نظری, سرتیتر

رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس( ویراست۲) – م. صالحی

welt_rev


رویکردی یکپارچه به

روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس( ویراست۲)

گردآوری و تدوین: م. صالحی

۱۰ تیر ۱۳۹۸


 هست شب،  همچو ورم کرده،  تنی گرم،  در استاده هوا،

هم از ین روست،  نمی بیند اگر،  گمشده ای راهش را.

نیما یوشیج


هدف و گرایش اصلی این نوشته: (فهرست مطالب، در آخر متن قرار دارد)

– شناخت بهتر، از روش شناسی، نفی، انواع تضاد

– تعریف تجرید، تجزیه، ترکیب (سنتز)، ذات، نمود، کیفیت، کمیت و روش دیالکتیکی

– تفکیک روش شناسی خاص از روش شناسی عام و وابستگی ذاتی آن به حوزه کاربردی مربوطه

– ارزیابی مدل به مثابه تقریب واقعیت موجود یا ممکن

– طبقه بندی نظام مند تکامل هستی، با کاربرد تجزیه، مراحل گذار

– تجزیه مارپیچ تکاملی به چرخه های تکاملی و تجزیه چرخه ها به مراحل و زنجیره گذار آنها

– تجزیه تکامل اجتماعی به نظامهای پنجگانه و کاربرد دیالکتیک اوبژه و سوژه در تاریخ

– دیالکتیک شناخت، پراکسیس و کاربرد روش دیالکتیکی در شناخت

– تجزیه و تفکیک پراکسیس نظری از عملی، حل مسئله بازتاب و نقش اساسی پراکسیس نظری

– کاربرد چرخه [شناخت => پراکسیس نظری => پراکسیس عملی] در نظامهای اجتماعی نوین

– نقد و پرسش هایی از کاستی های مرتبط با مرحله کنونی تاریخ جهان از زاویه روش شناسی


دریافت متن کامل ار اینجا