سرتیتر

سلاحهائی دراختیار داریم که هیچکس درمنطقه ندارد – احمد مزارعی

خبر بسیار مهم:وزیر اطلاعات یمن اقای ضیف الله شامی در مصاحبه با تلوزیون المیادین

بزودی کشورهای دشمن درمنطقه را بوسیله سلاحهائی که دراختیار داریم دچار شگفتی خواهیم کرد.

سلاحهائی دراختیار داریم که هیچکس درمنطقه ندارد

مترجم: احمد مزارعی، هفدهم جون 2019


ahmad_mazareieوزیر اطلاعات درحکومت صنعا ، اقای ضیف الله شامی درمصاحبه خود با تلوزیون المیادین تاکید ورزید که بمباران مراکز نظامی دشمن وگسترده شدن این بمبارانها تا هنگامیکه انها به تجاوز علیه یمن ادامه میدهند بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

وی سپس افزود:»کشورهای تجاوزکار منطقه وجهانیان را بوسیله سلاحهائی که دراختیارداریم دچار شگفتی خواهیم نمود»

وی سپس ادامه داد»امارات متحده عربی مشمول مجموعه ای از ضربات خواهد شد وانها هم اکنون متوجه شده اند»

ویک صاحبنظر نظامی یمنی دیگر درهمین رابطه اظهارداشت:»توانائیهای نظامی ما هزاران بار بیش از گذشته رشد یافته است»

وزیر اطلاعات یمن سپس درمصاحبه اش با تلوزیون المیادین ادامه داد»اگر دشمنان تجاوزات خود را به یمن متوقف نکنند،ما به بمباران مراکز نظامی انها ادامه داده وان را گسترش خواهیم داد»

وی سپس اینچنین ادامه داد» توانائیهای نظامی ما سریعا درحال گسترش است وهم اکنون سلاحهائی دراختیار داریم که هیچکس درمنطقه ندارد وجهانیان از نوع این سلاحها بهت زده خواهند شد…» اماکنی که ما درعربستان وامارات بمباران میکنیم گسترش خواهد یافت وگزینه های ما اهدافی نظامی خواهد بود که تاثیر مهمی بر این کشورها واستراتژی انها خواهد داشت ، وما میکوشیم به شهروندان این کشورها اسیبی وارد نکنیم»

وزیر اطلاعات یمن ضیف الله شامی سپس ادامه داد»هر کشوری که درتجاوز به یمن شرکت کند باید حساب کارخودرا نگهدارد ، زیرا معادله تغییر کرده وباید منتظر عکس العمل ما باشد زیرا درمعرض اهداف ما خواهد بود»

«معادله ای که مادرنظر گرفته ایم اینچنین است که تا هنگامیکه روشهای دپلوماتیک به پایان خود نرسیده از نظامیگری استفاده نمیکنیم و تاکید داریم که این هردو روش را بکار میگیریم و روی این موضوع اصرارداریم که انواع سلاحهای گوناگون میتواند مورد استفاده ما قرار بگیرد ، سلاحهائی ویژه دراختیار داریم که دردراز مدت بکار خواهیم گرفت با توانا ئیهای فائقه وپنهان».

سخنگوی ارتش یمن آقای یحیی سریع دیروزدرمصاحبه خود اعلام نمود که حمله گسترده ای بوسیله هواپیماهای «قاصف – k2 » برعلیه دوفرودگاه شهرهای «ابها» و»جیزان»انجام گرفت وهردو فرودگاه را به تعطیلی کشاند.

وزیر اطلاعات یمن دربخش دیگری از مصاحبه خود اظهارداشت»اسلحه هائی که هم اکنون ما درمورد ان وکاربردش صحبت میکنیم ، برای این مرحله از عملیات دفاعی ما میباشد واگر ضرورت ایجاب کند وتجاوز بر ضد یمن متوقف نشود وفرودگاه صنعا باز نشود ما اقدامات شدیدتری بکار خواهیم گرفت واگر عربستان وامارات به تجاوزات خود ادامه دهند بمبارانهای ما نیزشدت بیشتری خواهد گرفت……..