اخبار ویژه

اخبار وحوادث مهم عراق – احمد مزارعی

اخبار وحوادث مهم عراق

نوشته : احمد مزارعی،هشتم نوامبر 2019

دولت ، پلیس وارتش عراق بویژه مرجعیت عراق، درروزها گذشته اوضاع را با دقت زیرنظر داشتند وبطور دقیق میدانستند که چه کسانی مزدور وبا خواست بیگانگان درصدد بهم ریختن اوضاع عراق هستند ودراین زمینه اطلاعیه های گوناگونی مبنی بر دخالت بیگنگان انتشار دادند.

حقیقت این است که اکثریت ملت عراق که درتظاهرات شرکت میکردند اهداف مسالمت جویانه داشته وتظاهراتشان درخدمت به میهنشان بود.

بقول خانم دکترابتهال غزی استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد وعضو مرکز توسعه کشورعراق با تلوزیون المیادین لبنان دو روز پیش:»برای مثال درتظاهرات مسالمت جویانه عراقیها درگوشه وکنار خیابانها مشاهده میشود که استادان دانشگاهها به میان مردم امده واوضاع را برایشان تجزیه وتحلیل میکردند وبه کرات دیده میشد که دانشجویان ویا استادان ویا تظاهرکنندگان عراقی غذای خودرا با ماموران امنیتی تقسیم کرده ودرخیابان بر سر یک سفره مینشستند وبا هم غذا میخوردند».

اکثریت ملت عراق دارای روحیه ملی گرایانه ومیهن پرستانه بوده وهمینها بودند که چه دردوره اشغال عراق بتوسط امریکا ویا دردوره داعش امریکائی،جان برکف ازوطنشان دفاع کردند هم امریکا هم داعشش را به زباله دان ریختند.

دولت وملت عراق با برخوردی حکیمانه وصبورانه از میهن خود دفاع میکنند ودرعین حال مزدوران را شناسائی ودرسر بزنگاهها ونقاط حساس با انها برخورد میکنند.

طی دیروز وامروز چند اطلاعیه هشداردهنده از طرف عادل عبد المهدی نخست وزیر ، سرهنگ عبد الکریم خلف سخنگوی نیروهای مسلح عراق وسرهنگ رشید فلیح رئیس پلیس بصره انتشار یافته که هرکدام به نوبه خود هشدارداده اند که تظاهر کنندگان از خط قرمزها عبوذر نکنند.

برای مثال سرهنگ عبد الکریم خلف فرمانده نیروهای مسلح عراق دراطلاعیه هشداردهنده خود اشعارمیدارد «طی هفته های گذشته بیش از شش ملیارد دلار به دولت عراق خسارت وارد شده است . اگر تظاهرات مسالمت امیز بوده وبرای مطالبات برحقی به خیابان امده اند چرا به مراکز کشوری ولشکری زیان وارد میکنند. فرزندان عراق هیچگاه به اینگونه کارها رضایت ندارند. ما با تمام توان خود از تظاهرات مسالمت امیز مردم درجهت احقاق حقوقشان دفاع میکنیم وکمک میکنیم تا انها به حقوق خود دسترسی پیدا کنند».

همینطور فرمانده پلیس بصره که امروز «بندر ام القصر»را ازوجود تظاهر کنندگان پاکسازی نمود ، انها راه عبور وسائط نقلیه را به بندر وبرعکس مسدود کرده بودند، درجریان این پاکسازی سیزده نفر از افراد پلیس مجروح شدند.بندر ام القصر تنها ومهمترین بندری است که اذوقه ومایحتاج ملت عراق ارانجا وارد میشود. این چه تظاهرات مسالمت امیزی است که به مرکز ورودی ارزاق عمومی اسیب وارد میکنند.

اما مهمترین اعلامیه از دفتر نخست وزیری اقای عبد المهدی صادرشد که دران مجازات متخلفان وتخریب وبه هدر دادن اموال عمومی افراد را بطور مشخص توضیح داده است.دراین اطلاعیه انواع خلافکاریهای مجرمانه از کوچک تا بزرگ بطور مشخص توضیح داده شده ومقدار زندان را هم برای متخلفان شرح داده است.

نباید شک داشت که پلیس امنیتی عراق درطول هفته های گذشته تمام تحرکات افراد مشکوک ووابسته به بیگانه را زیر نظر داشته والبته اطلاعیه های چندی هم از طرف نیروهای انقلابی عراق انتشار یافت که دران اشکارا از دخالت امریکا ، عربستان وامارات نام برده میشد واینکه چگونه امکاناتی دراختیار مزدوران قراداده میشده است.دراینمورد اطلاعیه ای از طرف «عصائب اهل الحق انتشار یافت که یک مرکز مهم تبلیغای اینترنتی بر علیه دولت عراق در سلیمانیه بدست اسرائیلیها اداره میشودواینکه یکی از روسای سه گانه عراق یعنی نخست وزیر، رئیس جمهورورئیس مجلس شورای ملی عراق دراین حوادث دخالت داشته اند، روزنامه «الاخبارلبنان»طی تحلیل مفصلی نام شخصیت مورد نظررا هم نوشته بود ومن دریکی از مقالات خود نام شخص مذکوررا نوشتم.

متاسفانه رهبران کرد نمیخواهند قبول کنند که وابستگی به بیگانه بسیار به ضرر انها میباشد وتا کنون درمقاطع مختلف شاهد وضعیت اسف بار انها بوده ایم.