اخبار ویژه, سرتیتر

در عراق چه میگذرد، تحلیل حوادث عراق از دیروز تا امروز -احمد مزارعی

iraq_demo_2019_1


در عراق چه میگذرد ، تحلیل حوادث عراق از دیروز تا امروز

نوشته: احمد مزارعی

 نهم اکتوبر 2019


ahmad_mazareieمقدمه: اختلاف بنی عباس و بنی هاشم و یا سنی و شیعه، در دوره حکومتهای اسلامی تا قبل از بقدرت رسیدن عثمانیها وجود داشت اما حاد نبود، با پیدایش حکومت شیعی صفوی که حرکتی سیاسی در جهت مستقل کردن ایران از عثمانی سنی بود اختلاف و جنگ وکشتار میان این دو برای تسلط بر سرزمینهای منطقه آغاز گردید . یکی لعن عمر و دیگری لعن علی که البته هیچکدام از طرفین نه به علی و نه به عمر باور نداشتند بلکه برای حفظ منافع لعن این دو را در راس سیاستهای تبلیغاتی خود قرارداده بودند ودر این میان شیعیان عراق که زیر سلطه عثمانی بودند در معرض بدترین تجاوزات قرارگرفتند و برعکس هم درست است ، سوزاندن سنیها در ایران و اصطلاح پدر سوخته یادگار این دوره است.

پس از جنگ جهانی اول و تجزیه عثمانی عراق سهم استعمار انگلیس شد وعراقیها با اکثریت شیعه دررنج و محرومیت بسر میبردند. در دوره مذکور سنیهای عراق از امتیازات زیادی برخوردار بوده وطبقه اداری ، روشنفکران ودیوانسالاری عراق ومدیریت کشور بطور عموم ، در دست سنیهای مورد حمایت عثمانی بود.و بر عکس شیعیان در فقر و فاقه، بیسوادی ، جهل و بی حرمتی بسر میبردند ، بعد ازسقوط عثمانی درجنگ جهانی اول ، استعمار انگلیس حاکم منطقه شد وعراق نیز سهمیه انگلیس گردید.اما انگلیس نیز سیاست فشار بر شیعیان را بدتر از عثمانیها ادامه داد ، زیرا نمیخواست شیعیان عراق تقویت شده چون  در آن صورت میتوانستند با ایران شیعه متحد شده وقدرتی دربرابر انگلیس تشکیل دهند.، لذا سیاستهای ضد شیعی دوره عثمانی را بطرق مختلفی ادامه دادند که درنتیجه اکثریت شیعیان همچنان درفقر وجهل و بیسوادی ماندند.

این دوره مقارن جنبش تنباکو است وفتوای بسیار مهم میزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو ضربه ای سخت بر قرارداد تنباکو وارد اورد. میرزای شیرازی دراین زمان درسامرای عراق بسر میبرد، عراق بطور کامل درزیر استعمار انگلیس قرارداشت.

اغاز جنبش ضد استعماری درعراق ومقاومت مسلحانه درنجف

فتوای میرزای شیرازی ، جنبش ضد استعماری درعراق را باعث شد وملت عراق با روی اوردن به روحانیت شیعه درنجف به جنب وجوش درامدند . دراین دوره درایران نیز جنبشهای گوناگونی علیه استبداد واستعماردرجزیان است ، ناصرالدین شاه چند فرمان قانونی صادرکرده وایران بسوی انقلاب مشروطه درحرکت است.درروسیه نیز بلشویکها تمرینات قبل از انقلاب را تدارک میبینند، اوازه افسانه ای قدرت بلشویکها وحمایتشان از ملل مظلوم درمنطقه از جمله ایران وعراق پیچیده است ، هسته های اولیه حزب کمونیست عراق درهمین دوره تشکیل میگردد، در همین دوره حزب کمونیست ویا گروه کمونیستها ی عراقی یک نماینده به روسیه میفرستند ، ایت الله خالصی از علمای بزرگ عراق با نوشتن نامه ای به لنین درخواست کمک برای خلاصی از استعمار مینویسد، خانواده ایت الله خالصی تا به امروز درعراق درموضع ترقیخواهی قراردارند.درزیر تاثیر جنبش درایران، علمای نجف با مردم عراق هماهنگی کرده وگامهای اولیه در جهت استقلال عراق برداشته میشود.شیعیان عراق از ظلم وستم سیصد ساله عثمانی واستعمار جدید انگلیس به جان امده ودست به دامان علمای نجف میشوند، جنگ مسلحانه با اسلحه سردو گرم علیه انگلستان به راه می افتد. نجف به مرکز ورهبری مقاومت ضد انگلیسی تبدیل میشود. خشم مردم از فجایع عثمانیها واستعمار انگلیس بر افروخته میگردد ، انگلیسیها نجف را محاصره واهالی را زیر تحریم قرارمیدهند ، علمای سنی بویژه علمای شهر فلوجه ، معروف به شهر «هزارمسجد»و…/ به کمک نجف میشتابند از همین فلوجه اذوقه های فراوانی شبانه ومخفیانه به درون نجف انتقال داده میشود، مقاومت دو مرکز بزرگ شیعه وسنی یعنی نجف وفلوجه سر سختانه به جنگ استعمار میروند وسرانجام درسال 1920، میلادی استعمار انگلیس درزیر فشار مقاومت مسلحانه ملت ستمدیده عراق مجبور میشود استقلال عراق را به رسمیت بشناسد.پس از پیروزی همه علمای بزرگ نجف پیاده ویا با الاغ واستر وشتر به شهر فلوجه رفته وهمه درمیدان بزرگ شهر گرد میایند واستقلال عراق را اعلام مینمایند.متاسفانه دراین مرحله بواسطه ضعف شیعیان درنداشتن نیروهای اداری وساستمدار، استعمار انگلیس قانون اساسی را طوری تنظیم میکند که مراکز کلیدی همچنان دردست سنیها بماند وبدین شکل مجددا شیعیان انچنانکه باید دردولت شرکت ندارند وکارهای دولتی عمدتا بدست سنیها می افتد . شیعیان اینبار نیرمجبورند به کارهای کشاورزی مغازه داری ، عملگی ،دستفروشی و روضه خوانی و…../ بپردازند اما تعدادی از شیعیان دردولت پستهای خوبی میگیرند. ازجمله جد پدر ی همین نوری مالکی که اکنون درعراق جایگاه مهمی دارد ، به وزارت فرهنگ منصوب میشود ، وی درزمان خود یکی از ادبای معروف عراق بوده است وگزارش کابینه را بوسیله سرودن شعر فی البداهه قرائت میکرده ولقبش نیز «ابو المحاسن» بوده است.

دروضعیت شیعیان تغییرات اساسی اتفاق نیفتاد تا درسال 1958،عبد الکریم قاسم شیعی بر علیه ملک فیصل شاه دست نشانده انگلیس کودتا میکند ، دراین دوره احزاب ملی از جمله حزب بعث، کمونیست واسلامیون حضور داشته واز عبد الکریم قاسم حمایت کردند، میتوان گفت عبد الکریم قاسم به نوعی خط دکتر محمد مصدق را دنبال میکرد، ملی کردن شرکت نفت، اصلاحات ارضی وبسیاری اقدامات مفید دیگرکه انجام داد.وعراق در مسیر تازه ای قرارگرفت.دراین زمان امریکا وانگلیس زمان ریاست جمهوری کمیل شمعون رئیس جمهور لبنان ، در بندر بیروت نیروی نظامی پیاده میکنند تا عبد الکریم قاسم را سرنگون کنند ، اما التیماتوم شدید اللحن حزب کمونیست شوروی انانرا دربیروت میخکوب میکند ، بنا به نوشته زکی خیری عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق ، روسها طی یاداشتی که از طریق حزب کمونیست عراق  برای عبد الکیم قاسم فرستادند،هشداردادند که امریکائیها درصدد ان هستند تا برنامه کودتای مصدق را درعراق پیاده کنند.. دراین دوره نزدیک به ششصد هزار نفر از فقرای شیعه دراطراف بغداد کپرنشین بودند وشهرداری بغداد بطور دایم با این کپر نشینان درگیری داشت وبارها کپرهارا به اتش کشیدند اما چون جای دیگری نداشتند مجددا کپرشان را درمنطقه دیگری برپا میکردند.عبدالکریم قاسم با تشکیل کمیته ای از سه وزارتخانه کشور، مسکن ودارائی تصمیم میگیرد برای کپر نشینان خانه بسازند که بعدها این منطقه نام «مدینه الثوره» یعنی انقلاب علیه شاه، بخود میگیرد . ساکنان عمده این مطقه فقرای شیعه بوده وخاندان صدر که اکنون جزء نیروهای انقلابی عراق بشمار میایند دراندوره جزءروحانیان مترقی ومدافعان مردم به حساب میامده اند.صدام حسین بعد از کودتا علیه عبد الکریم قاسم درسال 1962، که با کمک امریکا انجام گرفت نام این شهر را به «مدینه الصدام»تغییر داد که پس از سقوط صدام به «مدینه الصدر» تغییر نام داده است ، بد نیست بدانید که اکثریت خانواده صدراز زن وکودک وروحانی بدست ماموران صدام قتلعام شدند.روحانیان خاندان صدر بسیار شجاع بوده وبدون اینکه از مرگ بهراسند به انتقادهای شدیدی علیه صدام میپرداختند، اینها ازمدافعان سر سخت حقوق ملت ستمدیده عراق بودند.کمونیستهای عراق دراین دوره از بزرگترین پشتیبانان عبد الکریم قاسم واصلاحات انقلابی وی بودند ومهمتر اینکه غالب فعالان حزب کمونیست عراق برخاسته از خانواده های فقیر شیعه عراق بودند،حزب کمونیست عراق درسازماندهی فقرای شیعه نقش برجسته ای داشت ودردوره های بعدی موفق شدند شعارهای حسینی روزهای عاشورا را تبدیل به شعارهای سیاسی وطبقاتی کنند که رادیکالیسم مقتدی صدر وصدریهای عراق امروز ریشه درمبارزات طبقاتی وسیاسی ان دوره دارد. دراین برهه امریکائیها باکمک بعثیها قاسم را سرنگون وبه قتلش رساندند وکمونیستها نیز تاوان سنگینی برای همکاری خود با قاسم پرداختند.

دردوره صدام شیعیان ذلیل وتحقیر شده بودند، همیشه ازانان بعنوان جاسوسان ایران نام برده میشد والبته شیعیان بارها برای رهائی از ظلم وستم حاکمان فاشیستی سنی درعراق دست به عصیانهای گوناگونی زدند  که شرح قیامها ومبارزات انها را باید جداگانه نوشت.اینکه مینویسم سنیهای فاشیست مغرضانه نیست ، بلکه بنا به یک سنت تاریخی سنیها با شیعیان کینه توزانه برخود میکنند که مجال توضیحش دراینجا نیست مرکزمطالعاتی حنیفیها درلندن کتاب جامعی دراینمورد منتشر کرده است.

بدنیست حدود کینه توزی صدام حسین را با شیعیان بدانید.درزمان حسن البکر حافظ اسد برای چند روز به عراق امده ومنشور وحدت دوحزب بعث عراق وسوریه را نوشتند وحسن البکر نیز انرا امضا نمود ، اما صدام علیه بکر کودتا کرده وهزاران نفر عراقی سرشناس که به این منشور رای داده بودند قتلعام شدند ، صدام حاضر نبود مذهب سنی که بعنوان مذهب رسمی درقانون اساسی عراق تایید شده بود حذف کند واین با تفکرات سکولاریستی حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه مغایر بود، منشور وحدت ابتدا بتوسط دودولت عراق وسوریه نوشته شد، اما صدام بنا بر تفکرات قبیله ای وتعصب سنی گری که داشت برعلیه حسن البکر کودتا کرد ومنشور وحدت را برهم زد.

از طرفی منشور وحدت میان عراق وسوریه به ضرر امریکا واسرائیل درمنطقه بود  وامریکائیها درادامه ازسیاستهای صدام پشتیبانی بعمل اورده وکاررا به جائی کشاندند که علیه ایران وارد جنگ شد که این موضوع بحث دیگری میطلبد.

تعداد اعضای حزب بعث عراق درزمان سقوط صدام بوسیله امریکا سه ملیون وسیصد هزارنفر بود که بطور عمده پستهای کلیدی کشوررا درشهر وروستا بویژه درمراکز علمی ، اقتصادی ونظامی دردست داشتند ونسبت به ایران وایرانی کینه داشته وعروج شیعیان راهم بر نمیتافتند.اکثریت بعثیها دراین دوره همه نیروی خودرا درخدمت امریکا، زرقاوی ، القاعده وداعش گذاشتند تا از شر شیعیان «دهاتی وعقب مانده»نجات پیدا کنند والبته بخشی از بعثیها نیز به شیعیان پیوسته وبا شیعیان همکاری کردند، دردوره نخست وزیری مالکی اقدامات زیادی برای برگرداندن بعثیها درکارهای دولتی انجام شد، دولت شیعی بارها با ارسال هواپیما به اروپا ودادن امکانات بخشی از کادرهای انهارا بازگرداندزیرا درعراق ودرمیان شیعیان افراد متخصص بسیار کم بودند وهنوز هم این کمبود به شدت وجوددارد، بخشی از نظامیان بعثی نیز به اموزش نظامی نیروهای مقتدی صدر کمک کرده تا به جنگ امریکائیها بروند.

هدف امریکا این بود که ابتدا با کمک شیعیان وکردها صدام را سرنگون کرده وسپس با کمک بعثیهای شکست خورده شیعیان را براندازد وایران را از عراق بیرون کرده وعراق را به سه قسمت : سنی  شیعه  وکرد  تقسیم کند، اما شیعیانی که پس از نزدیک به چهارصد سال ستم وتحقیر به قدرت رسیده بودند دیگر حاضر نبودند به زمان نکبتبار گذشته بازگردند وازطرفی این سیاست حیله گرانه وتبهکارانه امریکا با سیاستهای ژئوپلتیکی ایران درمنطقه خوانائی نداشت لذا : «خدنگ مارخور بامارشد جفت  قضا هم خنده زد هم افرین گفت».

در سال 2002 که افغانستان اشغال شده بود ، این سئوال درامریکا مطرح بود که ابتدا عراق ویا ایران را ، کدام اشغال کنیم ، اسکات ریتراز فرماندهان باتجربه نظامی امریکا همه را قانع کرد که ابتدا عراق اشغال کنیم وبعد ازان ایران به راحتی درچنگ ما خواهد بود.درهمان زمان بشار اسد به ایران امده با نظامیان ایران ومخالفان عراقی صدام که نظامی بودند قراردادی نوشتند که اجازه دهند امریکائیها عراق را اشغال کرده ودرسراسر عراق منتشر شوند، زیرا دران برهه توانائی ایستادگی دربرابر ارتش چند صد هزارنفری امریکا را نداشتند.سپس پس از ورودشان جنگ چریکی علیه امریکا را اغاز کنند وکردند وامریکارا از عراق بیرون ریختند، قاسم سلیمانی از پیش برندگان اصلی جنگ چریکی علیه امریکا بود وجنرال پترایس فرمانده ارتش امریکا درعراق، بارها ملتمسانه از سلیمانی درخواست ملاقات کرد که پاسخی دریافت نکرد.امریکائیها درسال 2011، پس از شکست خفت بار خود مجبور شدند شبانه بسوی مرزهای کویت بگریزند.یکی ازنیروهای اصلی که درجنگ ضد امریکائی شرکت داشت نیروهای مقتدی صدر بود که بنام «جیش المهدی»معروف شده بود، درحقیقت انها وسایر ستمدیدگان شیعه درعراق ، انتقام چهارصد سال تحقیر ودردو رنج خودرا از امریکا ئیهای اشغالگر که اکنون با بعثیها دربه بردگی کشاندن مجدد شیعیان شریک شده بودند، میگرفتند.دردوره هائی طولانی که عراقیهای فقیر درکومه ها وکپرها ی اطراف شهرهای بزرگ وکوچک عراق زندگی میکردند علمای شیعه خاندان صدرازانها دفاع میکردند ودراینراه بیشترین قربانیها را نیزهمین خاندان پرداخت کردند.

شیعیان عراق پس از نزدیک به چهارصد سال دردو رنج وتحقیر وفقروفاقه به قدرت رسیدند واین درحالی بود که اکثریت قریب به اتفاق مدیران ومسئولان کشوری ولشکری را سنیهای بعثی تشکیل میدادند که شدیدا با شیعه وحکومت شیعی مخالف بودند، لذا طبیعی بوده وهست که انها ازدرون به راحتی میتوانند معادلات را نه به نفع خود بلکه درجهت خراب کردن حکومت شیعی وبه قیمت تخریب عراق اقدام کنند وامریکا ، عربستان، ترکیه ، امارات، اردن ، اروپا واسرائیل نیز با کمال میل برایشان داعش وانواع تروریستهای بین المللی بطور مجانی تربیت کرده وبه عراق ویا مرزهای این کشور میفرستند. دردوره جنگهای تروریستی برعلیه عراق وسوریه که پس از برسر کار امدن شیعیان اغاز شد ، بیشترنظامیان عالیرتبه بعثی بودند که البته با استفاده از امکانات لجستیکی امریکا، عربستان ، اسرائیل و…/ به کشتار شیعیان وتخریب موسسات دولتی دست میزدند که اکنون هم کم وبیش ادامه دارد.القاعده ، زرقاوی واخیرا داعش همه درخدمت امریکا بودند که نظامیان بعثی سازماندهی انهارا بعهده داشتند البته ترکیه واردن نیز دراین عملیات نقش برجسته ای داشتند.وتو خود حدیث مفصل…./

دولت شیعی فعلی عراق سخت استقلال طلب ولذا قدرتمند است ، عبدالمهدی نخست وزیر این کشور پیشینه مبارزات کمونیستی دارد البته شیعه نیز میباشند ، امروز عراق شیعه کشوری است که ازادیهای دموکراتیک دران به رسمیت شناخته شده است.درسال 2005 هنگامی که مالکی نخست وزیر شد ، ازادی احزاب  اجتماعات  ازادیهای شخصی درمورد زنان ومردان ، ازادی مطبوعات ، ازادی انتقاد به هر شخصی ، ازادی دینی وبی دینی ، آزادی حجاب وبی حجابی، ازادی شرکت زنان درهمه فعالیتهاب اجتماعی وسیاسی ، نسبت تعداد شرکت زنان درپارلمان  عراق بیست وپنج درصد است درحال حاضر تعداد اعضای پارلمان عراق 329 واعضای زن دران 85، نفر است ،ازادی احزاب کمونیستی واجتماعات وجلسات وفروش نشریات ازادانه انها ، ازادی رقص ورقاص خانه ها، کاباره ها، مشروب فروشیها وهمه را به شکل قانونی درعراق به رسمیت شناخته شده است.

این عراق شیعی مستقل ودموکرات مورد کینه ونفرت همه مرتجعان واستعمارگران منطقه وجهان قراردارد.هشت سال جنگ مستقیم امریکا وصدها هزار قطعات گوناگون جنگ افزار، وپیمان ناتو وارتجاع منطقه وترکیه واسرلئیل وبیش از یکصد کشور دیگر ، نتوانست این ستمدیدگان به پا خواسته از ستم چهارصد ساله را به زانو دراورد، هنوز بخشهائی ازعراق منطقه الانبارکه هم مرز با عربستان واردن میباشد کاملا ازاد نشده وامریکا ازاین دومرز انواع تروریستها وجاسوسان خود را برای تخریب عراق میفرستد . قابل ذکر است که ایران نیز سرسختانه درکنار ملت عراق ایستاده است .

سفارت امریکا درعراق بمثابه بزرگترین لانه جاسوسی منطقه دربغداد علیه ملت ودولت این کشور عمل میکند ، اما دولت عراق بهمراهی با ایران انقدربا مهارت عمل میکنند که غالب توطئه های این لانه را خنثی کرده اند .عراق قراردادی با امریکا دارد که به راحتی نمیتواند لانه جاسوسی را ببندد اما دولت عراق از طریق مبارزه سیاسی نا متقارن میکوشد امریکارا ومزدورانش را درعراق فرسوده کند وتا حد زیادی هم موفق شده است.، دولت عراق نمیخواهد با اقداماتی عجولانه خودرا درگیر تحریمها وسایر فشارهای امریکا کند، ازطرفی عراق دروازه ای امن برای اقتصاد ایران است وایران ازطریق عراق درشکل تجارت وتاسیس شرکتهای ساختمانی وصنعتی ، فروش مواد سوختی ، گاز وبرق تجارت وتوسعه اقتصادی میان دوکشورمیتواند سالانه دهها ملیارد دلار ارز بدست بیاورد. عراق تا کنون توانسته است با درپیش گیری سیاستهای هوشمندانه اولا غالب خرابکاریهای امریکارا خنثی سازد وثانیا توانسته است با برقراری روابط با کشورهای روسیه، چین وامریکای لاتین ارام ارام به اوضاع داخلی خود سروسامان داده وبا دولت سوریه رابطه ای حسنه داشته باشد به جنبش فلسطین وحزب الله لبنان کمکهای مالی میکند .ازجمله میتوان به اقدامات زیر که برای امریکا بسیار نا خوشایند است دست بزند:

# مسافرت نخست وزیر عراق عبدالمهدی(قبلا مائوئیست بوده است) به چین بهمراهی مجموعه ای از شخصیتهای گوناگون موثر عراقی وانعقاد قراردادهای بزرگی برای ساخت صنایع زیر بنایی درعراق تا این کشور را بسوی خودکفائی بیشتر سوق دهد واین قراردادهای کلان هنگامی بسته میشود که امریکا درحال جنگ اقتصادی با چین است.

# عراق طی قراردادی کلان با شرکت زیمنس المان برای بازسازی صنایع برق عراق ، همه پیشنهادات مناسب شرکت «جنرال الکتریک» امریکارا رد کرد

# عراق دولت وملت سخت درمقابل برنامه ضد فلسطینی معامله قرن ایستادگی کرده وبا راه انداختن تظاهراتی بسیار عظیم درخیابانهای شهرهای عراق دردفاع ازملت فلسطین دولت صهیونیستی اسرائیل را محکوم کردند.

# دولت عراق وشخص عبد المهدی تجاوز به مراکز حشد الشعبی بوسیله اسرائیل را محکوم کرده واین اقدامات را جنایتکارانه خواند واسرائیل را محکوم وبرای دولت عراق این حق را قایل شد که به این تجاوزات پاسخ دهد.

# دولت عراق علاقمندی خودرا برای خرید سلاحهای روسی بویژه اس 400، اعلام نمود ، عبد المهدی پس از انکه اسرائیل را مسئول بمباران مراکز حشد الشعبی دانسته وانرا محکوم نمود ، تصمیم به خرید سلاحهای مدرن روسی گرفت.

# اما مهمترین اقدام عبدالمهدی ودولت شیعی عراق درمقابل یکی از خط قرمزهای مهم امریکا درمنطقه ،افتتاح وباز نمودن گذرگاه بسیار مهم «قائم – بوکمال»میان عراق وسوریه بود که راه مستقیم میان تهران – بغداد – دمشق – بیروت را بهم وصل میکند ازهمه مهمتر کشورهای اسیای میانه وچین وروسیه نیز ازاین پس میتوانند خطوط تجارتی خودرا با این مسیر هماهنگ کنند. افتتاح این معبر مقاومت منطقه ویا محور مقاومت را هم از نظر لجستیکی بر علیه اسرائیل بسیارتقویت میکند.

با درنظر گرفتن مجموعه مسائل منطقه عجبی نیست که امریکا با تمام امکان منطقه ای وبین المللی که دراختیار دارد بطور دائم میکوشد از طریق هزاران نفوذی درسراسر عراق ومنطقه اجازه ندهد مسیر کارهای دولتی درعراق به اسانی پیش برود دولت عربستان با صرف ملیاردها دلار درسال میکوشد به ناراحتیها درعراق بویژه درمیان سنیها دست بزند بویژه که استان بزرگ الانبار هم مرز با دو کشور عربستان واردن است. از طرفی دولت بعد از سرنگونی صدام درعراق دارای بنیه ضعیفی است زیرا طی بعد از سال 2011 که جنگ اشغال عراق به پایان رسیده جنگهای گسترده تروریستی درشکل داعش والقاعده ودهها شکل دیگر ادامه پیدا کرده وفرصت بسیار کمی برای دولت درعراق وجود داشته است تا با خرابیها وخرابیهائی که هرروز بوسیله عملیات تروریستی اتفاق میافتد مبارزه کند. کردستان عراق نیز خود بمثابه مرکزی اسرائیلی – امریکائی است که دائما برای دولت مرکزی عراق مشکل ایجاد میکند ، امریکا بدون اجازه دولت مرکزی عراق وبا کمک بارزانی چند مرکز نظامی وجاسوسی ایجاد کرده است ، اسرائیل مرکز جاسوسی دائمی درکردستان دارد.البته همه اینها بر دولت عراق پوشیده نیست ودولت با درپیش گیری سیاستهای صبورانه همه اینهارا را خنثی خواهد کرد.

تظاهرات روزهای اخیردرعراق

درعراقی اینچنینی طبیعی است که فساد، رشوه، عملکردهای طایفه ای ، قبیله ای وجود داشته باشد وطبیعی است این دولتی که تا هم اکنون درگیر خرابیهای گسترده هشت سال جنگ دوره اشغال که تا سال 2011، بطول انجامید وهمچنین عملیات تروریستی دوره بعد ازجنگ وعملیات نفوذی گسترده نیروهای داخلی همچون داعش ، القاعده ، دخالتها وبمبارانهای عامدانه «ائتلاف بین المللی»وبیگانه باشد،  نتواند بر غالب مشکلات غلبه کند ، ازانسو دراین کشور تظاهرات ازاد است وبعثیهای نفوذی وعوامل امریکائیها با امکانات گسترده داخلی ، منطقه ای وبین المللی که دارند بتوانند هم تظاهرات به راه بیندازند وهم انرا به خشونت بکشند ، سخنگوی دولت عراق درتلوزیون رسمی اعلام نمود که فیلم وعکس کسانی را دارند که از پشت بامها برروی مردم شلیک میکرده اند واعلام داشت که همه این اسنادرا دراختیار عموم قرارخواهیم داد. با وجود چنین برنامه های خرابکارانه طبیعی است که دولت نتواند به سادگی به ان پاسخ دهد ، اما با وجود همه اینها دولت عراق توانست این بزرگترین کوشش امریکا را که بعد از انهمه اقدامات دولت عبدالمهدی علیه امریکا وبه نفع چین وروسیه و…./ وهمچنین رابطه تنگاتنگی که دولت عراق با ایران دارد، موفق شد ان را خاموش نماید ، بطور عمده این تظاهرات برنامه ریزی شده وخطرناک، بتوسط مردم عراق و همکاریشان با دولت ودرزیر رهبری مذهبی کنترل شد ودولت به فوریت با هماهنگی با مرجعیت برنامه ها ئی را تنظیم نمود که بنظر میرسد بسیار موثر خواهد بود.دراین تظاهرات عده زیادی بیگناه کشته وزخمی شدند ، اما دشمنان ملت عراق نتوانستند سیاست بی دولتی وهرج ومرج را برعراق تحمیل کنند وباید منتظر اقدامات عملی دولت درروزهای اینده بود.

۱ دیدگاه

  1. نامی شاکری says

    درود بر جناب مزارعی. به نظرم به صف بندی های کنونی نیروهای اجتماعی و نمایندگان سیاسی آنها در ساختار قدرت نیز باید می پرداختند. بویژه موضع عجبب و غریب حزب کمونیست عراق و بیانیه ی آن در رابطه با غائله ی اخیر.

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.