کوبا, سياسی, سرتیتر

جنگ بر علیه ایران ومنطقه هم اکنون جریان دارد – ابراهیم امین – احمد مزارعی

hormouz10


جنگ بر علیه ایران ومنطقه هم اکنون جریان دارد

نوشته ابراهیم امین سردبیر روزنامه اخبارمتعلق به ملی گرایان لبنان

مترجم:احمد مزارعی ۲۴خرداد ۱۳۹۸


کسانی که ازدرگیری نظامی میان ارتش ایران وامریکا میترسند ، اینگونه فکر میکنند که انچه که اکنون جریان دارد یک جنگ عملی نیست که امریکا برعلیه ایران وهمپیمانانش به راه انداخته است.دستگاههای عظیم تبلیغاتی همچنان باور دارند که هر انچیزی که رو درروئی نظامی نباشد نمیتوان انراجنگ نامید، انهائی که این تبلیغات را راه انداخته اند به دوبخش تقسیم میشوند: اروپائیها وشرکای انها همچون اسرائیل ، عربستان، وامارات که باوردارند جنگ نباید دربعد اقتصادی وامنیتی بماند ومیکوشند که جنگ نظامی به راه بیفتد ، به این امید که بتوانند از دشمن شماره یک خود یعنی ایران خلاص شوند.گروه دیگر براین باورند که تحمیل تحریمهای سخت وانتقام جویانه وفشارهای گوناگون تا هنگامیکه جنگ شروع نشده میتواند مفید باشد.

اما حقیقت از نظر کسی که تجاوز بر علیه او ادامه دارد ، چنین میگوید که انچه هم اکنون جریان دارد با تمام معنی خود چیزی جز جنگ ظالمانه ای بیش نیست ومقابله با این تجاوز با تمام ملزومات وابزارها یش واجب است ، اگر چه ممکن است درغرب طرق مختلفی برای برخورد با وضعیت موجود وجود داشته باشد، اما هدف وخواست همه انها این است که هرانکس که با سیاست شرارت باروگسترده انها مبارزه کند ، باید حق حیات از وی گرفته شود.

در لحظه دهشتناکی که جهان ومنطقه بسر میبرد ، نباید تحت تاثیر وحشت افرینیهای عملیات نظامی وراه اندازی جنگ قرارگرفت ، بلکه باید با تمام توان بکار پرداخت وبرای مقابله باانواع تجاوزات جنگی وسطوح مختلف ان با دشمن مقابله نمود.این به ان معنی نیست که ما بسوی یک جنگ اجتناب ناپذیر حرکت میکنیم .اما این نیز سا ده انگارانه است که ما فکر کنیم ضربات سختی که منافع غرب وهمپیمانان عرب منطقه ای انها متحمل میشوند پاسخ مناسب ودرخوری از طرف ما نیست ویا اینکه عکس العمل پیش بینی شده ای از طرف ما برعلیه انچه که قدرت «شربزرگ جهانی» یعنی امریکا، انجام میدهد نیست.بلکه تجربه وشناخت صاحبان سرزمین وحق تاکید میورزند که منطق همه جانبه مقابله با دشمن بر ما واجب میشمارد که همه منافع غرب در کشورها ومنطقه ما، باید منهدم شوند وهمچنین هرگونه رابطه ما با غرب واعوان وانصارشان نیز دزمنطقه باید ازمیان برود، بگذار همه علوم واختراعات وقوانینشان به جهنم برود.

جهان با انان اغاز نشده وبا زوالشان ازاین منطقه نیز جهان به پایان نخواهد رسید

به پا برهنگان یمنی نگاه کنید که هرروز هزار بار کشته میشوند اما معادلات وابزارهای کاملا پیشرفته ای برای مقابله با جنایتکاران ریاض، ابوظبی وغربیهای حامیانشان تولید میکنند .به تجربیات کوبا ، کره ، وایران نگاه کنید که میگویند علیرغم سختیهای بسیار اما زندگی ادامه دارد ونباید به بردگی دشمن درامد. هم اکنون تجربه ونزوئلا درمقابل ما قراردارد که میگوید امریکا قدرت است ولی قدری نیست که نتوان با ان مقابله کرد.

امروز رعب ووحشت سراسر وجود کشورها ی نفتی بویژه امارات را فراگرفته ودراین دلهره بسر میبرند که ممکن است تجهیزات وامکانات تولید، وحمل ونقل نفتی انها دراثر عملیات تخریبی دچار وقفه شود، وتا زمانی که تهدیدات امریکا وعربستان بر علیه ملل منطقه که خواستار درپیش گرفتن سیاست مستقلانه ای هستند ، این احتمال وجوددارد.

داستان روشن وساده است : امریکا وهمکارانش ودولتهای وابسته به خود،درمنطقه فضا ی ملایمی را برای هرگونه عمل انتقامجویانه وتروریستی خود فراهم کرده اند ، این عملیات میتواند بتوسط دولتها ویا گروههای تروریستی ویا حتی گروههای مستقل اجرا شود ، اما تا هنگامیکه چنین فضائی درمنطقه وجوددارد با ید انتظار بیشتری ازاین نوع عملیات ویا حتی حوادثی بدتر را داشته باشیم.

مذاکره با تجاوز کار به معنی تسلیم وی شدن است وفضای پر تشنج کنونی درمنطقه ،بتوسط خود دشمن به وجود امده است،وهیچکس از ما سئوال نمیکند که عکس العمل ما چیست.

دراین وضعیت باید سیاست امریکا وغرب درمنطقه راعموما درک نمود. انها همچنان جنگ مستقیم خودرا درسوریه عراق یمن فلسطین ولیبی پیش میبرند وعملیات تخریبی خودرا درتمام کشورهائی که با انها مخالف هستند ادامه میدهند ویا عملیات تخریبی خودرا برای برهم زدن استقرار وارامش درکشورهای شبه مستقل همچون سودان الجزایر وتونس پیش میبرند ازطرفی میکوشند غذا ودارو را را برای ملل وجماعتهای نیازمند جهان بطور کامل منع کنند وبا تمام ابزارها وامکانات خود بر ما فشار میاورند که به بردگی انها تن دردهیم وحتی توقعات بیشتری داشته وگاها برروی ما اسلحه میکشند وتهدید به عملیات شدید تری میکنند.

اما هنگامیکه همه این عملیاتشان به نتیجه سیاسی مطلوب نرسید بازی سیاسی تازه ای تحت عنوان گفتگو وحل وفصل مشکلات پیش میاورند والبته خودشان بخوبی میدانند که اقدامشان تنها خدعه ای برای وقت گذرانی موقتی است تا شرایطی را فراهم اورند تا جنگ نظامی اینده شان با پیروزی همراه باشد.واگر درمیان ما افرادی ضعیف النفس یافتند که به فشارهای انها تن درداده و جنگ ورودررویی با انها را به تاخیر انداختند که چه بهتر، اما درمیان ما شخصیتهائی هستند که به هیچگونه مذاکره ای با انها تن درنمیدهند ، انچنانکه رهبر محور مقاومت منطقه برعلیه امریکا، ایران، عمل نمود ودیروز خامنه ای اینچنین گفت : ما خودرا در موقعیتی نمیبینیم که از دشمن شماره یک بشریت استقبال کرده ویا پیامی برایش بفرستیم….ونقطه پایانی سطر!

دردنیای دپلوماسی دروغین غرب، با موضعگیریهای ایران به گونه ای برخورد میکنند که وسیله ای برای گفتگو میباشد . انها این موضوع را ندیده میگیرند که ایران بر این اساس عمل میکند که هنگامی که درگذشته با امریکا وهمپیمانان غربی انها به گفتگو پرداخت ، خطای بسیار بزرگی مرتکب شد ند وانچه که امروز اقای خامنه ای میگوید ، این یاداوری به دشمنان قبل از دوستان ، میباشد که برای ما امکان ندارد خطای گذشته را تکرارکنیم

پیامد این سیاست چه میباشد؟

انچه را که امروز غرب دیوانه به رهبری امریکا بر علیه اکثریت ساکنان کره زمین مرتکب میشوند ویا انچه که این کشورهای شرور درگوشه وکنار دنیا انجام میدهند موجب سلب حقوق وفقر وفاقه ملیونها انسان دراین جهان میگردند وهیچکس ازاین نوع زندگی درزیر قهر وستم راضی نیست.اما تاریخ حرف خودرا بدون پوشش وشک وشبهه ای بیان میکند، وان این است که درهنگام مبارزه برای استقلال وازادی کسی درخواست بهای مستقیم نمیکند. وگرنه ستمدیدگان درتاریخ اینهمه مبارزه نمیکردند. همچنین این تاریخ به ما میگوید که تجربه های موفق برای تحقق ازادی واستقلال ، ازنوعی نیست که تکرار نشود. واینگونه است که خیزشهای انقلابیون دربرابر ظلم سفید وحشی ، هم اکنون بسیار قدرتمند تر از دهه های قبل شده است.

انچه که امروز درمنطقه میگذرد ، تنها دارای یک عنوان است: جنگی درجریان است ، کسی که از جنگید ن با دشمن خود تخلف کند ، به زودی با روزهائی روبرو خواهد شد که که همچون موشی گودالی حفر میکند که خودرا دران دفن کند ونه تنها سرخودرا!