اخبار ویژه

بیانیه دبیرکل WFTU علیه کودتا در بولیوی

George Mavrikos_morales_wtu


منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
تارنگاشت عدالت


بیانیه جورج ماوریکوس دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری علیه کودتا در بولیوی

George Mavrikosفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری کودتا علیه اوو مورالس، رییس‌جمهور منتخب بولیوی را محکوم می‌کند.
ما از سوی طبقه کارگر جهانی نقش کثیف ایالات متحده آمریکا و سازمان دولت‌های آمریکایی و نیروهای ارتجاعی بولیوی در سازماندهی کودتای فاشیستی را محکوم می‌کنیم.کودتا علیه مردم بولیوی تأیید می‌کند که امپریالیسم بی‌رحمانه عمل می‌کند. در بولیوی، تقریباً همان شیوه‌های به کار گرفته شده در شیلی در جریان کودتای پینوشه دیکتاتور – زمانی‌که سالوادور آلنده در آنجا ماند و علیه کودتاگران رزمید و یک نماد قهرمانی شد، دوباره به کار گرفته شد
ما همبستگی انترناسیونالیستی خود را با طبقه کارگر، بومیان، دهقانان و مردم بولیوی که علیه کودتا و نوکران امپریالیست مقاومت می‌کنند، ابراز می‌داریم.
ما با صدای بلند می‌گوییم، قتل، آدم‌ربایی، آتش‌سوزی علیه کسانی که از حقوق خلق‌ها برای تصمیم‌گیری دمکراتیک و آزاد پیرامون حال و آینده خویش دفاع می‌کنند، اکنون باید متوقف شود.
ما سندیکاهای عضو و دوست فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به ادامه مبارزه در خط مقدم جبهه، برای آگاه کردن مردم از این‌که کودتا انجام شد تا سرمایه‌داران بتوانند ثروت بولیوی را غارت و تمدن آن‌را نابود کنند، فرا می‌خوانیم
از جانب ۹۷ میلیون عضو در ۱۳۰ کشور در پنج قاره، ما با خلق‌ها برای مقاومت در برابر امپریالیست‌ها هم‌صدا می‌شویم؛ ما معتقدیم این فرصت مناسبی است تا کسانی که هنوز توهم دارند و به سازش طبقاتی معتقدند، اگر قادر هستند، نتیجه‌گیری‌های خود را بنمایند.

آموزه ما این است که مبارزه طبقاتی ادامه دارد. مبارزه طبقاتی هرگز متوقف نمی‌شود.

جورج ماوریکوس

دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری