سرمقاله, سرتیتر

آمریکا سپاه را تروریست نامید، ارتش آمریکا چطور؟ – حزب کمونیست ترکیه

or-46528


منبع: «چپ»، پرتال خبری حزب کمونیست ترکیه

نویسنده: ارهان نالاچی

تارنگاشت عدالت


 ایالات متحده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برچسب تروریستی زد، ارتش ایالات متحده چطور؟


erhan_nalcaci

ارهان نالاچی

ارهان نالاچی، نویسنده «چپ» و عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ترکیه پیرامون حرکت اخیر ایالات متحده که به نیروهای ایران برچسب تروریستی زد مینویسد و این پرسش را مطرح میکند که ارتش ایالات متحده درخور چه عنوانی است.

ایالات متحده در جهت بیثبات کردن «جاده ابریشم جدید» که از چین شروع میشود و به خاورمیانه و مدیترانه منتهی میگردد گام دیگری برداشته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در لبست سازمانهای تروریستی قرار داده است.

virgul_a

حزبالله در لبنان و حشدالشعبی که در برابر حضور ایالات متحده در عراق ایستادند پیش از این در لیست قرار گرفته بودند. با این گام، همه سازمانهای شیعه در خاورمیانه و شاخههای نظامی آنها براساس فرقه دینی غیرقانونی تلقی میشوند. به سخن دیگر، این سازمانها در حیطه قوانین ضدترور قرار میگیرند.

حزبالله در لبنان و حشدالشعبی که در برابر حضور ایالات متحده در عراق ایستادند پیش از این در لیست قرار گرفته بودند. با این گام، همه سازمانهای شیعه در خاورمیانه و شاخههای نظامی آنها براساس فرقه دینی غیرقانونی تلقی میشوند. به سخن دیگر، این سازمانها در حیطه قوانین ضدترور قرار میگیرند.

این گام بدین معنی است که ایالات متحده میتواند اعضای این سازمانها را بدون اخطار قبلی بکشد، برباید و شکنجه دهد و آنها را سالها بدون محاکمهشبیه کاری که در زندان گوانتانامو میکندنگه دارد. از سوی دیگر، تراکنشهای مالی بینالمللی که در گذشته سرویسِ همه دولتها به طبقات سرمایهدارشان بود به استبداد علنی ایالات متحده مبدل شده است. لیست تروریستی دادوستد و انتقال پول به یک سازمان قرارگرفته در لیست را سد نموده و به طرفهایی که با این سازمانها رابطه داشته باشند مجازاتهای مالی تحمیل میکند.

در زمانی که طبقه کارگر شروع به شکل گرفتن کرده بود، سازمانهایی وجود داشتند که براساس ایدئولوژی خردهمالکی با استفاده از تاکتیکهای تروریستی میخواستند نظام بورژوایی را تغییر دهند. آنها فکر میکردند که اگر به اندازه کافی دست به سوءقصد، بمبگذاری و خرابکاری بزنند، نظام سقوط خواهد کرد.

با آزموده شدن مارکسیستها و مبدل شدن آنها به جریان غالب، به ویژه پس از انقلاب اکتبر، بسیاری از گروههای تروریستی چپ از عرصه سیاسی خارج شدند. امروزه، این شیوهها عمدتاً به وسیله سازمانهای اسلامی تحت هدایت امپریالیسم به کار گرفته میشود.

با این وجود، مُهر تروریستی به منافع دولتها در درون نظام امپریالیستی خدمت میکند. هر کشور لیست تروریستی خود را دارد. این لیستها شامل همه نوع سازمانهای دارای شاخه نظامی میشوند. آنها همچنین از این لیستها برای منزوی کردن سیاسی و ایدئولوژیکی هر سازمانی استفاده میکنند. گنجاندن یک سازمان به لیست، به دولتها این امتیاز را میدهد که غیرقانونی رفتار کنند. این به استتار ماهیت یک واقعه با پردهای از ترس کمک مینماید.

به عنوان مثال، فرقه روحانی مسلمان فتحالله گولن در ترکیه در لیست سازمانهای تروریستی قرار دارد. این فرقه طی سالهای جنگ سرد قطعهای از فهرست اموال ناتو بود، اما پس از متلاشی شدن اتحاد شوروی، این فرقه به مثابه یک فعالیت ستون پنجمی ایالات متحده در ترکیه و جهان سازمان یافته است. فرقه به مثابه یک گروه سرمایه‌‌[گذار] فعالیت میکرد، اما تحت این پوشش از مغزهای جوان به مثابه جاسوسان ایالات متحده عضوگیری میکرد و آنها را پرورش میداد. این جنبه از سازمان را همه میشناختند و به وسیله سیاستمداران نظام بورژوایی حمایت میشد.

اما، زمانی که طبقه سرمایهدار ترکیه منفعت خود را به جای جذب بیقیدوشرط در امپریالیسم آمریکا در اتخاذ یک موضع پراگماتیک و مصالحهجویانه در درون محیط رقابت امپریالیستی دید تنشها آغاز شد. در پایان، فرقه به وسیله ایالات متحده به انجام یک کودتا در ترکیه کشانده شد. مرکز فرقه تحت پوشش گفتمان خدمترسانی ارتجاعی به مثابه جاسوس ایالات متحد عمل میکرد. امروزه، دولت سعی دارد همه همکاریهایی را که پیش از کودتا با فرقه داشته از حافظه مردم پاک کند و با «تروریست» اعلام کردن آن علت وجودی فرقه را انکار نماید.

در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ما میدانیم که آنها طی بازسازی دولت پس از آنکه اسلامگرایان در سال ۱۹۷۸ قدرت را به دست گرفتند، تشکیل شدند و مهمترین قدرت ضربتی ارتش ایران هستند که مستقیماً به رهبر مذهبی وفادارند. در عینحال، آنها به مثابه ابزار مهمی برای طبقه سرمایهدار ایران و علیه چپ و طبقه کارگر فعالیت میکنند و همچنین قدرت اقتصادی چشمگیری دارند.

همبستگی نظامی ایران و پیوندهای ارگانیک آن با سازمانهای شیعه در خاورمیانه یک راز پنهان نیست. آنها ممکن است در گذشته از برخی تاکتیکهای تروریستی استفاده کرده باشند، اما، این آنها را یک سازمان «تروریستی» نمیکند.

در واکنش به گامی که ایالات متحده برداشت، ایران پرسنل ارتش ایالات متحده مستقر در خاورمیانه را تروریست اعلام کرد. این بیشتر یک پاسخ دیپلماتیک بود، اما، محیط خاورمیانه را به روی تحریکاتی باز کرد که ممکن است کشمکشهای خفیف در منطقه را به جنگ مبدل نماید.

پس، آیا ارتش ایالات متحده تروریستی است؟

گفته شد که ارتش ایالات متحده طی چند سال گذشته در جريان عملیات نظامی خود در عراق و سوریه موجب مرگ هزاران غیرنظامی شد. این احتمالاً به علت نژادپرستی و ذهنیت آنهاست که جان مردم در منطقه را بیارزش میداند. البته، با گفتن این، نباید فراموش کنیم که امپریالیسم و این عملیات هرگز مستمسک مشروعی نداشته اند.

ارتش ایالات متحده سزاوار این است که به دلايل بسیار به مثابه یک سازمان تروریستی تعریف شود.

زمانی که نوشتن حقوق بینالملل به وسیله تودههای زحمتکش آغاز شود، همه تعاریف با واژهها سازگار خواهند بود.