گوناگون, سرتیتر

عراق:اولین ضربه بر طرح کودتا – الاخبار – احمد مزارعی

tazahorat_iraq


عراق:اولین ضربه بر طرح کودتا

جمعه چهارم اکتوبر 2019، روزنامه «الاخبار»چاپ لبنان.

بغداد میکوشد که «مرزی ثابت»میان تظاهرکننگان مسالمت جو وخرابکاران برقرار کند(خبر گزاری فرانسه)

مترجم :احمد مزارعی


علیرغم اینکه مطالبات تظاهر کنندگان درخیابانهای بغداد برخاسته از خواسته های برحق انان بوده وبر علیه فساد وبیحقوقی عراقیها انجام میگیرد، اما انچه که این روزها دربغداد واستانهای جنوبی میگذرد ترجمان توطئه ای است که امریکا ئیها میخواهند ازاین وضعیت درجهت اهداف خود بهره برداری کنند.

توطئه ای که دولت عراق برآن اگاهی داردومیکوشد بر اساس درپیش گرفتن چهار مسیرموازی با آن مقابله کند.

جنبش مطالباتی مردم درسه روز گذشته منجر به کشته شدن نوزده نفر وزخمی شدن ششصد نفر گردید.این تظاهرات شکلی تصاعدی وخشونت امیز بخود گرفت که بنا به گفته یکی از میئولان عالیمقام عراقی بیشتر شبیه به»هرج ومرجی منهدم کننده»بود که میخواست تحت عنوان مبارزه بافساد ، بیکاری واوضاع معیشتی واقعیت تازه ای را برجامعه تحمیل کند. منابع امنیتی عراق از لحظات اولیه متوجه شدند که تظاهر کنندگان از اینکه دقیقا مشخص کنند که خواسته هایشان چیست، عاجز ماندند واز اینجا فرق میان «تظاهرات مسالمت امیز مردم وخرابکارانی که خواسته های مشکوک داشتند مشخص شد»، وی اضافه کرد که انها «مسئولیت تبدیل تظاهرات مسالمت امیز مردم را به وضعیتی خشونت بار – تخریبی – وپر از هرج ومرج » به عهده دارند».

از سوی دیگر منابع اگاه نزدیک به نخست وزیر عراق ، عادل عبد المهدی ، روشن ساختند که که درانجا » فاصله زیادوروشنی میان این دوگروه تظاهر کننده وجوددارد» .فاصله ای که میتوان بوسیله کوششی که دولت بوسیله اقای حلبوسی ، رئیس پارلمان اغاز نمود تا با نماینگان تظاهر کنندگان ملاقات کرده وخواسته های انان را مشخص کند . اما تظاهر کنندگان که نسبت به اوضاع نا بسامان خدمات شهری ، اب وبرق اعتراض داشتند ( قابل ذکر است که بهبودهای زیادی دراین دوزمینه حاصل شده اسن)، اما انان این پیشنهادات را از سوی اقای حلبوسی ، رئیس پارلمان نپذیرفته وراه «حلهای موضعی»را ردکرده وبه دنبال این شدند تا به ریشه های مشکلات بپردازند ، یعنی گسترش فساد در مراکز دولتی ووجود برخوردهای طایفه ای وحزبی وادعا کردند که درزمان عبد المهدی نخست وزیر مبارزه با فساد انجام نگرفته واین ادعا علیرغم اینکه اینان درنوبتهای مکرری درگذشته به تحقق پیشرفتهای زیادی دردولت اذعان داشته بودند وعلم براینکه انها میدانند که وجود این مشکلات تا حد زیادی درامتداد «عراق سالهای 2003 واشغال این کشور» است.

انچه که میتوان دراینروزها متوجه شد این است که فضائی ازجبهه افسران ، سیاستمداران ، نخبگان گوناگون وروزنامه نگاران ، بر اساس خواسته های امریکا تشکیل شده وبوسیله سفارت امریکا وبنا به درخواست انها عمل میکند.

دوماه پیش امریکائیها از «پروژه ای صحبت کردند که همه چیزرا برعلیه ایرانیها درعراق پیش خواهد برد»

یک منبع عالیرتبه امنیتی عراقی اینچنین تاکید میکند»سه ماه قبل توطئه ای با کمک مجموعه ای از سازمانهای امنیتی کشوربدین شکل کشف گردید که قرار بود ابتدا تظاهراتی مطالباتی وخدماتی به حرکت دراید وسپس این تظاهرات از حالتی مسالمت امیز بسوی خشونت وهرج ومرج سوق داده شود تا بتوان ان را به درگیری بزرگی میان مردم ونیروهای امنیتی تبدیل نمود ودرکنار این درگیریها وهرج ومرجها پوشش تبلیغاتی گسترده ای درسراسر کشورنیز به راه انداخت که نتیجه نهائی ان متلاشی شدن نظم اجتماعی درکشور گردد» این منبع اطلاعاتی درمصاحبه اش با «الاخبار» روشن ساخت که درنهایت این امورساختگی قرار بود غائله فرو نشیند ویک فرمانده محبوب نظامی با کمک امریکائیها ظهور کرده ودرراس «حکومت نجات ملی»قراربگیرد وبدین شکل ایالات متحده امریکا مجددا تسلط وهیمنه خودرا برعراق اعمال کند»

براساس همین منبع اطلاعاتی که با «الاخبار» مصاحبه مینمود،اقای عبد المهدی با اگاهی ازاین توطئه از چند هفته پیش شروع به تدوین برنامه هائی نمود که بتواند به پیشواز مشکلات مردم رفته ، ازجمله اینکه به اقدامات زیر دست زد:

یکم – کنترل مراکز «نظامی»عراق و»پاکسازی» انها از هر چهره مشکوک

دوم – درکنترل گرفتن سراسر کشورعراق واستانهای هیجده گانه ان بمثابه «خط قرمز»که نباید به ان نزدیک گردید.

سوم – اقدام به شروع برنامه هائی که بتواند مشکلات را در شهرها حل کرده وبه نیازهای مردم پاسخ دهد.

چهارم – حمایت از تظاهرات مسالمت امیز مردم ٍ بررسی خواسته های انان درحد قانون وبا درنظر گرفتن مبارزه با خشونت ومحاسبه قانونی انها.

در پرتو مطالب بالا ، توجهات عبدالمهدی بر ادامه وضعیت فوق العاده ومنع رفت وامد در ساعات ممنوعه وهمچنین منع ارتباطات مستقیم ادامه دارد.

درموازی با اقدامات بالا وتحکیم بقاء نیروهای امنیتی درخیابانها ومنع بازگشت به روزهای پر از هرج ومرج گذشته.

اقدامات بالا نه درجهت مخالفت با تظا هرات مسالمت امیز مردم ، بلکه درجهت منع بازگشت هرج ومرج وایجاد حوادث غیر قانونی بر علیه جامعه.

همین منبع اطلاعاتی توضیح داد که تا این لحظه ودر هفتاد ودو ساعت گذشته ، استانهای جنوبی کشورکه دچار درگیریهای گوناگون شده بودند ارام وکنترل شده است. تنها دربغداد واستان ذیقار،چند مورد نقض قانون اتفاق افتاده است.

در مقابله با اینها انتظار میرود امروز بیانیه ای از طرف»مرجعیت بزرگ دینی» (ایت الله علی سیستانی) صادر شود وموضعگیری خودرا نسبت به حوادث روزهای گذشته اعلام نماید که بدون شک تاثیرات مستقیمی بر جنبشهای روزهای اخیر وچگونگی انتشار انها خواهد داشت.بر اساس منابع اگاه ، مرجعیت درگذشته پشتیبانی خودرا از مطالبات برحق مردم اعلام داشته ، اما این مرجعیت هیچگونه تظاهرات بدون هدفی را تایید نمیکند….تظاهراتی که با حرج ومرج وتخریب همراه بوده وغیر قابل کنترل باشد وکشور را وارد در چرخه خون وخشونت وارد کند».