کتاب های انتخابی, سرتیتر

«تجربه صنعتی کردن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی» – والنتین کاتاسانوف – ا. م. شیری

shorawie_bild

«تجربه صنعتی کردن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی»

والنتین کاتاسانوف

 متن کامل – ا. م. شیری

دریافت متن از اینجا