اخبار ویژه

عراق درمیان انقلابی اجتماعی وتهاجم امریکا – شوقی عواضه – احمد مزارعی

tazahorat_iraq


عراق درمیان انقلابی اجتماعی وتهاجم امریکا

نوشته :شوقی عواضه ، 23 ، اکتوبر 2019، سایت المیادین

مترجم : احمد مزارعی


هنری کسینجرمهندس سیاست خارجی امریکا درمورد عراق چنین میگوید:» سیاست فعلی امریکا اقتضا دارد که عراق برای سالهای درازی درزیر سیطره کامل مستقیم ویا غیر مستقیم سیاسی ونظامی امریکا باشد ومهمترین دستاوردی که ما موفق شدیم انرا به انجام رسانیم وباید بکوشیم انرا حفظ کنیم ، عراق را تقسیم به دولتی طایفه ای وقومی نمودیم بطوریکه نتواند دولتی قوی باشد وهمیشه درمعرض تحکم ما بوده بطوری که هرگاه بخواهیم بتوانیم انرا منفجر کنیم.».

کسینجر با این کلمات اهداف امریکارا درعراق مشخص نموده که بتواند عراق را درزیر سلطه امریکا وسیا ستهای خود نگهداشته واز طریق عراق بتواند ایران را محاصره نماید وهم اینکه این کشوررا از سوریه ولبنان جدا نگهدارد.

دودرخواست از مجموعه درخواستهای امریکا مورد مخالفت عبدالمهدی نخست وزیر عراق قرارگرفت ونخواست عراق بخشی از تحریمها علیه ایران باشد وهم اینکه با منحل نکردن حشد الشعبی مانع ازان شد که عراق مجددا مورد تاخت وتازتروریسم وداعش قرار بگیرد. به علت مخالفت عبد المهدی با این دودرخواست پاسخ سریع امریکا بمباران بعضی از سنگرها وانبارهای حشد الشعبی درعراق بود که بوسیله هواپیماهای اسرائیلی انجام گرفت ، دراینجا بود که حکومت عبد المهدی از طرف امریکا وهمپیمانانش همچون عربستان، امارات ورژیم صهیونیستی اسرائیل مورد هدف سقوط قرارگرفت وانها بطرق مختلف شروع به تحقق اهداف امریکا نموده وبا تحریک نمودن وبکارگیری مجموعه ها وهسته های مخفی که در سراسر استانهای عراق داشتند وتحت عنوان درخواستهای برحق اجتماعی جنگ تازه ای را برضد حکومت عبد المهدی براه انداختند.

درروزهای ما بین یکم وششم اکتوبر تظاهرات سراسر شهرهای بغداد وسایر شهرهای عراق را فراگرفت وازهمان روزهای اول خواستار ساقط کردن دولت بوده بدون اینکه هیچگونه درخواست اصلاحاتی را بطور مشخص مطرح کنند.درجریان این تظاهرات کسان بسیاری کشته شدند وسفارت امریکا با سرعت تمام  کوشید تا خون این قربانیان را مورد سوء استفاده قرارداده وازطریق دامن زدن به خشونت ودفاع از تظاهرکنندگان بطور غیرعلنی با تمام امکانات مادی وتبلیغاتی تا بتوانند حکومت را ساقط کنند وشرایط سابق امریکا که مورد قبول عبد المهدی قرارنگرفته بود، بر دولت عراق تحمیل کنند.همزمان با به حرکت درامدن سازمانهای گوناگون جامعه مدنی امریکائی ، انها سپاه پاسداران رژیم ایران  واعضای حشد الشعبی را مسئول مقابله با تظاهرکنندگان وگشودن اتش بروی انان متهم میکردند، اما حقیقت ما جری وانچه که درتظاهرات میگذشت این بود که بسیاری ازکسانیکه بتوسط نیروهای امنیتی عراق کشته شدند به این دلیل بود که انها به کوکتل مولوتف مسلح بوده وشروع کننده حمله به مراکز پلیس وماموران امنیتی بودند ، انها اقدام به اتش زدن مراکز رسمی دولتی و قتل بسیاری از ماموران امنیتی عراقی نمودند. وپس از مذاکراتی که انجام گرفت این امیدواری حاصل شد که درروز بیست وپنجم ماه جاری ارامش به خیابانها باز گردد.

دراقدامی مهم که نشاندهنده اهمیت وپیگیری امریکا درمورد امورعراق میباشد ، تحقیقات انجام گرفته بتوسط «مایکل نایتس» دراینمورد است. وی که دربرنامه ای باعنوان»لیور» درانستیتوی واشنگتن که مقر ان در «باستن» میباشد کار میکند، وی متخصص امور نظامی وامنیتی عراق، ایران وکشورهای خلیج میباشد. قبل از بازگشت تظاهرکنندگان به خیابان درتاریخ بیستم وبیست ودوم اکتبر 2019، مایکل نایتس، برنامه ای منسجم تنظیم نمود که دران لیستی از ازنام (فرماندهان ملیشیا) ویا کسانی که تظاهرکنندگان را سرکوب میکنند والبته منظورایشان فرماندهان حشد الشعبی عراق ، بویژه ان گروههائی که دردوره اشغال عراق بتوسط امریکا برعلیه امریکائیها موثر بودند ومیرزمیدند وامروز بنام محور مقاومت معروفند وبر علیه اسرائیل نیز میرزمند، «مایکل نایتس»درخواست میکند که انها باید تحریم شده وسپس محاکمه شوند . مایکل نایتس توصیه هائی را هم درزمینه سیاست عمومی درعراق بدین مضمون پیشنهاد میکند:

یکم – اعمال عقوبت بر مسئولان برجسته عراقی با اتهام نقض حقوق بشر.

دوم – مراقبت نقض حقوق بشر درشکلی دقیق بویژه پس از «مراسم اربعین».

سوم – بزرگ کردن نقش نیروهای ایران درعراق.

چهارم – تمرکز مجدد ودوباره بر عملیات بازداشتیهائی که بتوسط»گردان حزب الله»اجرا میشود.

بر اساس این توصیه ها بود که هسته ها وابزارهای تخریب امریکائیها به میان تظاهرکنندگان نفوذ کردند وتوصیه های بالا را به اجرا دراوردند. ودیدیم انچه که دیروز گذشت از قبیل به اتش کشیدن مراکز گردان حزب الله ، گردان سید الشهدا وسایر مراکز گردانهای دیگر واین غیر از ترور بعضی از فرماندهانی همچون یکی از فرماندهان «عصائب اهل الحق» ویا جعفر عیلاوی (1)، درحالی که وی وبرادرش زخمی ودردرون امبولانس بودند که به شیوه ای وحشیانه کشته شدند . مشابه اینگونه قتلها تنها دردوره صدام حسین وداعشیها انجام گرفته است(2).هرانکسی که درپشت این عملیات تخریبی قرارداشته است ، اگاهانه ویا برعکس ، تنها به امریکا، عربستان ورژیم صهیونیستی خدمت کرده است، واین درحالی بود که نیروهای امریکا درحال خارج شدن از سوریه بودند وهمزمان کوشش امریکا برای واردکردن تعداد زیادی از فرماندهان ودیگر عناصر داعشی به داخل عراق بود با این هدف که بتواند مجددا عراق را دچار هرج ومرج وقتلعام مردم کنند.این تظاهرکنندگان از کدام «انقلاب» حرف میزنند وایا انچه که گذشت وبدست انها انجام گرفت میتوان دستاورد نامیدکه ادعایش را دارند ، ویا اینکه این اعمال درجهت تحقق خواسته های امریکا، عربستان ورژیم اسرائیل بوده است.

  1.  – مهنس جعفرعیلاوی از مهندسان قدیمی شرکت نفت عراق بوده است که بهنگام اشغال عراق در 2003، داوطلبانه ودر جهت ازادی عراق ومبارزه با امپریالیسم امریکا به جبهه جنگ رفت ودردوره اخیر نیز با هجوم وحشیانه داعش مجددا نیرو وتجربه خودرا دراختیار ازادی عراق دراین دوره گذاشت که متاسفانه بدست «انقلابیون امریکائی» به قتل رسید.
  2.  – درمورد ستمی تاریخی که بر شیعیان عراق رفته است به این مقاله درمجله هفته مراجعه کنید:

«درعراق چه میگذرد، تحلیل حوادث عراق از دیروز تا امروز»نوشته:احمد مزارعی


یک توضیح: با امدن داعش واشغال تقریبا سه چهارم خاک عراق وجنایاتی که تا انروز درتاریخ بشری کم سابقه بود وبا پشتیبانی امریکا انجام میگرفت ، اکثریت ملت عراق بویژه شیعیان دچار یاس وسرخوردگی مفرط شده وامید خودرا درداشتن دولتی مستقل از دست دادند، این فاجعه انهارا بیاد دوره صدام انداخت که بارها وبارها سرکوب شده وهمیشه درحقارت بسر میبردند.دردوره پس ازداعش بیکباره مجددا دچار شکست روحی ویاس شده وبطور بسیار گسترده ای به روضه خوانی ومراسم گریه وعزاداری وسینه زنی روی اوردند.

اقدام وپیشنهاد قاسم سلیمانی در ایجاد نیروی تازه شصت هزارنفری بنام حشد الشعبی که با فتوای سیستانی انجام گرفت طی زمانی کوتاه مجددا اعتماد به نفس جای خودرا به یاس وناامیدی داد واولین پیروزی حشد الشعبی درشهرک»جرف الصخر»فکر میکنم اتفاق افتاد که مرحله تازه ای درمقاومت عراقیها بازنمود .