رسانه ها

بیانیه حزب کمونیست ایرلند در مورد ترور ژنرال سلیمانی

Communist Party of Ireland


حزب کمونست ایرلند همبستگی خود را با زحمتکشان هر دو کشور عراق و ایران، در این لحظه بسیار بحرانی در حیات ملت‌هایشان، ابراز می‌دارد. بی‌طرفی ایرلند به طور کامل به وسیله طبقه حاکم ایرلند و رسانه‌های برده‌وار هم‌دست آن، زیر پا گذاشته شده است. همه حزب‌های دستگاه، از جمله فین گائل، فینا فیل، حزب کارگر و حزب سبز، از استفادۀ ارتش ایالات متحده از فرودگان شنن، در زیر پا نهادن بی‌طرفی ایرلند سهیم بوده اند، و با اقدامات خود از نیروهای ایالات متحده و ناتو در جنگ‌ها حمایت کرده اند.


منبع: شبکه همبستگی
تارنگاشت عدالت


بیانیه حزب کمونیست ایرلند

دست‌ آن‌ها به خون هزاران انسان آغشته است

حزب کمونست ایرلند همبستگی خود را با زحمتکشان هر دو کشور عراق و ایران، در این لحظه بسیار بحرانی در حیات ملت‌هایشان، ابراز می‌دارد.

اقدامات امپریالیسم ایالات متحده در خاورمیانه، و عمدتاً در عراق با قتل ژنرال سلیمانی در بغداد، جهان را به پرتگاه یک درگیری اتمی جهانی پیش می‌برد. در طی نزدیک به دو قرن، قدرت‌های امپریالیستی، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چیزی به غیر از جنگ، نسل‌کشی، و بربریت به جهان نداده اند. اکنون زمان پایان دادن به حکومت ترور امپریالیسم است.

سکوت دولت ایرلند پیرامون قتل سلیمانی به وسیله رژیم ایالات متحده تعجب‌آور نیست. بدون تردید برخی از هزاران سرباز اضافی که به وسیله رژیم ایالات متحده به خاورمیانه فرستاده شده اند، از طریق فرودگاه شنن گذشته اند، و اکنون می‌گذرند، و مشتی دلار به دخل چابلوسانه آن‌ها می‌ریزند

سکوت دولت ایرلند پیرامون قتل سلیمانی به وسیله رژیم ایالات متحده تعجب‌آور نیست. بدون تردید برخی از هزاران سرباز اضافی که به وسیله رژیم ایالات متحده به خاورمیانه فرستاده شده اند، از طریق فرودگاه شنن گذشته اند، و اکنون می‌گذرند، و مشتی دلار به دخل چابلوسانه آن‌ها می‌ریزند.

بی‌طرفی ایرلند به طور کامل به وسیله طبقه حاکم ایرلند و رسانه‌های برده‌وار هم‌دست آن، زیر پا گذاشته شده است. همه حزب‌های دستگاه، از جمله فین گائل، فینا فیل، حزب کارگر و حزب سبز، از استفادۀ ارتش ایالات متحده از فرودگان شنن، در زیر پا نهادن بی‌طرفی ایرلند سهیم بوده اند، و با اقدامات خود از نیروهای ایالات متحده و ناتو در جنگ‌ها حمایت کرده اند. دست‌های آن‌ها به خون هزاران زن، مرد و کودکی آغشته است که به وسیله نیروهای ایالات متحده و ناتو در جنگ‌های غیرقانونی در خاورمیانه کشته شدند{/styleboxjp}.

حزب کمونیست ایرلند مردم را به حمایت حداکثری از «راهپیمایی صلح» در روز پنج‌شنبه ۹ ژانویه در ساعت ۷ بعدازظهر در مقابل سفارت ایالات متحده در بالزبریج، دوبلین، فرامی‌خواند.

۳ ژانویه ۲۰۲۰