سرتیتر

انتخابات اتحادیۀ اروپایی: کیش‌مات محافظه‌کاران و سوسیال دمکرات‌ها

europa_merkel


در سراسر اروپا، نتایج انتخابات خشم طبقات زحمتکش و همچنین شکست دولت در مقابله با بحران محیط زیستی را منعکس مینماید. اعتراضات جلیقه زردها و کنشگران تغییرات اقلیمی مطمئناً تأثيرگذار هستند. فضای اشغال شده به وسیله احزاب مرکزگرا همچنان کاهش مییابد. در هر کجا که نیروهای چپ واقعی، احزاب کمونیست و کارگری فعالانه درگیر در مبارزات هستند، دستآورد دارند.


 منبع: دمکراسی مردم

نویسنده: آرو آرون کومار

تارنگاشت عدالت


انتخابات برای پارلمان اروپایی که در ۲۶ مه پایان یافت ادامه نزول احزاب سیاسی «جريان اصلی» (میناستریم) را نشان میدهد. در این انتخابات برای ۷۵۱ نمایندۀ پارلمان اتحادیۀ اروپایی «حزب مردم اروپا» EPP، یک گروهبندی مرکزراست متشکل از «دمکراتهای مسیحی آلمان» با ۲۳٫۸ درص آراء ۱۸۰ کرسی به دست آورد؛ گروه «اتحاد مترقی سوسیالستها و دمکراتها» S&D با ۲۰٫۳ درصد آراء ۱۴۶ کرسی به دست آورد. این دو گروه اصلی در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۴ با هم حدود ۱۰ درصد آراء و ۲۰ درصد کرسیهای خود را از دست دادند. یک گروه محافظهکار دیگر به نام «محافظهکاران و رفرمیستهای اروپایی» ECR نیز کاهش کرسیها (از ۷۶ به ۵۹) و آراء خود را دید. سهم آراء گروه «چپ متحد اروپایی/چپ سبز نوردیک» GUE/NGL متشکل از برخی احزاب کمونیست و احزاب چپ/سبز فقط ۰٫۹ درصد و کرسیهای آنها از ۵۲ (در سال ۲۰۱۴) به ۳۹ کاهش یافت.

برندگان در این انتخابات عمدتاً احزاب سبز بودند که آراء آنها ۲ درصد و کرسیهای آنها از ۵۲ به ۶۹ افزایش یافت. گروه جدیدالتأسیس «اروپای ملتها و آزادی» (متشکل از سالوینی ایتالیا و لو پن فرانسه) ۵۸ کرسی و ۷٫۷ درصد آراء را کسب کرد. این یک گروهبندی از ناسیونالیستهای راستاز کشورهای گوناگون است، که ۳۷ کرسی در سال ۲۰۱۴ به دست آورده بود. «آلدر» (گروه «اتحاد لیبرالها و دمکراتها» که حزب ماکرون رییسجمهور فرانسه پس از ۲۰۱۴ به مثابه یک شریک به آن پیوست) نیز آراء خود را از ۷ به ۱۳٫۹۸ درصد و کرسیهای خود را از ۶۸ به ۱۰۵ افزایش داد.

گرچه ما از نتایج ذکر شده در بالا میتوانیم یک شناخت کلی به دست آوریم، اما بدون نگاه به ویژگیهای هر کشور نمیتوانیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم.

spd_eu_1

آلمان

در آلمان؛ دو حزب اصلی «میناستریم»، «اتحاد دمکرات مسیحی» (محافظهکار) و «حزب سوسیال دمکرات» (سوسیال دمکراتها) شکست سختی خوردند. «اتحاد دمکرات مسیحی» حدود ۷ درصد آراء خود را از دست داد، و «حزب سوسیال دمکرات» حدود ۱۲ درصد آراء خود را (نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۴ از دست داد). حزب «چپ»، یکی از احزاب چپ اصلی حدود ۲ درصد آراء خود را از دست داد. حزب سبز آلمان با حدود ۱۰ درصد آراء بیشترین دستآورد را داشت و نقش اصلی را در عملکرد خوب سبزها در قاره داشت. در سوی دیگر «آلترناتیو برای آلمان» حزب راست افراطی که در دوره اخیر نیروی خود را افزایش داده بود، نتوانست عملکرد چشمگیری داشته باشد، گرچه سهم آن از آراء نیز حدود ۴ درصد افزایش یافت. در واقع،

بسیاری انتظار داشتند که «آلترناتیو برای آلمان» آراء بیشتری به دست آورد.

بسیاری انتظار داشتند که «آلترناتیو برای آلمان» آراء بیشتری به دست آورد.

فرانسه

در فرانسه، حزب راست افراطی لو پن بیشترین سهم از آراء را یه دست آورد و حزب ماکرون را در رده دوم قرار داد. حتا در انتخابات ۲۰۱۴ نیز حزب لو پن در رده نخست قرار گرفت. نکته دلگرمکننده در این انتخابات این است که این حزب علیرغم همه سعی خود حدود یک درصد از آراء خود را از دست داد. بازنده اصلی «حزب سوسیالست» (سوسیال دمکراتها) بود که حدود ۷ درصد آراء خود را از دست داد. در سال ۲۰۱۴، حزب ملنشون و حزب کمونیست فرانسه متحداً به مثابه «جبهه چپ» در انتخابات شرکت کردند. در آن سال آنها ۶٫۳ درصد آراء را یه دست آوردند. در این انتخابات حزب کمونیست فرانسه جداگانه شرکت کرد و ملنشون زیر حزب جدید خود «فرانسه تسلیمناپذیر» رقابت نمود و ۶٫۳۱ درصد آراء را به دست آورد. حزب کمونیست فرانسه ۲٫۴۹ درصد آراء را به دست آورد، که بدین معنی است که آنها باهم حدود ۹ درصد آراء را به دست آوردند. این عملکرد چپ در فرانسه تحسینبرانگیز است. حزب نولیبرال ماکرون که در سال ۲۰۱۴ وجود نداشت، در این انتخابات ۲۲ درصد آراء را به دست آورد، که بسیاز کمتر از سهم آن در انتخابات پارلمان ملی و انتخابات ریاست جمهوری است.

تأثیر اعتراضات «جلیقه زردها» را به آسانی میتوان در این انتخابات دید که عمدتاً دلیل کاهش محبویت و آراء ماکرون، و دلیل ۹ درصد آرایی است که احزاب چپ به دست آوردند.

تأثیر اعتراضات «جلیقه زردها» را به آسانی میتوان در این انتخابات دید که عمدتاً دلیل کاهش محبویت و آراء ماکرون، و دلیل ۹ درصد آرایی است که احزاب چپ به دست آوردند.

یونان

در یونان، همزمان با انتخابات برای پارلمان اروپایی انتخابات منطقهای و محلی نیز برگزار شد. در انتخابات اروپایی، «سیریزا» حدود ۳ درصد آراء خود را از ست داد و در نهادهای محلی عملکرد خوبی نداشت. پیروز اصلی حزب محافظهکار «دمکراسی نو» بود که آراء خود را ۱۱ درصد افزایش داد. حزب کمونیست یونان توانست دو کرسی خود را در پارلمان اروپایی نگه دارد، گرچه آراء آن حدود نیم درصد کاهش یافت. حزب کمونیست یونان توانست در پنج منطقه که برای شهرداران رقابت میکرد انتخابات را به دور دوم بکشاند. علاوه بر این، حزب کمونیست یونان ۴۸ کرسی در شوراهای منطقهای به دست آورد و صدها عضو آن در همه مناطق به نمایندگی در شوراهای محلی گوناگون انتخاب شدند.

رویداد بزرگ در یونان عقبگرد حزب راست افراطی «طلوع طلایی» است که آراء آن از ۹٫۳ درصد به ۴٫۸ درصد کاهش یافت

رویداد بزرگ در یونان عقبگرد حزب راست افراطی «طلوع طلایی» است که آراء آن از ۹٫۳ درصد به ۴٫۸ درصد کاهش یافت، و این نشان میدهد مردم برنامه پوچ و تفرقهافکنانه آن را میبییند.

 

 

ایتالیا

تنها کشوری که در آن راست افراطی پیروزی چشمگیری داشت، ایتالیا است.

تنها کشوری که در آن راست افراطی پیروزی چشمگیری داشت، ایتالیا است. سهم حزب «لیگ شمالی» سالوینی حدود ۲۸ درصد افزایش یافت. این رشد است که موجب افزایش تعداد نمایندگان راست افراطی در پارلمان اتحادیۀ اروپایی میشود. این رشد عمدتاً به هزینه حزب سوسیال دمکرات است که حدود ۱۸ درصد آراء خود را از دست داد. بازندگان عمده دیگر «جنبش پنج ستاره» (با حدود ۵ درصد کاهش در آراء)، بود که شریک عمده ائتلاف حاکم میباشد، و «نیروی ایتالیا» که یک حزب ناسیونالیست دیگر است حدود ۸ درصد آراء خود را از دست داد. در سیاست ایتالیا یک چرخش به راست روشن وجود دارد. این همچنین کشوری است که نیروهای چپ در آن بسیار ضعیف میباشند و نتوانستند عملکرد شایستهای از خود نشان دهند، این عاملی که به وسیله راست افراطی در جهت رشد خود مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

اسپانیا و پرتغال

اسپانیا و پرتغال دو کشوری هستند که در آن احزاب «میناستریم» توانستند موقعیت برتر خود را حفظ نمایند. گر چه سوسیال دمکراتها در هر دو کشور کمابیش سهم آراء خود را حفظ کردند، محافظهکاران اسپانیا و پرتغال به ترتیب شاهد کاهش حدود ۶ تا ۸ درصد آراء خود بودند. حزب کمونیست پرتغال توانست در این انتخابات که در ائتلاف با حزب سبز شرکت کرده بود نیروی خود را حفظ کند. ائتلاف حزب کمونیست پرتغال،«ائتلاف دمکراتیک متحد» حدود ۵ درصد آراء خود را از دست داد و به نظر میرسد «بلوک چپ» که آراء خود را ۵ درصد افزایش داد، از آن بهرهبرد. در اسپانیا، «پودموس» که در سال ۲۰۱۴ جداگانه رقابت کرده بود، در این انتخابات در ائتلافی به نام «چپ متحد» با احزاب کمونیست شرکت کرد، این ائتلاف ۱۰ درصد آراء را به دست آورد.

رشد حزب راست افراطی «بُکس» [صدا] در اسپانیا با ۶ درصد آراء، گرچه کمتر از آراء آن در انتخابات اخیر در کشور میباشد، نگران کننده است.

رشد حزب راست افراطی «بُکس» [صدا] در اسپانیا با ۶ درصد آراء، گرچه کمتر از آراء آن در انتخابات اخیر در کشور میباشد، نگران کننده است.

بریتانیا

در ابتدا قرار نبود بریتانیا در این انتخابات شرکت کند، زیرا «برکسیت» قرار بود پیش از مه ۲۰۱۹ صورت گیرد. با مذاکرات بدون نتیجه و تاریخ جدید «خروج» در اکتبر ۲۰۱۹، بریتانیا نیز در این انتخابات شرکت کرد. بازندگان اصلی در این انتخابات محافظهکاران حاکم بودند که سهم آراء آنها حدود ۱۵ درصد کاهش یافت و در رده پنجم قرار گرفتند. حزب کارگر نیز حدود ۱۱ درصد آراء خود را از دست داد. حزب سبز حدود ۴ درصد آراء را به دست آورد اما برندگان اصلی لیبرال دمکراتها بودند که حدود ۱۳ درصد آراء را به دست آوردند. «حزب استقلال بریتانیا» (یوکیپ) که در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۶٫۷ درصد آراء را به دست آورده بود این بار فقط توانست ۳٫۵ درصد آراء را به دست آورد. دلیل اصلی برای این کاهش ظهور یک حزب جدید به نام «حزب برکسیت» است که نایجل فراژ که تا چند سال پیش رهبر «یوکیپ» بود آنرا تأسیس کرده است. «حزب برکسیت» ۳۰ درصد آراء را به دست آورد و به مثابه یک بازیگر اصلی در سیاست بریتانیا ظهور نمود.

کمونیستها در بریتانیا خواهان«تحریم فعال» این انتخابات شدند، یعنی از مردم خواستند به هیچ حزبی رأی ندهند، زیرا این انتخابات برای اتحادیۀ اروپایی است، اتحادیهای که مردم در همهپرسی برکسیت آنرا رد کردند.

کمونیستها در بریتانیا خواهان«تحریم فعال» این انتخابات شدند، یعنی از مردم خواستند به هیچ حزبی رأی ندهند، زیرا این انتخابات برای اتحادیۀ اروپایی است، اتحادیهای که مردم در همهپرسی برکسیت آنرا رد کردند.

قبرس

آکل توانست سهم آراء خود را افزایش دهد و دو کرسی خود را نگه دارد. آکل ۲۷ درصد آراء را به دست آورد و در کشور در رده دوم قرار گرفت. حزب کمونیست بوهم و موراوی در منطقه شرقی جمهوری چک توانست فقط یک کرسی به دست آورد (پیش از این سه کرسی داشت)، زیرا حدود ۳ درصد آراء خود را از دست داد.

نيروهای کمونيستی در قاره بيش از همه در بلژيک رشد داشته اند.

نيروهای کمونيستی در قاره بيش از همه در بلژيک رشد داشته اند.

بلژیک

در بلژیک نیز، انتخابات برای پارلمان ملی و مجالس منطقهای همزمان با انتخابات اتحادیۀ اروپایی برگزار شد. حزب کارگران بلژیک که در اتحادیۀ اروپایی نمایندهای نداشت و در کشور خود نمایندگی جزیی داشت پیرور بزرگ است. حزب کارگران بلژیک ۱۲ کرسی در پارلمان ملی، یک کرسی در پارلمان اروپایی، ۱۱ کرسی در پارلمان بروکسل، ۴ کرسی در پارلمان فلمیش که تحت کنترل راستقرار دارد، و ۱۰ کرسی در پارلمان والون که تحت کنترل چپ قرار دارد و ۴ سناتور به دست آورد. تعداد نمایندگان حزب کارگران بلژیک اکنون از ۸ به ۴۲ افزایش یافته است. حزب کارگران بلژیک به پنجمین حزب بزرگ کشور مبدل شده و  از جمله ۱۲ حزب دارای نمایندگان منتخب است.

پیروزی حزب کارگران بلژیک از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در فضای سیاسی تحقق یافت که آن حزب آنرا چرخش «به راست» نامیده است.

پیروزی حزب کارگران بلژیک از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در فضای سیاسی تحقق یافت که آن حزب آنرا چرخش «به راست» نامیده است. در این فضا است که آنها توانستند طی چهار سال گدشته بر مبارزات طبقه کارگر و دیگر مبارزات مردمی تمرکز نمایند. حزب، نه فقط با کارزار، بلکه با شرکت رهبران آن در بیش از ۶۰۰ اعتصاب، نقش فعالی در این مبارزه ایفا نمود. سازمان دانشجویی حزب کارگران بلژیک– «کوماک»- نقش فعالی در اعتراضات جاری دانشجویان و دانشآموزان علیه تغییرات اقلیمی ایفا میکند. تلفیق مبارزات طبقه کارگر و مبارزه برای اقلیم توجه زیادی را در کشور به خود جلب نموده است. همانطور که پیتر مرتنس دبيرکل حزب کارگران بلژیگ گفت: «برای کره زمین، برای کشور اکسیژن لازم است و برای خانوادهها افزایش دستمزد و حمایت از حقوق کارگران

در سراسر اروپا، نتایج انتخابات خشم طبقات زحمتکش و همچنین شکست دولت در مقابله با بحران محیط زیستی را منعکس مینماید. اعتراضات جلیقه زردها و کنشگران تغییرات اقلیمی مطمئناً تأثيرگذار هستند. فضای اشغال شده به وسیله احزاب مرکزگرا همچنان کاهش مییابد. در هر کجا که نیروهای چپ واقعی، احزاب کمونیست و کارگری فعالانه درگیر در مبارزات هستند، دستآورد دارند. رشد نیروهای راست افراطی در این کشورها به نظر میرسد متوقف شده باشد، گرچه خطر آنها هنوز در کمین است. سکون و سستی از جانب چپ دوباره آنها را بازخواهد گرداند و در یک مسیر رشد قرار خواهد داد.


https://peoplesdemocracy.in/2019/0602_pd/eu-elections-checkmate-conservatives-and-social-democrats