت پائین حرکت میکردند ، موفق شدند زیانهای عظیمی را بر بزرگترین پالایشگاه نفت جهان وارد اورند وهمزمان ایران به مقابله با مراکز دفاعی عربستان درجنوب غربی یمن نیز اقدام نمود. وبر حسب اطلاعات رسیده ، ایران موفق شد پیش از تهاجم بقیق ، به بندر دریائی ، فرودگاه وپایگاه نظامی امریکائیها دراین منطقه نیز حمله کند.(2)

دلیل اشکار درمورد تفوق ایران اینکه بعد ازاین بمبارانها ریاض از اقدام به هرعکس العملی عاجز ماند درحالیکه امریکا تنها تحریمهای تازه ای برعلیه ایران اعمال نمود.همه اینها به وضوح پیشرفت ایران را برای ما روشن میکند واینکه سلاحهای دقیق ودوربرد ایران تبدیل به امتیازات حقیقی استراتژیکی گردیده است.

زمانی کوتاه قبل از بمباران ارامکو امارات مایل گردید تا با ایران رابطه برقرارکند ، ازجمله اینکه عملیات نظامی خودرا بر علیه حوثیهای یمن متوقف سازد ، امارات همچنین درمورد امنیت دریائی با ایران مذاکراتی انجام داد حتی علیرغم اینکه میدانست ایران به امنیت کشتیها درخلیج فارس اسیب وارد میسازد،اززمان حادثه ارامکو عربستان نیز با ارامش رابطه امارات با ایران را دنبال میکند واین درحالی است که امریکا به این روابط وعملکردها با دیده تردید مینگرد وهمچنان برضدایران بوسیله تشدید تحریمها فشار میاورد.

تاکیدا باید گفت که «اسرائیل»بیشترین فعالیتهای پیشگیرانه برعلیه ایران بکار میبرد. با وجود این حزب الله لبنان بمثابه «ناوگان موجود»ویا قدرتی سختگیرانه، مانع فعالیتهای اسرائیل میگردد، اسرائیل میکوشد دربرابر موشکهای غزه از خود ارامش نشان دهد ، حزب الله نیز اسرائیل را درمقابل هر عملی که بر ضد ایران انجام دهد تهدید به انتقامی سخت میکند.

تا کنون ایران واسرائیل ضربات علیه یکدیگررا متوقف کرده اند، اما ایران وهمپیمانانش درصورت بروز بحران ممکن است ضرباتی سخت تراز بمباران ارامکووارد کنند.مسئولان امریکائی واسرائیلی اخطار داده اند که که تهران عقب نشینی نخواهد کرد وپیش بینی میکنند که ممکن است به تهاجمات گسترده تری دست بزند

استراتژی تهاجمی امریکا تحت نام «سخت ترین تحریمها»بر ضد ایران میتواند دردرجه اول به عقب نشینی ایران منجر شده تا از انتشار نیروهایش واستفاده از سلاحهای دقیق منصرف شود.اقدام اخیر ترامپ مبنی بر تقویت نیروهای موشکی وبالستیکی کشورهای خلیج علیرغم ضرورتش اما کافی نیست. کروزهای دفاعی از جمله سیستمهای نزدیک درمنطقه میتوانند مخازن اسلحه ایران را کشف کرده وبه بهترین وجهی برانها ضربه وارد کنند. علیرغم سختیهای موجود اما امریکا نیاز به همپیمانان منطقه ای دارد تا با هماهنگی با انها شبکه موشکی دفاعی خودرا تقویت کنند.

البته این برنامه های تاحدی وقت گیر است ، اما امریکا ودیگران باید به فوریت اقدام به منع قانونی ارسال اسلحه به دو کشور یمن وایران از طریق سازمان ملل بنمایند ، درانصورت ایران نمیتواند اسلحه به یمن ارسال کند. همچنین امریکا باید برای اسرائیل حق داشتن سکوهای پرتاب موشک وذخیره کافی تضمین نماید تا بتواند با حضور ایران در منطقه مقابله کند.

مسئولان امریکائی تاکید میورزند که باید بتوانند نیروی ترمز کننده ای دربرابر ایران داشته باشند ، اما رسیدن به این مرحله میطلبد که امریکا با اصرار، فشار بردشمنی را اعمال کند ، که هرروز بطور عملی برتری استراتژیکی خودرا درخاورمیانه تقویت میکند.

*جوناتان روحی : مدیر امور سیاست خارجی در «انستیتوی یهودیان برای امنیت ملی» درمرکز «گیموندر»درجهت دفاع واستراتژی میباشد.


زیرنویس از مترجم : 1- هنگامی که نفت درایران بتوسط دکتر محمد مصدق ملی گردید ، اولین کشتی نفتی ایران برای فروش بسوی ابهای بین المللی حرکت کرد، درانزمان ایران نیروی دریائی برای حفاظت از منافع دریائی وحقوق تجارتی خود نداشت برعکس انگلیسیها دردهانه تنگه باب المندب ناوگان جنگی داشتند لذا اقدام به توقیف کشتی نفتکش ایران کرده وانرا مصادره وایران را از درامد نفتی خود محروم نمودند. اما اکنون تعدادی ناو جنگی ایرانی درابهای بین المللی از کشتیهای ایران محافظت بعمل میاوردومهمتر اینکه ایران بهمراه چین وروسیه درپهنه اقیانوسها به مانور دریائی میپردازند.

2 – نباید فراموش کرد که یمنیها شریک ایران بوده ونقش برجسته ای در دفاع ازمنافع خود ومنطقه دارندونباید کوششهای انان را ندیده گرفت. قابل ذکر است که درسالهای دوهزار هزاران جوان یمنی به ایران  سوریه  عراق ولبنان به دانشگاههای این کشورها امده واموزشهای لازم علمی وتکنولوژیکی را برای دفاع از یمن اموختند .