گوناگون, سرتیتر

ادلب : موضعگیری سرسختانه روسیه درمورد رهائی ادلب – البناء – احمد مزارعی


سایت البناء متعلق به نیروهای ملی لبنان

مترجم:احمد مزارعی، دوازدهم جون ۲۰۱۹


هنگامی که روسیه وسوریه فرصتهای بیشتری دراختیار ترکیه قرارمیدادند تا قرارداد «سوچی» را اجرا نماید که البته این فرصت دادنها بعلت محاسباتی عمومی بود که نسبت به اوضاع سوریه ومنطقه شرق فرات ، درنظر میگرفتند، دراین مرحله بسیاری اعتقاد پیدا کرده بودند که تاخیر دراجرای عملیات ازادسازی ادلب بتوسط روسها به این علت است که روسها بعلت مقدم دانستن منافع خود وبه حساب دولت سوریه به این تاخیر دست زده اند. بسیاری فرصت طلبان ودشمنان سوریه دراین مرحله به سوء استفاده دست زده وخواستند میان دولت سوریه وروسیه شکاف ودشمنی ایجاد کنند که تیرشان به سنگ خورد، حتی بعضی دوستان سوریه نیز از تحلیل اینکه چرا موسکو رهائی ادلب را به تاخیر انداخته است عاجز مانده تا انجا که بعضی از سوریها که از تاییدکنندگان سیاستهای دولت سوریه بودند به این وحشت افتادند که ممکن است سرنوشت ادلب همانند استان اسکندرون باشد که درقرن گذشته بتوسط استعمار فرانسه وترکیه از سوریه جداشد ویکی از نمایندگان مجلس «ملت سوریه» نیز به این توهم دچار شده بود.

اما امروز که عملیات نظامی برای ازادسازی ادلب با شرکت مستقیم روسیه بویژه شرکت نیروی هوائی این کشوربطور کامل درجنگ اغاز گردیده است ، همه سوءتفاهمات درمورد سیاست روسیه ازمیان رفت. درگذشته نیزبه علت شرایط ویژه ای، کم وبیش چنین سیاستهائی بویژه درمورد جنگ با داعش ،اجرا شده بود که نشان میدهد که روسیه سیاست درست وثابتی در قبال سوریه درپیش دارد.(1)عملیات نظامی مشترک روسیه وسوریه درروزهای اخیر موجب ازادسازی مناطق استراتژیکی مهمی همچون «قلعه مضیق»، «کفر نبوده»ودهها روستای دیگرگردید. گروههای تروریستی سنگرهای دفاعی خودرا زیر نظر نظام مراقبتی ترکیه دراین مناطق تاسیس کرده بوده و بموجب توافقنامه سوچی قرار بود از دست تروریستها پس گرفته شود وانها سلاحهای سنگین خودرا پس بدهند ، این قرارداد درچهار چوب توافقنامه سوچی امضا شده ووزیر دفاع ترکیه به نمایندگی از طرف دولت ترکیه انرا به امضا رسانیده بود.

معروف است که مرحله مهم ازادسازی هر منطقه ای ابتدا با منهدم کردن سنگرهای دفاعی گروههای تروریستی اغاز وپس از پایان این مرحله ازادسازی نظامی ان مناطق و یا بوسیله مصالحه وتسلیم تروریستها با سرعت ودر مدت کوتاهی اغاز میگردد.

اما انچه که از شرکت عملی روسیه وسوریه درجنگ ازادسازی ادلب ومحیط اطراف ان مهمتر است موضعگیری سرسختانه روسیه از قول وزیر خارجه این کشور لاوروف میباشد که درکنفرانس مشترک خود ووزیر خارجه کشور مالی اظهارداشت وبه وضوح اینچنین تصریح نمود»تروریستها درمحیط ادلب با تحریک کشورهای غربی به تجاوزات خود همچنان ادامه میدهند» لاوروف سپس با وضوح بیشتروبه دور از هرگونه شک وشبهه وقاطعانه اینچنین ادامه داد» تروریستها پاسخی نابود کننده از ارتش سوریه وروسیه دریافت خواهند کرد».به این معنی که لاوروف متعهد وملتزم بودن شرکت روسیه وارتش سوریه در جنگ رها سازی ادلب قاطعانه بیان داشت.وی سپس بر این امر اینگونه تاکید ورزید»ضرورت اجرای قرارداد سوچی درمورد ادلب ونابود کردن تشکلات تروریستها در استان ادلب ومنع انها از تجاوز به مناطق مسکونی ،مناطق تحت سیطره ارتش سوریه و همچنین پایگاه حمیمیم» لاوروف دراین رابطه از انکارا اینچنین درخواست نمود»ترکیه باید نسبت به تعهدات خود دراین خصوص با سرعت عمل کند»وبراساس گزارش خبر گزاری اسپونتیک ، لاوروف سخنان خودرا اینگونه به پایان برد»ما بدون هیچگونه عقب نشینی وامتیاردهی ، به کار تروریستها پایان خواهیم داد،زیرابرطبق توافقنامه سوچی که درمورد ضرورت جداسازی مخالفان عادی مسلح وتروریستها از یکدیگر به امضا رسیده است ، ترکیه باید نقش اصلی دراینمورد داشته باشد واین مطابق با توافقی است که میان رئیس جمهور دوکشور روسیه وترکیه در سوچی به امضا رسیده است».

این موضعگیریهای روشن وقاطعانه لاوروف بمثابه گذاشتن نقطه پایانی است برشرایط فعلی وجای هیچ شک وبهانه ای بر صداقت التزام وتعهد روسیه نسبت به سوریه باقی نمیگذارد. پایان


زیر نویس مترجم:

1 – میتوان گفت که رابطه روسیه ومحور مقاومت که هم اکنون شامل ایران، عراق، سوریه، حزب الله لبنان، جنبش فلسطین ویمن میباشد ، رابطه ای استراتژیک است زیرا روسیه برای حفظ موقعیت اوراسیائی خود به چنین محور قدرتمندی درخاورمیانه نیاز دارد ویا درحقیقت طرفین موقعیت خودرا دربرابر امپریالیسم امریکا استحکام بیشتری میبخشند واساسا روسیه یک کشور شرقی است تاغربی ارتودوکس است ونه کاتولیک وحتی شوروی سوسیالیستی نیز ابتدا از طریق ارتباط با مصر توانست به کشورهای افریقائی وامریکای لاتین راه پیداکند، ازاین جهت نسبت به اینده وقدرتمندی این محور باشرکت روسیه وتا حدزیادی چین دربرابر امپریالیسم امریکا باید بسیار مطمئن وامیدوار بود.