اخبار ویژه

منهدم کردن دهها هدف وسنگر تروریستهادر روستاهای ادلب وحماه

منهدم کردن دهها هدف وسنگر تروریستهادر روستاهای ادلب وحماه…(1)

جیش الاسلام: مزدوران ، مارا ازرسیدن به ادلب منع کردند

مترجم:احمد مزارعی،

تلویزیون المیادین پنجم ماه می 2019

منابع محلی درروستاهای ادلب وحماه به خبرنگار «المیادین»تاکید کردند که بمبارانهای هوائی مشترک روسیه وسوریه دردوروز گذشته بیش از یکصد هدف گروههای تروریستی را به شکلی بسیار دقیق مورد هجوم قراردادند.

همین منابع توضیح دادند که بمبارانهای هوائی تعدادی از انبارهای اسلحه وذخیره ومراکز مراقبت گروههای تروریستی را بطور بسیار دقیق ومتمرکزی منهدم نمودند که تعدادی ازاین مراکز محل تجمع افراد تروریستی درروستای حماه وجبل الزاویه درجنوب ادلب بوده است.

معلومات دقیقی که بدست ما رسیده است حکایت ازان دارد که این بمبارانها موفق شده است مرکز تجهیزات اطلاعاتی بسیار پیشرفته گروههای تروریستی که دراوائل همین سال درقله «نبی ایوب» درجبل الزاویه درجنوب ادلب نصب کرده بودند ، کاملا منهدم نمایند، اضافه براینها سه مرکز دیده بانی دیگر برای رد گیری پرواز هواپیماهای جنگی مشترک روسیه وسوریه درنزدیکی «کفرنبوده»، ویکی در منطقه هبیط وسومی ان درنزدیکی شهرک سراقب که همگی منهدم شدند.

همین منابع برای ما توضیح دادند که ضربات موشکی مشترک سوریه وروسیه توانسته است خسارتهای بسیار بزرگی را بر سنگرهای تروریستها وخاکریزها ئی که برای حفظ وبقای خود وجنگ افزارهایشان ایجاد کرده بودند وارد اورد . این بمبارانها باعث سقوط بسیاری کشته وزخمی درمیان تروریستها گردید وهمچنین تعدادی ازجنگ افزارهایشان نیز منهدم گردید.

منابع مذکور، برای ما توضیح دادند که «هیئت تحریر شام»(وابسته به ترکیه که در اوائل جنگ که قراربود سوریه سقوط کند ، زمینه را آماده میکرد تا اردوغان درمسجد امیه حلب «پیشنماز»شود)اقدام به تخلیه کردن اکثر مراکز تجمع خود درشهر ادلب نموده ونیروها وجنگ افزارهایشان را به مناطق مرزی شمال انتقال داده اند وتنها به حفظ چند نقطه مراقبت اکتفا کرده اند، ومهمتر اینکه یکی از بزرگترین اردوگاههای خودرا درجنگلهای «باسل» درغرب شهر ادلب نیز تخلیه ونیروهایشان را به جبهه مقدم درگیری درجنوب ادلب انتقال داده اند.

منابع مذکور به خبرنگار المیادین نت توضیح دادند که یک تیپ از «حزب اسلامی ترکستان» بهمراهی دهها جنگ افزار زرهی خودشبانه و درچند نوبت از مقر خود خارج شده واز طریق اتوبان اریحا – لاذقیه ، بسوی روستاهای سهل الغاب به حرکت درامدند که دراین مسیر نیز انها امروز مورد بمباران هوائی مشترک سوریه – روسیه قرارگرفته که تعدادی از مراکز انها بویژه درنزدیکی ایستگاه تولید برق زیزون، مورد بمباران قرارگرفته ومنهدم گردید.

ازسوی دیگر ارتش سوریه همچنان مشغول انتقال تجهیزات وجنگ افزارهای نظامی خود به جبهه های روستاهای ادلب وحماه درجهت امادگی برای سرکوب گروههای مسلح تروریستی میباشد که درمناطق «حفظ ارامش»اخلال کرده وبه عملیات تروریستی دست میزنند، درروزها گذشته این گروهها تهاجماتی را علیه پستهای دیده دبانی ارتش سوریه ویا برعلیه شهروندان ساکن مناطق»حفظ ارامش» بوسیله پرتاب موشک دست زده اند.

ازطرف دیگر حمزه بیرقدار، سخنگوی رسمی «جیش الاسلام» گروههای تروریستی را که درخدمت اطلاعات بین المللی قراردارند که البته منظورش «هیئت تحریر شام» بود، متهم نمود که انها به گروههای تحت رهبری خود درهمراهی با «ارتش ازاد سوریه» اجازه نمیدهند که به ادلب بیایند وکمک کنند که ما بتوانیم مانع هجوم ارتش سوریه به مواضع خود گردیم.

پایان.


چند روز پیش لاورف وزیر خارجه روسیه اظهارداشت که ما نمیتوانیم برای ازادی ادلب تا ابد صبر کنیم، بنظر میرسد جنگ ازادی ادلب شروع شده و اردوغان نیز بطور ضمنی چراغ سبز نشان داده باشد زیرا نگهداری دهها هزار تروریست بودجه هنگفتی را میطلبد که با شکست اردوغان درانتخابات واوضاع اقتصادی بحرانی ترکیه وکنار کشیدن تدریجی بسیاری ازکشورهای تامین کننده بودجه تروریستها ، دیگر امکان پذیر نیست.