سرتیتر

با ارباب‌های جدید خود آشنا شوید!

eu_verbrecher

پس از چندین روز زد و بند و بده بستان پشت پرده بین ۰,۰۰۰۰۰۵ درصد جمعیت اتحادیه اروپایی، سرانجام دیشب از فهرست «رؤسای» جدید اتحادیه اروپایی پرده‌برداری شد. حتا یک نفر از آن‌ها در هیچ جا در انتخابات گذشته اتحادیه اروپایی نامزد نبود، این جمعی از واماندگان سیاسی و سیاستمداران درجه دو در کشورهای خود و برگماردگان رسوا از محفل داووس است. دمکراسی اروپایی یک‌بار دیگر در عالی‌ترین شکل خود …


منبع: اورو گویئدو (رهبر اروپایی)

پس از چندین روز زد و بند و بده بستان پشت پرده بین ۰,۰۰۰۰۰۵ درصد جمعیت اتحادیه اروپایی، سرانجام دیشب از فهرست «رؤسای» جدید اتحادیه اروپایی پردهبرداری شد. حتا یک نفر از آنها در هیچ جا در انتخابات گذشته اتحادیه اروپایی نامزد نبود، این جمعی از واماندگان سیاسی و سیاستمداران درجه دو در کشورهای خود و برگماردگان رسوا از محفل داووس است. با اربابهای جدید خود آشنا شود:

رییس کمیسیون اروپایی: اورزولا فون در لاین. چه کسی؟

دختر یک بوروکرات اروپایی در بروکسل به دنیا آمد، او به مدت پنج سال در دولت آنگلا مرکل وزیر دفاع آلمان بوده است. دوره وزارت پر از رسوایی او در آلمان به مثابه عدم موفقیت تلقی میشود.

او فکر میکند برکسیت «حباب وعدههای توخالی پوپولیستها» است، از یک «ایالات متحده اروپا» حمایت میکند و طرفدار سرسخت یک ارتش اروپایی است، او در باره اهمیت جلوگیری از اینکه «درگیری دمکراتیک بیشتر مانع توانایی اروپا برای عمل بشود» نوشت

او همچنین در نوشتن بخشهای بزرگی از تز دکترای خود دست به سرقت ادبی زد، اما دانشگاه او با این استدلال که قصد فریب آنها را نداشته با او مدارا نمود. او جای یونکر را خوب پُر میکند

رییس شورای اروپایی: شارل میشل

نخستوزیر سابق بلژیک که در دسامبر گرشته در یک رأی عدم اعتماد برکنار شد، طبیعتاً چون بلژیک است بیشتر از شش ماه هنوز «نخستوزیر موقت» است. او اکنون به خاطر شکست پاداش میگیرد و حتا مجبور به اسبابکشی به یک شهر دیگر نیست. ترزا می از اینکه اول به این فکر نکرد باید از نظر روحی داغان باشد

رییس بانک مرکزی اروپایی: کریستین لاگارد

«اومپالومپا»ی رسوای محبوب همه برگشته است، ظاهراً اتحادیه اروپایی تصمیم گرفت که اهمالگری خلاف قانون با ۴۰۰ میلیون یورو پول مالیات دهندگان مانع از آن نمیشود که کلیدهای بانک مرکزی اروپایی به او داده شود.

او در واقع ممکن است مجبور شود با حقوق کمتری از نیم میلیون دلار بدون مالیاتی که از صندوق بینالمللی پول میگرفت، زندگی کند. آیا او هنوز قادر خواهد بود به برنزه کردن دلپذیر خود ادامه دهد؟

نماینده عالی اتحادیه برای روابط خارجی: ژوزپ بورل

وزیر امور خارجه دعوایی اسپانیا که زمانی رییس پارلمان اروپایی بود بیشتر از نهارهای الکلی یونکر رسوایی داشته است. او مجبور شد بر سر یک مورد تضاد منافع ۳۰۰ هزار یورو در سال از «مؤسسه دانشگاه اروپایی» استعفا بدهد. یک منبع داخلی به «گوئیدو» گفت هيأت امناء دنبال دلیلی میگشت که از شر بدترین رییسی که «مؤسسه دانشگاه اروپایی» تا به حال داشته خلاص شود

همین یک سال پیش او به خاطر یک «نقض بسیار جدی» مقررات منع خرید و فروش سهام به وسیله کارمندان رازدار بازار سهام اسپانیا ۳۰ هزار یورو جریمه شد، دفاع او این بود که این فقط شامل ۸ درصد سبد سهام او میشد. من ثروتمندم، نقض مقررات مهم نیست!

او بر سر جبلالطارق بسیار ستیزهجو است و میگوید بریتانیا پیش از اسپانیا تجزیه خواهد شد، و علیرغم اینکه با تمام وجود مخالف یک کاتولینای مستقل است از استقلال اسکاتلند از اتحادیه اروپایی استقبال میکند.

او میگوید «شما مجبورید» با اینکه ایران میخواهد اسرائیل را نابود کند «سر کنید» و همچنین دوست دارد با روزنامهنگاران و تظاهرکنندگان بیگناه کاتالان تند برخور کند. ترامپ در برابر او دیپلماتیک به نظر میرسد

شما به آنها رأی ندادید، شما نمیتوانید آنها را برکنار کنید، در واقع آنها در حالیکه با حقوقهای بسیار هنگفت و حسابهای مخارجی که با مالیات شما تأمین میشود زندگی میکنند تقریباً میتوانند هر کاری که دوست داشته باشند، انجام دهند.

دمکراسی اروپایی یکبار دیگر در عالیترین شکل خود


https://order-order.com/2019/07/03/meet-new-eu-overlords/