کوبا, سياسی, سرتیتر

خطاهای استراتژیک امریکا درجنگ بر علیه ایران – وفیق ابراهیم – احمد مزارعی

dontattac iran


خطاهای استراتژیک امریکا درجنگ بر علیه ایران

نوشته :دکتر وفیق ابراهیم استاد دانشگاه لبنان

مترجم:احمد مزارعی، ۲۲ جون ۲۰۱۹


هرروز که میگذرد امریکائیها به حجم بزرگ خطاهای خود که بر اساس انها برای خفه کردن ایران بنا کرده بودند ، پی میبرند.

انها بر این اعتقاد بودند که جنگ اقتصادی انها بر علیه ایران همراه با تحریکات محدود نظامی ومتراکم کردن تعدادی از ناوهای جنگی واستراتژیکی خود دردریا کافی است که به انفجار ایران منجر شود.

اما انها با مجموعه ای از شگفتیها ی پیش بینی نشده روبروشدند که درعناوین بزرگ زیر خلاصه میشود:

یکم، قدرت ایران در تعامل با سخت ترین شرایط وتدابیر فشارهای اقتصادی درتاریخ معاصر، ودوم ، امادگی گسترده نظامی ایرانی اماده نبرد در جبهه ها ی دراز مدت با امادگی برای حمایت ازمیهن ودولت هردوباهم ، با اگاهی براینکه ایرانیها میدانند که امریکا بزرگترین قدرت جهانی درعصرکنونی است که هم ازبعد نظامی واقتصادی وهم اینکه تسلط ژئو پلتیک بر سه چهارم از جهان را دارا میباشد.، اما، ایرانیها اینرا نیز به خوبی میدانند وتجربه اش موجوداست که کشورهای ویتنام، افغانستان، ، عراق ، سوریه،ونزوئلا وکوبا دربرابر هیمنه امریکا سرسختانه ایستادند وپیروز شدند . با این وصف چرا ایران نمیتواند همچون یکی از این کشورها باشد، ایرانی که هم اکنون و از سال ۱۹۸۰، دربرابر همه فشارهای امریکا که بدون لحظه ای درنگ کوشیده است کشورشان را منهدم کند، ایستادگی کرده اند.

اما مورد سوم که بمثابه ضربه خرد کننده ای برفرق وارمان امریکائیها میباشد ، همانا امادگی همپیمانان منطقه ای ایران است که درصورت هر گونه تعرضی بر علیه ایران ، درکنار ان با امریکا وارد جنگ میشوند وهمگی انها این امادگی خودرا ازهم اکنون اعلام نموده اند.

چهارم ودرادامه ان ، دربن بست قرارگرفتن امریکا ئیها در یک گوشه تنگ که بموجب ان ، انها نمیتوانند گاو شیرده عربستانی خودرا ازبمباران هواپیماها وموشکهای یمنی که بطور روزانه مراکز انتقال نفت عربستا ن را بمباران کرده وانتقال نفت مصرفی کشورهای غربی مصرف کننده نفت را هد ف قرارمیدهند، نجات دهند.

اینچنین بنظر میرسد که هم اکنون صدور نفت عربستان به دنیای خارج وبه کشورهای صنعتی،دردایره سیطره یمن قراردارد وبندرمهم صادراتی عربستان»ینبع» درکنار دریای سرخ ، که مرکزاصلی صدور نفت عربستان بسوی کانال سوئزویا برعکس ان بسوی باب المندب واز انجا بسوی اقیانوس هند وکشورهای صنعتی حرکت میکند درتیررس موشکها وهواپیماهای یمنی قراردارد.

قابل ذکر است که از سال ۱۹۴۵، وبر طبق قرارداد «کوینسی»که میان امریکا وعربستان به امضا رسیده است،بموجب این قرارداد امریکا متعهد شده است که درمقابل تسلط بر نفت عربستان از این کشور، اقتصاد واز مذهب وحاکمانش حمایت کند.از ان تاریخ تاکنون عربستان مورد هیچگونه تهاجم وتعرضی قرار نگرفته است.

از این نظر ، این اولین باری است که انصار الله یمن موفق میشود به مناطقی درعربستان نفوذ کرده وامریکائیها دربرابر ان سکوت کرده اند واینکه اولین باراست که مراکزی اقتصادی ونظامی درون عربستان مورد هدف قرار میگیرد که غرب برای نجات ان کوششی نمیکند ویا نمیتواند.

امریکائیها براین باور بودند که منهدم شدن ایران بطورمستقیم منجر به سقوط عراق، سوریه، لبنان ،یمن و../خواهد شد ، اما ، درادامه حوادثی دیگر پیش امد که باعث وارد شدن ضربه های جانکاهی به حیثیت امریکائیها شد ، شروع این حوادث با حمله به چند نفتکش درنزدیکی فجیره ، سقوط چند راکت درنزدیکی سفارت امریکا درعراق ، منفجر شدن دو نفتکش درست درنزدیکی تنگه هرمز میان ایران وخلیج عمان واخرین ان سقوط مدرنترین هواپیمای بدون خلبان امریکائی درمرز دریائی ایران بود.

درادامه امریکائیها کشف کردند که کوشش درجهت خفه کردن اقتصادی ایران به انجا منجر نشد که  بر طبق سناریو ازپیش ساخته شده انها ، ایرانیها ذلیلانه ، وبا اکراه تن به مذاکره با امریکا بدهند ، این وضعیت نه فقط ایران را به عقب نشینی نکشانید بلکه انها درمقاومت خود به اصرار بیشتری دست زدند تا انجا که توانستند نه تنها محاصره اقتصادی را درهم شکسته بلکه این قدرت را یافتند تا در برابر تکنولوژی امریکا ، تکنولوژی برترومتعادل خودرا وارد میدانهای نبرد کنند.با قرارگرفتن سایر هم پیمانان منطقه ای درکنار ایران باعث شدند تا یک انجماد در حرکت نظامی منطقه ای امریکا وتا مرحله ای نامعلوم ایجادشود.

البته این به ان معنی نیست که امریکا دارای بنیه ضعیفی است بلکه این وضعیت باعث یک ارزیابی مجدد ازحوادث ناگهانی برای انها میشود که پیش ازاین به حساب نیاورده بودند.

حوادث فوق باعث میشود که امریکائیها دست به شیوه هائی تازه برای فشار برایران دست بزنند ، انهاکوشش خواهند کرد بر محاصره اقتصادی ایران بیفزایند وهمچنین در ابهای خلیج فارس دست به ماجراجوئیهای تازه ای زده به این امید که بتوانند اعتبار شکست خورده خود درمنطقه، دربرابراسرائیل وهمچنین هم پیمانان منطقه ای ، عربستان، امارات وبحرین ، ترمیم کنند.

اعتقاد براین است که امریکائیها میکوشند قبل از انعقاد کنفرانس «معامله قرن» دربحرین به عملیاتی منطقه ای دست بزنند تا اعتباری معنوی بدست بیاورند ، ایا ممکن است در جائی به بمبارانی «بدون ضرر وزیان فراوان» دست بزنند ویا به یک تجاوز اسرائیل درسوریه پوشش بدهند،اما انچنانکه از اطلاعات کشورهای غربی براورد میشود این است که عربستان درنظر دارد ضربه سنگینی به انصارالله درمنطقه «صعده»واردکند(صعده ازشهرهای مرکزی یمن وکنام حوثیها میباشد) شایعات دراینمورد فراوان است اما انچه را امریکائیها را در اینگونه موارد محتاط ودست به عصا میکند اینست که هر تجاوز امریکا به ایران، سوریه، یمن ولبنان باعث جنگی منطقه ای خواهد شد که عراق را هم (بویژه حشد الشعبی بازوی قدرتمند زحمتکشان عراق) وارد معرکه خواهد کرد. دراینجا است که این معما پنهان است ؟ چگونه امریکائیها میتوانند به یک بمباران محدود دست بزنند بدون اینکه عواقب منطقه ای نداشته باشد؟

روز گذشته روسها نیز بنوبه خود به امریکائیها هشدار داه وتاکید کرد ند که در هرلحظه که تجاوزی به یکی از اعضای محور مقاوت ازایران گرفته تالبنان انجام گیرد،باعث خواهد شد تا اتشفشان منطقه منفجر گردد، امری که باعث شده تا گزینه های مقابل پنتاگون امریکا وکاخ سفید درتنگنا قرار بگیرد.درصورت چنین اتفاقی ایران نیز فرصت پیدا میکند تا برعلیه وضعیت موجود وفشارهای اقتصادی بر علیه خودش به تمرد دست زده ودرکنار خیزش منطقه ای قرارگیرد تا از سیادت ملی خود دفاع کند، با درنظر گرفتن این اظهار دونالد ترامپ که درنظر دارد به عملیات محدودی دست بزند ، اما اوضاع به گونه است که هر حرکت حساب نشده ای منجر به جنگی منطقه ای خواهدشد که موجب شکست انتخاباتی ترامپ نیزدرسال ۲۰۲۰ خواهد شد.

دراینجا ما با یک درگیری میان استراتژی ایران که درداخل خود ومنطقه عمل میکند، قرارداریم ودرسوی دیگر امریکا وترامپ که بر تحریم ایران اصراردارد وهم اینکه بخاطر مشکلات اقتصادی ومنفعت طلبی ونیاز های سیاسی منطقه ای ، به یک درگیری محدود منطقه ای نیاز دارد.

دراین میان منطقی ترین احتمال چیست؟

ایران میکوشد در میدان سیاسی تاریخی خود که خاورمیانه میباشد،اجرای نقش کند ودرعین حال از نیروی قدرتمند ومنع کننده دوکشور روسیه وچین درجهت محدود کردن نقش امریکا که میخواهد سیاست تک قطبی وتسلط جهانی خود را اعمال کند، استفاده کند . زیرا این سیاست به نفع جامعه جهانی نیست. مقاومت وپیروزی ایران بر این قدرت جهانی وشکستن این محاصره مرحله مهمی از منزوی کردن امریکا وپس زدن وی درجهت کم کردن جنگ ودرگیریهای جهانی است.(۱)


زیر نویس از مترجم : (۱) اینکه روسیه بسیار فعالانه وهمچنین چین از ایران حمایت میکنند وحتی اعلام نموده اند که ازمنافع نفتی ومالی ایران نیز حمایت میکنند ، بسیار مهم وتاثیر گزار بوده ودرجهت شکستن یکه تازی امریکا درعرصه جهانی است ، زیرا این دوکشور نیز همچون ایران از سیاستها شوم امریکا زیان میبینند وبنظر میرسد که با وجود محور مقاومت منطقه شامل ایران، سوریه، عراق ، یمن، لبنان وفلسطین درهمرا با روسیه وچین میتواند فردای امید بخشی برای بشریت رقم بزند.