رسانه ها

اطلاعیه دفتر نخست وزیری عراق در مورد اخراج همه نیروهای خارجی از عراق

اطلاعیه دفتر نخست وزیری عراق :

«تصمیم اخراج ، شامل همه نیروهای بیگانه ای میشود که درکشورعراق حضوردارند وواشنگتن بطور رسمی درمورد تعویض خسارت با ما صحبتی نکرده است»

بغداد ، سایت «المسله»، یکشنبه دوازدهم ژانویه 2019

مترجم: احمد مزارعی، سیزدهم ژانویه 2019


بغداد/ روزنامه «المسله»:سخنگوی رسمی دفتر نخست وزیری عراق آقای سعد الحدیثی روز یکشنبه دوازدهم ماه ژانویه 2019، تاکید ورزید که به طرف امریکائی درمورد اجرای بیرون بردن همه نیروهای بیگانه از خاک عراق ابلاغ شده است »

حدیثی درمصاحبه اش با رسانه های محلی عراق اعلام نمود:

«حکومت عراق درخلال ارتباطی که با طرفهای امریکائی داشته این تصمیم حکومت عراق را به وزیر خارجه امریکا ابلاغ نموده است . قبل ازاین نیز ملاقاتی میان نخست وزیر عراق آقای عادل عبد المهدی وسفیر امریکا دربغداد انجام گرفته بوده ویا از طریق وزارت امور خارجه عراق به عنوان منبع رسمی دولت عراق درمورد این پرونده به انها ابلاغ شده است.

همچنین این تصمیم یعنی خروج همه نیروهای بیگانه از طریق نماینده عراق درسازمان ملل، به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ومسئول شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ واینکه عراق تصمیم بر خروج همه نیروهای بیگانه از عراق را دارد»

اقای حدیثی اضافه نمود «حکومت میکوشد این تصمیم را به اجرا دراورد واین تصمیم به طرف امریکائی اطلاع داده شده است.نخست وزیر عراق اقای عادل عبد المهدی نیزدریک مکالمه تلفنی با وزیر خارجه امریکا برضرورت همکاری میان دوکشور برای اجرا وبه پایان بردن این تصمیم حکومت عراق تاکید ورزید».

درادامه اقای حدیثی اشاره نمود:

«این تصمیم گیریها از طریق رسانه های جمعی به اطلاع همگان میرسد وما از طریق کانالهای رسمی ودپلوماتیک ویا ارتباطات مستقیم میان دوکشورانجام میدهیم . تا کنون سندی رسمی از طرف امریکا مطرح نشده است که دران مطلبی درمورد تعویض مالی درمقابل خروجشان ازعراق درخواست کرده باشند»

اقای حدیثی سخنگوی دفتر نخست وزیری سپس ادامه داد:» خروج نیروها تنها شامل امریکائیها نمیشود بلکه شامل همه نیروهای «ائتلاف بین المللی» میگردد که درسال 2014، بنا به درخواست حکومت عراق به کشور ما امده اند».